Překlady

2022

JAMES, Ian. Nová francouzská filosofie. Karolinum, 2022. ISBN 978-80-246-4997-9.

Důkladný, byť záměrně nikoli vyčerpávající vhled do současné francouzské filosofie představuje myšlení sedmi autorů – Jeana-Luca Mariona, Jeana-Luca Nancyho, Bernarda Stieglera, Catherine Malabouové, Jacquesa Rancièra, Alaina Badioua a Françoise Laruella –, které spojuje vymezení se vůči poststrukturalistické generaci a lingvistickému paradigmatu, orientace na vědy o životě a materialistické myšlení. Všichni tito filosofové vycházejí z předpokladu, že destrukce či dekonstrukce metafyziky, subjektivity či tradičních pojetí bytí, pravdy a vědění je nutné (a nedokončené), ne však dostatečné gesto umožňující vyrovnat se s tím, co se od současného myšlení žádá. Subjektivitu, ontologii, pravdu, epistemologii, stejně jako problémy univerzálnosti, etiky a politiky je podle nich třeba myslet znovu od začátku, a to spíše afirmativním a konstruktivním než dekonstruktivním způsobem.

Přeložil Miroslav Petříček.

 

HEIDEGGER, Martin. O bytnosti základu = Vom Wesen des Grundes. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci se spolkem OIKOYMENH, 2022. ISBN 978-80-7298-593-7.

Anotace: Heideggerovo pojednání O bytnosti základu bylo publikováno krátce po Bytí a času a vznikalo současně s přednáškou Co je metafyzika?. Heidegger v něm nastoluje otázku po počátku či základu v návaznosti na filosofickou tradici sahající od Platóna a Aristotela, přes Leibnize a Kanta až po Schellinga. Sám však tuto otázku klade s novou radikalitou tím, že ji staví na půdu problému transcendence a svobody pobytu. Pojednání ústředních témat spisu, jako je transcendence, svoboda a transcendentální pojem světa zároveň vrhá objasňující světlo na některé myšlenkové motivy Bytí a času i přednášky Co je metafyzika?. Význam tohoto spisu spočívá také v tom, že se zde objevuje myšlenka „ontologické diference“ jsoucna a bytí (poprvé formulovaná v Základních problémech fenomenologie z roku 1927), jejímž základem je podle Heideggera právě transcendence pobytu. Český překlad vychází v zrcadlovém německo-českém vydání.

Přeložil Václav Němec.

2021

PINDAROS. Pýthijské zpěvy. Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3265-2.

Anotace: Pýthijské zpěvy jsou druhým ze čtyř Pindarových cyklů vítězných zpěvů (epiníkií), který obsahuje dvanáct ód oslavujících vítězství v pýthijských hrách: v tradičních všeřeckých sportovních soutěžích, které se konaly každé čtyři roky na počest boha Apollóna v Delfách. Pindarova epiníkia, psaná zpravidla na zakázku bohatých aristokratů, mísí chválu patrona s tradičními mýty a hádankovitými úvahami o vztahu člověka k osudu a k bohům. Výsledkem je jedinečná básnická perspektiva, v níž se aktuální dění lidského světa stává součástí božského řádu skutečnosti a mýtus jako by se odehrával tady a teď. Olympijské zpěvy přeložil do češtiny J. Šprincl (Praha 1968; 2002). Nemejské a Isthmijské zpěvy, stejně jako Pýthijské zpěvy, dosud nikdy (s výjimkou krátkých ukázek) do češtiny přeloženy nebyly.

Přeložili Robert Roreitner a Sylva Fischerová.

 

 

DOANEOVÁ, Mary Ann. Zrození kinematografického času. Karolinum, 2021. ISBN 978-80-246-3847-8.

