Magisterské studium

Vizitku navazujícího magisterského programu filosofie na celofakultních stránkách naleznete zde.

Přijímací zkouška na navazující magisterský program filosofie je jednokolová ústní a má dvě části:

1) Posouzení odborné připravenosti na základě předem zaslaných písemných materiálů (viz seznam níže) a rozpravy nad nimi. Za tuto část může uchazečka či uchazeč získat maximálně 60 bodů. Dodané materiály budou hodnoceny následovně:

(a) posouzení bakalářské práce, popř. části bakalářské práce či alternativních seminárních prací (max. 30 bodů);

(b) posouzení rozvahy o oborových zájmech a projektu magisterského studia (max. 20 bodů);

(c) posouzení odborné připravenosti uchazečů na základě jejich dosavadního vysokoškolského studia (max. 10 bodů).

 

2) Otázka ze seznamu prostudované odborné literatury. Za tuto část může uchazečka či uchazeč získat maximálně 40 bodů.

Uchazeči obdrží otázku vycházející z předloženého seznamu prostudované primární filozofické literatury. Seznam musí sestávat z nejméně 10 libovolných položek dle volby uchazeče. Počet položek na seznamu (při dodržení uvedeného minimálního počtu) není předmětem hodnocení.

Každý uchazeč doručí prostřednictvím informačního systému nejpozději do 30. dubna v elektronické podobě následující materiály:

(a) bakalářskou práci, popř. (není-li dokončena) její co nejrozsáhlejší část; namísto části bakalářské práce lze alternativně přijmout dvě větší seminární práce z předchozího vysokoškolského studia o maximálním celkovém rozsahu 30 normostran

(b) písemnou rozvahu o oborových zájmech a projektu magisterského studia včetně předběžného výhledu na tematické zaměření diplomové práce, rozsah max. 1 normostrana;

(c) podrobný výpis předmětů absolvovaných během bakalářského či jiného vysokoškolského studia

(d) úplný seznam seminárních prací či jiných písemných výstupů vypracovaných v rámci bakalářského či jiného vysokoškolského studia

(e) seznam prostudované primární odborné filosofické literatury; seznam musí sestávat z nejméně 10 libovolných položek dle volby uchazeče; počet položek na seznamu (při dodržení uvedeného minimálního počtu) není předmětem hodnocení

Bez včasného zaslání všech těchto materiálů není možné přijímací zkoušku vykonat.

Návod, jak nahrát přílohu k přihlášce, najdete ZDE
Vybírejte typ přílohy: 1) Bakalářská práce; 2) Přehled studijních výsledků; 3) Seznam prostudované literatury

dotazy k přijímacímu řízení se, prosíme, neváhejte obracet na garanta tohoto řízení doc. Jana Palkosku (jan.palkoska@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Pro uchazeče > Filosofie > Přijímací řízení > Magisterské studium