Bakalářské studium

Vizitku bakalářského programu na celofakultních stránkách naleznete zde.

Den otevřených dveří proběhne dne 24. února 2024. Informace o něm naleznete zde. Záznam z prezentace programu filozofie v minulém roce pak naleznete zde.

Přijímací řízení pro samostatné (jednooborové) sdružené (dvouoborové) bakalářské studium filosofie je jednokolové a probíhá ústní formou.

Koná se obvykle v období od konce května do poloviny června a má podobu rozpravy nad tituly klasické a moderní odborné literatury.

Uchazeč si nastuduje nejméně dva tituly odborné literatury dle vlastní volby z každého z následujících seznamů (tj. nejméně dva tituly ze seznamu „klasická četba“ a nejméně dva tituly ze seznamu „texty 19. a 20. století“).

  • klasická četba:

a) Platón: Menón
b) R. Descartes: Meditace o první filosofii i (bez Námitek a Odpovědí)
c) D. Hume: Zkoumání o lidském rozumu
d) I. Kant: Základy metafyziky mravů
e) J. J. Rousseau, O společenské smlouvě (in: týž, Rozprava o nerovnosti, O společenské smlouvě, Praha: Karolinum, 2022, str. 159–297; používejte výlučně tento překlad, starší překlad je velmi nepřesný)

  • texty 19. a 20. století:

a) H. Arendt, O násilí
b) J. Austin, Jak dělat věci slovy, přednášky 1, 2, 8
c) S. Beauvoir, Druhé pohlaví, pasáže „Úvod“ a „Nezávislá žena“ (str. 7‒24 a 350–386 ve vydání Praha: Orbis, 1966)
d) H. Bergson, Smích
e) M. Foucault, Řád diskursu (in: týž, Diskurs, autor, genealogie)
f) W. James, Pragmatismus
g) S. Kierkegaard, Bázeň a chvění
h) T. Kuhn, Struktura vědeckých revolucí
i) F. Nietzsche, O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním
j) J. P. Sartre, Existencialismus je humanismus

Komise položí uchazeči dvě otázky:

  • jedna otázka se bude týkat uchazečem nastudovaných titulů ze souboru „klasická četba“
  • druhá otázka se bude týkat uchazečem nastudovaných titulů ze souboru „texty 19. a 20. století“

Komise bude hodnotit zejména to, zda jste textům, na něž budete tázáni, skutečně porozuměli, a zda dovedete s jejich hlavními myšlenkami dále pracovat. Je proto důležité, abyste měli tyto texty nejen přečtené, ale skutečně nastudované a promyšlené.

Měli byste být schopni zrekapitulovat hlavní problémy a celkovou strukturu uváděných knih a prokázat, že jste porozuměli jejich základním myšlenkám a způsobu, jímž autoři těchto děl své myšlenky a postoje zdůvodňují. Vítaná je také schopnost zasadit tematizované problémy a způsob použité argumentace do širšího kontextu.

S dotazy k přijímacímu řízení neváhejte psát na ufar@ff.cuni.cz.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________

WORKSHOP PRO UCHAZEČE O STUDIUM FILOSOFIE

Pro zájemce o bakalářské studium filosofie chystáme třídenní přípravný workshop, jehož náplní je práce s texty z okruhu „klasické četby“. Účastníci si vyzkouší různé způsoby zpracování textu, zaměříme se na dovednosti zformulovat hlavní problém/tvrzení textu, analýzu argumentace, odhalování skrytých předpokladů textu a domýšlení důsledků apod. Kurz předpokládá aktivní zapojení účastníků a zpracování zadaných textů a úkolů samostatně před jednotlivými setkáními, na setkáních práce probíhá ve skupinách. Součástí kurzu je i 1 individuální konzultace s lektorem k předem zadanému textu.

Kurz bude probíhat ve dvou variantách: a) zcela distanční a b) kombinace distanční a prezenční formy.

Termíny:

Kombinovaná forma – soboty 24. 2. (prezenčně), 16. 3. (prezenčně) v čase 10-15 hodin, 13. 4. (online) v čase 10-12, 14-16 hodin

Distanční forma – neděle 25. 2., 17. 3., sobota 13. 4. v čase 10-12, 14-16 hodin

Cena: 1800 Kč vč. DPH

Vyplněné přihlášky prosím pošlete do 10. února mailem Petře Šebešové, na kterou se neváhejte obrátit v případě zájmu o další informace.

Platbu je možné uhradit hotově v pokladně FF UK nebo převodem na účet 85631011/0100, jako variabilní číslo je nutno uvést číslo 960232 a do poznámky jméno účastníka.

 

 

Úvod > Pro uchazeče > Filosofie > Přijímací řízení > Bakalářské studium