Bakalářské studium

Vizitku bakalářského programu na celofakultních stránkách naleznete zde.

Den otevřených dveří se koná v sobotu 15. ledna 2022. Bližší informace zde. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Přijímací řízení pro samostatné (jednooborové) sdružené (dvouoborové) bakalářské studium filosofie je jednokolové a probíhá ústní formou.

Koná se obvykle v období od konce května do poloviny června a má podobu rozpravy nad tituly klasické a moderní odborné literatury.

Uchazeč si nastuduje nejméně dva tituly odborné literatury dle vlastní volby z každého z následujících seznamů (tj. nejméně dva tituly ze seznamu „klasická četba“ a nejméně dva tituly ze seznamu „texty 19. a 20. století“)

  • klasická četba:

a) Platón: Menón
b) R. Descartes: Meditace o první filosofii i (bez Námitek a Odpovědí)
c) D. Hume: Zkoumání o lidském rozumu
d) I. Kant: Základy metafyziky mravů
e) J. S. Mill, O svobodě (český překlad in: M. Pokorný, O. Beran, F. Vahalík, J. S. Mill, Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II. Praha: OIKOYMENH, 2018, s. 9-123)

  • texty 19. a 20. století:

a) J. Austin, Jak dělat věci slovy, přednášky 1, 2, 8
b) H. Bergson, Smích
c) M. Foucault, Řád diskursu (in: týž, Diskurs, autor, genealogie)
d) W. James, Pragmatismus
e) S. Kierkegaard, Bázeň a chvění
f) T. Kuhn, Struktura vědeckých revolucí
g) F. Nietzsche, O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním
h) J. P. Sartre, Existencialismus je humanismus

Komise položí uchazeči dvě otázky:

  • jedna otázka se bude týkat uchazečem nastudovaných titulů ze souboru „klasická četba“
  • druhá otázka se bude týkat uchazečem nastudovaných titulů ze souboru „texty 19. a 20. století“

Komise bude hodnotit zejména to, zda jste textům, na něž budete tázáni, skutečně porozuměli, a zda dovedete s jejich hlavními myšlenkami dále pracovat. Je proto důležité, abyste měli tyto texty nejen přečtené, ale skutečně nastudované a promyšlené.

Měli byste být schopni zrekapitulovat hlavní problémy a celkovou strukturu uváděných knih a prokázat, že jste porozuměli jejich základním myšlenkám a způsobu, jímž autoři těchto děl své myšlenky a postoje zdůvodňují. Vítaná je také schopnost zasadit tematizované problémy a způsob použité argumentace do širšího kontextu.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________

WORKSHOP PRO UCHAZEČE O STUDIUM FILOSOFIE

Pro zájemce o studium filosofie chystáme třídenní přípravný workshop, jehož náplní je práce s texty z okruhu „klasické četby“. Účastníci si vyzkouší různé způsoby zpracování textu, zaměříme se na dovednosti zformulovat hlavní problém/tvrzení textu, analýzu argumentace, odhalování skrytých předpokladů textu a domýšlení důsledků apod. Kurz předpokládá aktivní zapojení účastníků a zpracování zadaných textů a úkolů samostatně před jednotlivými setkáními, na setkáních práce probíhá ve skupinách. Součástí kurzu je i 1 individuální konzultace s lektorem k předem zadanému textu.

Kurz nabízíme ve dvou variantách: a) zcela distanční a b) kombinace distanční a prezenční formy.

V případě distanční varianty se kurz skládá ze 3 online setkání:

  1. setkání (4 hodiny) – dva výukové bloky ve skupinách (4-6 lidí ve skupině), práce s dvěma různými texty + zadání úkolu na další setkání
  2. setkání (4 hodiny) – práce s dvěma dalšími texty + zadání úkolu na další setkání
  3. setkání (4,5 hodiny) – dva výukové bloky ve skupinách (4-6 lidí ve skupině), zpracování celé jedné knihy z povinné literatury, diskuse

Mezi 1. a 3. setkáním proběhne jedna individuální konzultace (30 minut) k předem zadanému textu.

V případě kombinované varianty  je 1. a 3. setkání společné s předchozí variantou (online), 2. setkání proběhne prezenčně se stejnou náplní.

Termíny:

– distanční varianta: 26. 2., 20. 3. a 9. 4. 2022 (vše online v čase 9-11 a 13-15)

– kombinovaná varianta: 26. 2. 2022 (online), 19. 3. 2022 (prezenčně v čase 10-15), 9. 4. 2022 (online)

Cena: 1600 Kč vč. DPH

Závazné přihlašování na kurz bude umožněno po Dni otevřených dveří, který se bude konat 15. ledna 2022, přihlášky je nutné odevzdat do 13. 2. 2022.

Podrobnější informace poskytne Petra Šebešová.


S dotazy k přijímacímu řízení se, prosíme, neváhejte obracet na garanta tohoto řízení Štěpána Špinku (stepan.spinka@ff.cuni.cz).

Úvod > Pro uchazeče > Filosofie > Přijímací řízení > Bakalářské studium