Magisterské studium

Vizitku navazujícího magisterského programu filosofie na celofakultních stránkách naleznete zde.

Den otevřených dveří proběhne dne 14. ledna 2023. Informace o něm naleznete zde. Záznam z prezentace programu filozofie v minulém roce pak naleznete zde.

Přijímací zkouška na navazující magisterský program filosofie je jednokolová ústní a má dvě části:

1) Posouzení odborné připravenosti na základě předem zaslaných písemných materiálů (viz seznam níže) a rozpravy nad nimi. Za tuto část může uchazečka či uchazeč získat maximálně 60 bodů. Dodané materiály budou hodnoceny následovně:

(a) posouzení bakalářské práce, popř. části bakalářské práce či alternativních seminárních prací (max. 30 bodů);

(b) posouzení rozvahy o oborových zájmech a projektu magisterského studia (max. 20 bodů);

(c) posouzení odborné připravenosti uchazečů na základě jejich dosavadního vysokoškolského studia (max. 10 bodů).

 

2) Otázka ze seznamu prostudované odborné literatury. Za tuto část může uchazečka či uchazeč získat maximálně 40 bodů.

Uchazeči obdrží otázku vycházející z předloženého seznamu prostudované primární filozofické literatury. Seznam musí sestávat z nejméně 10 libovolných položek dle volby uchazeče. Počet položek na seznamu (při dodržení uvedeného minimálního počtu) není předmětem hodnocení.

Každý uchazeč či uchazečka doručí nejpozději do 16. 5. 2023 na e-mailovou adresu sekretariátu Ústavu filosofie a religionistiky (ufar@ff.cuni.cz) následující materiály v elektronické podobě:

(a) bakalářskou práci, popř. (není-li dokončena) její co nejrozsáhlejší část; namísto části bakalářské práce lze alternativně přijmout dvě větší seminární práce z předchozího vysokoškolského studia o maximálním celkovém rozsahu 30 normostran

(b) písemnou rozvahu o oborových zájmech a projektu magisterského studia včetně předběžného výhledu na tematické zaměření diplomové práce, rozsah max. 1 normostrana;

(c) podrobný výpis předmětů absolvovaných během bakalářského či jiného vysokoškolského studia

(d) úplný seznam seminárních prací či jiných písemných výstupů vypracovaných v rámci bakalářského či jiného vysokoškolského studia

(e) seznam prostudované primární odborné filosofické literatury; seznam musí sestávat z nejméně 10 libovolných položek dle volby uchazeče; počet položek na seznamu (při dodržení uvedeného minimálního počtu) není předmětem hodnocení

Bez včasného zaslání všech těchto materiálů není možné přijímací zkoušku vykonat.

dotazy k přijímacímu řízení se, prosíme, neváhejte obracet na garanta tohoto řízení Štěpána Špinku (stepan.spinka@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Pro uchazeče > Filosofie > Přijímací řízení > Magisterské studium