Anotace: Až do 19. století byl čas obvykle vnímán jako kontinuální proud, živel, jehož plynutí prakticky nedokážeme ovlivnit. Nástup kapitalistické modernity spojený s jeho racionalizací a vynález fotografie, která jej dokázala zastavit, však radikálně proměnily způsob, jakým se k času vztahujeme. Mary Ann Doaneová, profesorka Kalifornské univerzity v Berkeley a autorka průkopnických studií věnovaných problematice genderu ve filmu, v knize Zrození kinematografického času zkoumá, jak se nahodilost zmrzlého okamžiku zachyceného fotografickým aparátem vzpírá vzrůstajícím požadavkům na standardizaci a racionalizaci života v kapitalistické společnosti. Jediná fotografie však nedokáže zachytit pohyb, teprve film jako souslednost po sobě následujících snímků znovu ustavuje ireverzibilní tok času. Jaká je ale povaha času, pokud jej chápeme zároveň jako proud i jako diskontinuální, kvantovanou veličinu? A co se odehrává v prostoru mezi jednotlivými snímky? Mary Ann Doaneová nám přesvědčivým způsobem představuje klíčovou roli, kterou kinematografický čas sehrál při zrodu modernity.

Přeložil Miroslav Petříček.

 

 

JASPERS, Karl. Plótinos. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci se spolkem OIKOYMENH, 2021. ISBN 978-80-7298-562-3.

Anotace: Jaspersovo pojednání o posledním velkém filosofovi antiky, Plótinovi není suchá analýza filologických detailů a historických vlivů; je spíše meditací, která skrze Plótinův systém proniká k živému myšlení. Ukazuje, že zdánlivě objektivní schéma Plótinovy filosofie je ve skutečnosti obrazem světa sloužícím k tomu, aby bylo možné popsat aktivní a svobodný vzestup a upadání duše; Plótinova metafyzika tak může být i dnes nástrojem pro výklad lidské svobody a životního smyslu.

Přeložili Jan Frei a Václav Němec.

 

2020

Gottfried W. LEIBNIZ –  Samuel CLARKE. Korespondence. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci se spolkem OIKOYMENH, 2020. ISBN 978-80-7298-180-9.

Anotace: Polemická korespondence mezi německým polyhistorem G. W. Leibnizem a anglickým teologem, fyzikem a Newtonovým žákem S. Clarkem, která se rozvinula ve druhém desetiletí 18. století, patří k vůbec nejznámějším a nejvlivnějším korespondenčním výměnám v dějinách evropského myšlení. Korespondence sestává z pěti Leibnizových francouzsky psaných dopisů a právě tolika Clarkových anglicky psaných odpovědí. Jejím ústředním tématem jsou jednak základy Newtonova převratného matematicko-fyzikálního výkladu skutečnosti, jednak důsledky, které takový výklad má na polích matematiky, teorie poznání, teologie a přírodní filosofie. Vliv pozic obou korespondentů sahá až k formulaci Einsteinovy obecné teorie relativity. Její české vydání tak poskytne vítaný a potřebný materiál mj. i teoretikům a historikům přírodní vědy.

Přeložil, úvodem a poznámkami opatřil Jan Palkoska.

 

MERSCH, Dieter. Epistemologie estetična. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4030-3.

Anotace: Představa vzájemné metodologické provázanosti výzkumu a umění, která se objevila koncem minulého století, odkrývá nové možnosti bádání a umožňuje nám pojmově uchopit takový výzkum, který by byl na umění založený. Dieter Mersch, profesor Vysoké školy umělecké v Curychu, ve své pronikavé studii dekonstruuje terminologii spojenou s otázkami vztahu estetična a vědecké pravdy, přičemž jeho snahou je odkrýt v uměleckých praktikách způsob myšlení, který nepoužívá jazyk a jehož výpovědi nejsou přeložitelné do diskurzivních forem vědy. Obhajuje tak svébytné estetické myšlení stranou lingvistického obratu, které se nedá ničím jiným nahradit.

Přeložil Miroslav Petříček.

2019

KARÁSEK, Jindřich a Lukáš Kollert (vyd.). Recenze, kritika, ironie. Červený kostelec: Pavel Mervart. ISBN 978-80-7465-403-9.

