Bakalářské studium

Vizitku bakalářského programu na celofakultních stránkách naleznete zde.

Den otevřených dveří proběhl dne 15. ledna 2022. Záznam z něj naleznete zde.

Přijímací řízení pro samostatné (jednooborové) sdružené (dvouoborové) bakalářské studium filosofie je jednokolové a probíhá ústní formou.

Koná se obvykle v období od konce května do poloviny června a má podobu rozpravy nad tituly klasické a moderní odborné literatury.

Uchazeč si nastuduje nejméně dva tituly odborné literatury dle vlastní volby z každého z následujících seznamů (tj. nejméně dva tituly ze seznamu „klasická četba“ a nejméně dva tituly ze seznamu „texty 19. a 20. století“)

  • klasická četba:

a) Platón: Menón
b) R. Descartes: Meditace o první filosofii i (bez Námitek a Odpovědí)
c) D. Hume: Zkoumání o lidském rozumu
d) I. Kant: Základy metafyziky mravů
e) J. S. Mill, O svobodě (český překlad in: M. Pokorný, O. Beran, F. Vahalík, J. S. Mill, Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II. Praha: OIKOYMENH, 2018, s. 9-123)

  • texty 19. a 20. století:

a) J. Austin, Jak dělat věci slovy, přednášky 1, 2, 8
b) H. Bergson, Smích
c) M. Foucault, Řád diskursu (in: týž, Diskurs, autor, genealogie)
d) W. James, Pragmatismus
e) S. Kierkegaard, Bázeň a chvění
f) T. Kuhn, Struktura vědeckých revolucí
g) F. Nietzsche, O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním
h) J. P. Sartre, Existencialismus je humanismus

Komise položí uchazeči dvě otázky:

  • jedna otázka se bude týkat uchazečem nastudovaných titulů ze souboru „klasická četba“
  • druhá otázka se bude týkat uchazečem nastudovaných titulů ze souboru „texty 19. a 20. století“

Komise bude hodnotit zejména to, zda jste textům, na něž budete tázáni, skutečně porozuměli, a zda dovedete s jejich hlavními myšlenkami dále pracovat. Je proto důležité, abyste měli tyto texty nejen přečtené, ale skutečně nastudované a promyšlené.

Měli byste být schopni zrekapitulovat hlavní problémy a celkovou strukturu uváděných knih a prokázat, že jste porozuměli jejich základním myšlenkám a způsobu, jímž autoři těchto děl své myšlenky a postoje zdůvodňují. Vítaná je také schopnost zasadit tematizované problémy a způsob použité argumentace do širšího kontextu.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________

WORKSHOP PRO UCHAZEČE O STUDIUM FILOSOFIE

Pro zájemce o bakalářské studium filosofie chystáme třídenní přípravný workshop, jehož náplní je práce s texty z okruhu „klasické četby“. Účastníci si vyzkouší různé způsoby zpracování textu, zaměříme se na dovednosti zformulovat hlavní problém/tvrzení textu, analýzu argumentace, odhalování skrytých předpokladů textu a domýšlení důsledků apod. Kurz předpokládá aktivní zapojení účastníků a zpracování zadaných textů a úkolů samostatně před jednotlivými setkáními, na setkáních práce probíhá ve skupinách. Součástí kurzu je i 1 individuální konzultace s lektorem k předem zadanému textu.

Kurz nabízíme ve dvou variantách: a) zcela distanční a b) kombinace distanční a prezenční formy.

V případě distanční varianty se kurz skládá ze 3 online setkání:

  1. setkání (4 hodiny) – dva výukové bloky ve skupinách (4-6 lidí ve skupině), práce s dvěma různými texty + zadání úkolu na další setkání
  2. setkání (4 hodiny) – práce s dvěma dalšími texty + zadání úkolu na další setkání
  3. setkání (4,5 hodiny) – dva výukové bloky ve skupinách (4-6 lidí ve skupině), zpracování celé jedné knihy z povinné literatury, diskuse

Mezi 1. a 3. setkáním proběhne jedna individuální konzultace (30 minut) k předem zadanému textu.

V případě kombinované varianty  je 1. a 3. setkání společné s předchozí variantou (online), 2. setkání proběhne prezenčně se stejnou náplní.

Termíny:

– distanční varianta: 26. 2., 20. 3. a 9. 4. 2022 (vše online v čase 9-11 a 13-15)

– kombinovaná varianta: 26. 2. 2022 (online), 19. 3. 2022 (prezenčně v čase 10-15), 9. 4. 2022 (online)

Cena: 1600 Kč vč. DPH

Přihlášky je nutné odevzdat do 13. 2. 2022 mailem na adresu petra.sebesova[at]gmail.com, do emailu uveďte, zda máte zájem o distanční či kombinovanou podobu workshopu.

Přihláška Workshop 2022

Podrobnější informace poskytne Petra Šebešová.


S dotazy k přijímacímu řízení se, prosíme, neváhejte obracet na garanta tohoto řízení Štěpána Špinku (stepan.spinka@ff.cuni.cz).

Úvod > Pro uchazeče > Filosofie > Přijímací řízení > Bakalářské studium