Magisterské studium

Obecná charakteristika

Studium je určeno pro perspektivní absolventy bakalářského studia religionistiky nebo příbuzných humanitních oborů (filologie klasických a orientálních jazyků, historie, filosofie, antropologie aj.). Standardní doba studia jsou dva roky.

Při zápisu do studia si studenti volí jednu ze dvou specializací:

  1. Specializace Historicko-filologická religionistika si klade za cíl vychovávat kvalitní odborníky na rozličná náboženství. Student si v ní volí dva náboženské okruhy, na něž se zaměří (jeden hlavní, druhý vedlejší), přičemž součástí studia je i nějaký pramenný jazyk, který se k některému z těchto okruhů váže.
  2. Specializace Symbolické fenomény současnosti je zaměřena na studium náboženských či kvasi-náboženských jevů z naší evropské současnosti či nedávné minulosti. I tato specializace z části vychází z historického studia, jež se na našem ústavu tradičně provozuje, pracuje s ním odlišně: student předměty k dílčím náboženstvím absolvuje s cílem lépe si osvojit obecné principy náboženských jevů a symbolického myšlení, které jsou na těchto náboženstvích předváděny, a díky tomu pak lépe porozumět jejich obdobám v našem současném světě. Specifikem této specializace je její částečné empiricko-experimentální zaměření, ať už realizované formou empirických výzkumných projektů, nebo formou projektů experimentálně-kreativních.

Studium je do velké míry individuální. Předměty studijního plánu jsou samy o sobě čistě obecné. Jejich konkrétní náplň má každý student jinou v závislosti na tom, na co se chce při studiu zaměřit. Ve volbě konkrétních předmětů studentům pomáhá tutorský systém.

Další informace o průběhu studia naleznete zde.

Zájemcům o studium, kteří nejsou absolventy našeho bakalářského studia, doporučujeme, aby v co největším předstihu kontaktovali garanta magisterského studia Radka Chlupa (radek.chlup@ff.cuni.cz) a poradili se s ním, jak mají postupovat, aby měli co největší šanci na úspěch při přijímacích zkouškách i studiu samotném.

Přijímací zkouška

Podmínkou přijetí je zvládnutí učební látky v rozsahu studijního plánu bakalářského studia religionistiky na našem ústavu, tj. dobrá znalost jedné náboženské oblasti (včetně pramenného jazyka s ní souvisejícího) a dobrá orientace v metodách a dějinách religionistiky. Předpokladem přijetí je uzavření bakalářského či vyššího studia do konce září.

Přijímací zkouška probíhá v jednom ústním kole a je částečně identická s bakalářskou zkouškou z religionistiky na našem ústavu.

Vlastní zkouška sestává ze čtyř předmětů:

  1. Obhajoba bakalářské či jiné ekvivalentní práce (40 bodů)
  2. Metody a dějiny religionistiky (20 bodů)
  3. Uchazečem zvolený náboženský okruh (10 bodů)
  4. Pohovor nad projektem magisterského studia (30 bodů)

Pro předměty 2-3 je předepsán přesný seznam okruhů a učebních textů, jejichž znalost je u zkoušek vyžadována. Blíže viz informace k bakalářské zkoušce.

Uchazeč musí projekt svého magisterského studia zpracovat písemně a dodat nejpozději dva týdny před konáním zkoušky. Projekt musí obsahovat nejen samotný nápad, ale také nárys postupu řešení, zvolené metody, rozvahu nad rozsahem projektu a představení toho, na jaké bádání bude projekt navazovat, co chce přinést nového a jak konkrétně by měl vypadat konečný výstup projektu; zřetelné by měly být výzkumné otázky, které si uchazeč klade a na které chce výzkumem odpovědět. Uchazeč by zpracováním projektu měl ukázat, že je schopen dobrého teoreticko-metodologického uchopení svých plánovaných témat, ale stejně tak by měl předvést i schopnost pracovat s primárními i sekundárními prameny na úrovni potřebné pro kvalitní zpracování zvolených témat. Projekt by měl mít rozsah cca 5 normostran a musí být opatřen relevantní bibliografií.

Při pohovoru nad projektem magisterského studia má uchazeč za úkol ústně prezentovat svůj projekt a být připraven zodpovídat upřesňující otázky komise a o tématu diskutovat, přičemž by měl předvést zejména schopnost dobrého teoreticko-metodologického uchopení svých plánovaných témat, ale stejně tak i schopnost pracovat s primárními i sekundárními prameny na úrovni potřebné pro kvalitní zpracování zvolených témat. Při hodnocení tohoto předmětu bude vzata v potaz též bakalářská práce (tj. komise bude hodnotit, nakolik již tato práce svým zpracováním potvrzuje příslib při zkoušce ústně prezentovaný uchazečem). Uchazeč má případně možnost společně s bakalářskou prací a projektem předložit jakékoli další materiály dokládající jeho akademické schopnosti (další studentské práce, anotace přednesených konferenčních příspěvků apod.).

Uchazeč je povinen nejpozději dva týdny před konáním zkoušky zaslat na adresu jan.kozak@ff.cuni.cz text projektu svého magisterského studia a svou bakalářskou práci s posudky, popř. jiný významnější písemný výstup. Povinnost zaslat bakalářskou práci se nevztahuje na uchazeče, kteří obhájili bakalářskou práci z Religionistiky na FF UK. Práce bude komisí vyhodnocena dle kritérií, podle nichž jsou bakalářské práce standardně hodnoceny na našem ústavu.

Přijat bude každý uchazeč, který dosáhne minimálně 50 bodů a vejde se do předpokládaného počtu přijatých uchazečů.

Při zkoušce je uchazeč povinen předložit též index nebo výpis zkoušek z bakalářského studia.

Absolventi bakalářského studia religionistiky na ÚFaR mají možnost u přijímací zkoušky uplatnit bodové výsledky získané u své bakalářské zkoušky, a nemusejí tedy již v rámci přijímacího řízení zkoušku znovu konat (v případě zvoleného náboženského okruhu budou body od BZK vyděleny dvěma a zaokrouhleny nahoru). Znamená to ovšem, že BZK je třeba skládat v červnovém termínu, kdy se konají přijímací zkoušky, nebo ji mít v okamžiku přijímací zkoušky již z dřívějška složenou. Zároveň se typicky snažíme vypsat i dodatečné přijímací řízení v září, tj. studenti, kteří ukončení studia v červnu nestíhají, mají možnost se přihlásit na ně.

Úvod > Pro uchazeče > Religionistika > Magisterské studium