Anotace: Kniha obsahuje překlady recenzí od nejvýznamnějších autorů německé klasické filosofie – Fichta, Schellinga a Hegela.
Kromě toho obsahuje také překlad Fichtova spisu Anály filosofického tónu, v němž v rámci reakce na recenzi své knihy Základ přirozeného práva podrobuje ironické kritice dobovou recenzní praxi.
Kniha je opatřena úvodní studií Jindřicha Karáska a jmenným rejstříkem. Přeložili Jindřich Karásek, Lukáš Kollert a Tereza Matějčková.

 

 

BRAGUE, Rémi. Kotvy na nebesích: Metafyzická základna života. Praha: Karolinum, 2019. Myšlení současnosti. ISBN 978-80-246-3802-7.

Anotace: Rémi Brague nás přivádí k odmítnutí představy, podle níž moderní člověk žijící v „post-metafyzické“ době, která je kulturním dědictvím osvícenství, metafyziku nepotřebuje. Snaží se ukázat, že metafyzika není vágní „nadstavbou“ spočívající na jediném skutečném základu, dostupném ve formě vědami poznávané reality, nýbrž je nezbytná pro to, aby člověk pokládal život za dobro a chtěl ho nejen žít, ale také předávat dál. Současnému lidstvu, které může sebe sama snadno jako živočišný druh zcela vyhladit, může podle Bragua jedině vědomí silné metafyzické dimenze lidského života zajistit, že se před ním bude otevírat nějaká budoucnost. Přeložili Šimon Grimmich a Jan Lockenbauer.

2017

ISER, Wolfgang. Fiktivní a imaginární: perspektivy literární antropologie. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 377 stran. Limes. ISBN 978-80-246-2781-6.

Anotace: Klasické dílo známého kostnického profesora anglistiky a literární vědy ukazuje v historické i systematické perspektivě dvě klíčové kategorie zakládající literaturu. V pozadí stojí otázka, zda mají fiktivno a imaginárno charakter antropologických konstant, díky nimž lze získat náhled na základní lidskou potřebu představivosti. Iser chápe literaturu jako zrcadlo, jako nástroj lidského druhu k sebepřekračování a k poznávání světa. V této knize podává výklad svého pojetí literární antropologie, které přesahuje tradiční hranice kulturní či filosofické antropologie. Přeložil Miroslav Petříček.

 

 

HECHEL, Abraham Joshua. Kdo je člověk? Praha. OIKOYMENH, 2017. 92 stran. ISBN 978-80-7298-238-7.

Anotace: Studie Kdo je člověk? je rozšířenou verzí přednášky, kterou Heschel proslovil na Stanfordské universitě v roce 1963 (Raymond Fred West Memorial Lectures at Standford University). Bývá považována za klíčovou práci Heschelovy filosofické antripologie, je to vlastně zhuštěná forma filosofických úvah z padesátých let doplněná o některé pozdější postřehy. Základním tématem je otázka, co znamená být člověkem, jaké jsou základní atributy lidského bytí, v čem spočívá identita člověka, jaký je rozdíl mezi „bytím“ a „žitím“ apod., to vše na pozadí svébytné koncepce vztahu Boha a člověka, jak ji Heschel formuloval ve své „hlubinné theologii“ (depth-theology), jejíž kořeny lze nalézt už v jeho disertaci Due Prophetie z roku 1936. Přeložil Milan Lyčka.

 

 

BALIBAR, Étienne. Spinoza a politika. Praha: Karolinum, 2017. 118 s. ISBN 9788024636702.

