Bakalářské studium

Přijímací řízení pro samostatné (jednooborové) sdružené (dvouoborové) bakalářské studium filosofie je jednokolové a probíhá ústní formou.

Koná se obvykle v období od konce května do poloviny června a má podobu rozpravy nad tituly klasické a moderní odborné literatury.

Uchazeč si nastuduje nejméně dva tituly odborné literatury dle vlastní volby z každého z následujících seznamů (tj. nejméně dva tituly ze seznamu „klasická četba“ a nejméně dva tituly ze seznamu „texty 19. a 20. století“)

  • klasická četba:

a) Platón: Menón
b) R. Descartes: Meditace o první filosofii i (bez Námitek a Odpovědí)
c) D. Hume: Zkoumání o lidském rozumu
d) I. Kant: Základy metafysiky mravů
e) J. S. Mill, O svobodě

  • texty 19. a 20. století:

a) J. Austin, Jak dělat věci slovy, přednášky 1, 2, 8
b) H. Bergson, Smích
c) M. Foucault, Řád diskursu (in: týž, Diskurs, autor, genealogie)
d) W. James, Pragmatismus
e) S. Kierkegaard, Bázeň a chvění
f) T. Kuhn, Struktura vědeckých revolucí
g) F. Nietzsche, O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním
h) J. P. Sartre, Existencialismus je humanismus

Komise položí uchazeči dvě otázky:

  • jedna otázka se bude týkat uchazečem nastudovaných titulů ze souboru „klasická četba“
  • druhá otázka se bude týkat uchazečem nastudovaných titulů ze souboru „texty 19. a 20. století“

Komise bude hodnotit zejména to, zda jste textům, na něž budete tázáni, skutečně porozuměli, a zda dovedete s jejich hlavními myšlenkami dále pracovat. Je proto důležité, abyste měli tyto texty nejen přečtené, ale skutečně nastudované a promyšlené.

Měli byste být schopni zrekapitulovat hlavní problémy a celkovou strukturu uváděných knih a prokázat, že jste porozuměli jejich základním myšlenkám a způsobu, jímž autoři těchto děl své myšlenky a postoje zdůvodňují. Vítaná je také schopnost zasadit tematizované problémy a způsob použité argumentace do širšího kontextu.

—————

Pro zájemce o studium filosofie chystáme dvoudenní přípravný workshop, který proběhne v únoru a březnu 2021. Podrobnější informace včetně přesného termínu konání budou zveřejněny na tomto místě začátkem listopadu. Závazné přihlašování na kurz bude umožněno po Dni otevřených dveří, který se bude konat 16. ledna 2021.

—————

S dotazy k přijímacímu řízení se, prosíme, neváhejte obracet na garanta tohoto řízení Štěpána Špinku (stepan.spinka@ff.cuni.cz).

Úvod > Pro uchazeče > Filosofie > Přijímací řízení > Bakalářské studium