Magisterské studium

Obecná charakteristika

Studium je určeno pro perspektivní absolventy bakalářského studia religionistiky nebo příbuzných humanitních oborů (filologie klasických a orientálních jazyků, historie, filosofie, antropologie aj.). Standardní doba studia jsou dva roky.

Při zápisu do studia si studenti volí jednu ze dvou specializací:

  1. Specializace Historicko-filologická religionistika si klade za cíl vychovávat kvalitní odborníky na rozličná náboženství. Student si v ní volí dva náboženské okruhy, na něž se zaměří (jeden hlavní, druhý vedlejší), přičemž součástí studia je i nějaký pramenný jazyk, který se k některému z těchto okruhů váže.
  2. Specializace Symbolické fenomény současnosti je zaměřena na studium náboženských či kvasi-náboženských jevů z naší evropské současnosti či nedávné minulosti. I tato specializace z části vychází z historického studia, jež se na našem ústavu tradičně provozuje, pracuje s ním odlišně: student předměty k dílčím náboženstvím absolvuje s cílem lépe si osvojit obecné principy náboženských jevů a symbolického myšlení, které jsou na těchto náboženstvích předváděny, a díky tomu pak lépe porozumět jejich obdobám v našem současném světě. Specifikem této specializace je její částečné empiricko-experimentální zaměření, které je typicky realizované formou empirických výzkumných projektů, může však být případně realizováno i formou projektů experimentálně-kreativních.

Studium je do velké míry individuální. Předměty studijního plánu jsou samy o sobě čistě obecné. Jejich konkrétní náplň má každý student jinou v závislosti na tom, na co se chce při studiu zaměřit. Ve volbě konkrétních předmětů studentům pomáhá tutorský systém.

Další informace o průběhu studia naleznete zde.

Zájemcům o studium, kteří nejsou absolventy našeho bakalářského studia, doporučujeme, aby v co největším předstihu kontaktovali garanta magisterského studia Radka Chlupa (radek.chlup@ff.cuni.cz) a poradili se s ním, jak mají postupovat, aby měli co největší šanci na úspěch při přijímacích zkouškách i studiu samotném.

Přijímací zkouška

Podmínkou přijetí je zvládnutí učební látky v rozsahu studijního plánu bakalářského studia religionistiky na našem ústavu, tj. dobrá znalost jedné náboženské oblasti (včetně pramenného jazyka s ní souvisejícího) a dobrá orientace v metodách a dějinách religionistiky. Předpokladem přijetí je uzavření bakalářského či vyššího studia do konce září.

Přijímací zkouška probíhá v jednom ústním kole a je částečně identická s bakalářskou zkouškou z religionistiky na našem ústavu.

Vlastní zkouška sestává ze čtyř předmětů:

  1. Obhajoba bakalářské či jiné ekvivalentní práce (40 bodů)
  2. Metody a dějiny religionistiky (20 bodů)
  3. Uchazečem zvolený náboženský okruh (10 bodů)
  4. Pohovor nad projektem magisterského studia (30 bodů)

Pro předměty 2-3 je předepsán přesný seznam okruhů a učebních textů, jejichž znalost je u zkoušek vyžadována. Blíže viz informace k bakalářské zkoušce.

Uchazeč musí projekt svého magisterského studia zpracovat písemně a dodat nejpozději do 30. 4. Projekt musí obsahovat nejen samotný nápad, ale také nárys postupu řešení, zvolené metody, rozvahu nad rozsahem projektu a představení toho, na jaké bádání bude projekt navazovat, co chce přinést nového a jak konkrétně by měl vypadat konečný výstup projektu; zřetelné by měly být výzkumné otázky, které si uchazeč klade a na které chce výzkumem odpovědět. Uchazeč by zpracováním projektu měl ukázat, že je schopen dobrého teoreticko-metodologického uchopení svých plánovaných témat, ale stejně tak by měl předvést i schopnost pracovat s primárními i sekundárními prameny na úrovni potřebné pro kvalitní zpracování zvolených témat. Projekt by měl mít rozsah cca 5 normostran a musí být opatřen relevantní bibliografií.

Při pohovoru nad projektem magisterského studia má uchazeč za úkol ústně prezentovat svůj projekt a být připraven zodpovídat upřesňující otázky komise a o tématu diskutovat, přičemž by měl předvést zejména schopnost dobrého teoreticko-metodologického uchopení svých plánovaných témat, ale stejně tak i schopnost pracovat s primárními i sekundárními prameny na úrovni potřebné pro kvalitní zpracování zvolených témat. Při hodnocení tohoto předmětu bude vzata v potaz též bakalářská práce (tj. komise bude hodnotit, nakolik již tato práce svým zpracováním potvrzuje příslib při zkoušce ústně prezentovaný uchazečem). Uchazeč má případně možnost společně s bakalářskou prací a projektem předložit jakékoli další materiály dokládající jeho akademické schopnosti (další studentské práce, anotace přednesených konferenčních příspěvků apod.).

Uchazeč je povinen do 30. 4. odevzdat prostřednictvím informačního systému (SIS) text projektu svého magisterského studia a svou bakalářskou práci s posudky, popř. jiný významnější písemný výstup. Povinnost zaslat bakalářskou práci se nevztahuje na uchazeče, kteří obhájili bakalářskou práci z Religionistiky na FF UK. Práce bude komisí vyhodnocena dle kritérií, podle nichž jsou bakalářské práce standardně hodnoceny na našem ústavu.

Přijat bude každý uchazeč, který dosáhne minimálně 50 bodů a vejde se do předpokládaného počtu přijatých uchazečů.

Při zkoušce je uchazeč povinen předložit též index nebo výpis zkoušek z bakalářského studia (neplatí pro absolventy FF UK, jejichž zkoušky vidíme ve Studijním informačním systému).

Absolventi bakalářského studia religionistiky na ÚFaR mají možnost u přijímací zkoušky uplatnit bodové výsledky získané u své bakalářské zkoušky, a nemusejí tedy již v rámci přijímacího řízení zkoušku znovu konat (v případě zvoleného náboženského okruhu budou body od BZK vyděleny dvěma a zaokrouhleny nahoru). Znamená to ovšem, že BZK je třeba skládat v červnovém termínu, kdy se konají přijímací zkoušky, nebo ji mít v okamžiku přijímací zkoušky již z dřívějška složenou. Zároveň se typicky snažíme vypsat i dodatečné přijímací řízení v září, tj. studenti, kteří ukončení studia v červnu nestíhají, mají možnost se přihlásit na ně.

Úvod > Pro uchazeče > Religionistika > Magisterské studium