Anotace: Kniha Spinoza a politika (1985) představuje přehledný úvod do filosofie Barucha Spinozy a za své východisko si bere problémy Spinozovy politiky. Balibar se postupně zabývá třemi velkými Spinozovými díly, Teologicko-politickým traktátem, Politickým traktátem a Etikou, a rozebírá řadu jejich klíčových motivů: Spinozovu obhajobu svobody myšlení a demokratického zřízení, jeho teorii státu a práva nebo jeho politickou antropologii. Spolu s tím zasazuje Spinozovy spisy do historického kontextu a zkoumá, jakým způsobem jimi Spinoza vstupoval do dobových politických sporů. Vůdčím tématem celé knihy je problém vztahu mezi filosofií a politikou. Balibar tedy nejen vykládá Spinozovo myšlení, ale uvažuje rovněž o politické úloze filosofa a na Spinozově příkladu prokazuje neoddělitelnost filosofických a politických otázek. Přeložili Jan Petříček a Jakub Drbohlav.

 

 

SEGAL, Robert A. Stručný úvod do teorie mýtu. Praha: ExOriente, 2017. 160 s. ISBN 978-80-905211-3-1.

Anotace: Robert A. Segal se v této knize na velmi skromné ploše pokouší seznámit čtenáře s možnými teoretickými přístupy ke zkoumání a výkladu mýtu napříč nejrůznějšími vědními obory: pojednává o sporu mezi vědeckým a mytickým výkladem světa, o filosofických, náboženských, psychologických a antropologických teoriích mýtu, o přístupech literárně teoretických, strukturalistických a o reflexi vztahu mýtu a politického uspořádání. Mýtus definuje velmi široce jako společensky vlivný příběh, k němuž se v nejrůznějších teoretických uchopeních váží tři základní otázky: jaký je jeho původ, funkce a téma. Přeložila Lucie Valentinová.

CANGUILHEM, Georges. Poznávání života. Praha: Karolinum, 2017. 242 s. ISBN 978-80-246-3389-3.

Anotace: Předkládaný soubor statí vydaný Canguilhemem pod názvem Poznávání života představuje v ucelené formě nejvýznamnější myšlenkové okruhy, kterými se zabýval. Umožňuje nahlédnout, do jaké míry se Canguilhemův svébytný filosofický postoj formoval prostřednictvím studia vědeckých prací autorů z dob minulých, kteří jinak mohli neprávem upadnout v zapomnění. Právě intenzivní vyrovnávání se s vědci, jakými byli Claude Bernard, Pierre Jean George Cabanis či Georges Louis Leclerc de Buffon, umožňuje totiž Canguilhemovi dospět k nejvýznačnějším tématům filosofie života a filosofie vědy, mezi něž náleží například otázky revize a možné rehabilitace vitalismu, významu prostředí při utváření a poznávání organismu, definice normality a patologie či problematika dějinnosti biologie. Přeložili Josef Fulka, Šimon Grimmich, Martin Haloun, Jan Lockenbauer a Lucie Šarkadyová.

 

2016

JASPERS, Karl. Mezní situace. Praha: OIKOYMENH, 2016. 103 s. ISBN 978-80-7298-220-2.

Anotace: Kniha je překladem 7. kapitoly (Grenzsituationen) 2. svazku třídílného spisu Philosophie, který vyšel v roce 1932. V tomto svém spisu Jaspers poprvé podrobně vyložil svůj nový filosofický koncept, na němž intenzivně pracoval po celá dvacátá léta. Tuto svou filosofickou koncepci pak v podstatných rysech držel a nadále rozvíjel po celý svůj život. V textu Mezní situace Jaspers nejenom objasňuje specifičnost mezních situací obecně a jejich význam pro proces stávání se existencí, ale předevšim postupně analyzuje jednotlivé mezní situace: smrt, utrpení, boj a vinu. Přeložil Václav Němec.

 

 

HUME, Davide. Pojednání o lidské přirozenosti. Kniha 1., Rozum. Praha: TOGGA, 2015. 456 s. ISBN 978-80-7476-094-5.

Anotace: První kniha Humova Pojednání o lidské přirozenosti, jež poprvé vyšla v roce 1739, patří k hlavním dílům západní filosofické literatury. Hume v ní zakládá svou vědu o lidské přirozenosti ve vztahu k lidskému poznání. Radikálním způsobem přitom napadá tradované představy o povaze, funkci a rozsahu lidského rozumu a vykládá je na pozadí své asociační psychologie pomocí pojmu víry, dispozice, zvyku a obraznosti. Svou kritiku mimo jiné zaměřuje na poznání tradičně chápaného vztahu příčiny a účinku, externality a kontinuity fenomenálních předmětů, identity a trvání vlastního já a na mnoho dalších základních filosofických pojmů.
V závěru knihy přivádí Huma skeptické náhledy na schopnosti rozumu k originální formulaci síly lidské přirozenosti překonávající melancholii plynoucí z filosofických zkoumání. Český překlad první knihy Pojednání je doplněn Výtahem z nedávno vydané knihy nazvané Pojednání o lidské přirozenosti, jenž Hume vydal v roce 1740, aby své dílo učinil čtenářsky přístupnější. Přeložil Hynek Janoušek.

 

 

RICOEUR, Paul. O sobě samém jako o jiném. Přeložil Milan Lyčka. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2016. 407 s. 978-80-7298-438-1.

Anotace: Autor se v deseti studiích zabývá problematikou totožnosti. Studie propojuje trojí záměr: 1. Vyhnout se problematičnosti filosofií, které se zabývají subjektem v první osobě (já ve smyslu ego cogito), a spíše sledovat linii vyjádřenou zvratným se, která vede k různým kladením otázek po kdo: např. kdo je mluvčím nějaké rozpravy, kdo je aktérem či cílem nějaké činnosti apod. 2. Rozlišovat (věcnou) totožnost ve smyslu neměnnosti v čase (totožnost-idem, stejnost) a (osobní) totožnost ve smyslu dodržování slibu (totožnost-ipse, „ipseita“). 3. Obnovit dialektiku sebe a jiného, přejít od pouhého srovnávacího „jako“ (sám jako jiný) k niternějšímu spojení sama sebe a jiného: sám jakožto jiný. Přeložil M. Lyčka.

 

2015

ARISTOTELÉS. Metafyzika A. Přeložil Filip Karfík. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2015. 74 s. ISBN 978-80-7298-209-7.

Anotace: Metafyzika A je úvodní knihou souboru Aristotelových spisů věnovaných otázkám první filosofie. Aristotelés zde definuje filosofii jako vědu o prvních počátcích a příčinách. Na pozadí své vlastní nauky o příčinách podává přehled názorů svých předchůdců od Thaléta přes pythagorejce až po Platóna a podrobuje je kritice. Nový český překlad F. Karfíka.

 

2014

PLÓTÍNOS. O sebepoznání: Enneada V,3(49): řecko-české vydání. Přeložila, úvodem a poznámkami opatřila L. Karfíková. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. 169 s. Knihovna antické tradice; sv. 13. ISBN 978-80-7298-507-4.

Anotace: Pojednání V,3 je posledním Plotinovým pokusem představit trojí ontologickou úroveň jeho universa. Vychází ze zkušenosti sebepoznání jednotlivé duše, která může sama sebe pochopit jako trvale zakořeněnou v božském Intelektu, a dokonce se dotknout Jedna, vyvýšeného počátku, který Intelektu dává jeho jednotu.

 

 

SCHELLING, F. W. J. Systém transcendentálního idealismu. Přeložili J. Patočka a J. Karásek. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. Asi 270 stran. Knihovna novověké tradice a soičasnosti. ISBN 978-80-7298-430-5.

Anotace: Spis má být transcendentálně-filosofickým komplementem filosofie přírody a tvořit s ní jednotný celek Schellingova filosofického systému. Zatímco filosofie přírody vychází z objektu a končí subjektem, u transcendentální filosofie je tomu naopak, tj. ukazuje, jak z jistých základních duchovních činností inteligentní bytosti se pro ni ustavuje vědomí objektivního světa. Spis vrcholí analýzou uměleckého díla. Českému čtenáři se tento spis poprvé dostává do rukou v úplné podobě.

 

2013

JEHUDA BEN ŠMUEL HA-LEVI. Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství: (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari. Přeložili a úvodní studií opatřili Daniel Boušek a Dita Rukriglová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. 341 s. Judaica; sv. 11. ISBN 978-80-200-2245-5.

Anotace: Publikace je prvním českým překladem Knihy Kuzari židovského učence Jehudy ha-Leviho (po 1070-1141). Kromě překladu pořízeného z judeoarabštiny přináší též rozsáhlou úvodní studii o ha-Leviho životě a díle, jakož i výklad stěžejních témat a konceptů nacházejících se v tomto apologetickém spisu.

 

 

KOLMAN, Vojtěch, ed. a ROREITNER, Robert, ed. O špatném nekonečnu. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2013. 625 s. ISBN 978-80-7007-406-0.

Anotace: V diskusi, která se nad pojmem nekonečna vede od pradávna mezi filosofií, matematikou a náboženstvím, zaujímá speciální roli Hegelův pojem nekonečna „špatného“. Ten spolu dalšími pojmy jeho Vědy o logice je v tomto sborníku klasických i méně známých textů, doplněných rozsáhlým editorovým úvodem, použit jako nástroj, jak od konkrétních problémů typu Zénónových antinomií dospět k obecným problémům logiky, zejména pak k otázce, jako roli v našem poznání a jeho vývoji zaujímá spor. Centrálním textem antologie jsou vybrané pasáže Hegelovy kritiky Newtonova infinitesimálního kalkulu. Vedle textů Aristotelových, Kantových, Bolzanových, Cantorových, Poincarého, Bergsonových, Russellových, Peircových, Beckerových či Wittgensteinových kniha obsahuje také kompletní překlad Berkeleyho spisu Analytik a Hilbertovu stať O nekonečnu.

 

 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologie vnímání. Překlad Jakub Čapek. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2013, 559 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, sv. 81. ISBN 978-80-7298-485-5.

Anotace: Merleau-Ponty vychází ve svém nejvýznamnějším díle z podrobné analýzy vnímání, která jej přivede k nutnosti chápat lidský subjekt jako vtělený a opustit některé teze Husserlovy fenomenologie. Merleau-Ponty domýšlí své východisko v úvahách o prostorovém, sexuálním, řečovém intersubjektivním rozměru tělesnosti, aby vyvodil důsledky pro klasická filosofická témata, jako je čas, myšlení či svoboda.

 

2012

Kodžiki: kronika dávného Japonska. Ze staré jaopnštiny přeložil a poznámkami opatřil Karel Fiala. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2012. 371 s. ISBN 978-80-904246-9-2.

Anotace: Komentovaný překlad ze staré japonštiny nejstaršího dochovaného díla japonské prózy (podle tradice byl text zveřejněn roku 712).

 

 

POMPONAZZI, Pietro. Pojednání o nesmrtelnosti duše = Tractatus de immortalitate animae. Vyd. 1. Překlad Miroslav Petříček. Praha : OIKOYMENH, 2012, 280 s. Knihovna renesančního myšlení, sv. 4. ISBN 978-80-7298-259-2.

Anotace: Traktát, v němž padovský renesanční aristotelik zkoumá různé možnosti řešení otázky po nesmrtelnosti lidské duše. Pomponazzi rozebírá stanovisko Averroovo, Platónovo, Tomáše Akvinského a Alexandra z Afrodisiady a dochází k závěru, že problém není filosofickými prostředky řešitelný. Spis vyvolal v 16. století ostré reakce a ovlivnil filosofii i ve stoletích následujících. Latinsko-české vydání.

 

 

 

SOLOVĚJČIK, Josef Dov (Bär) ha-Levi. Halachický člověk. Vyd. 1. Přeložil a úvodní studií a vysvětlivkami opatřil Milan Lyčka. Praha : Academia, 2012. Judaica, sv. 5. ISBN 987-80-200-1994-3.

Anotace: Filosofická analýza existence tradičního Žida, která se opírá o rabínský právní systém halacha, v typologickém srovnání s existencí obecného člověka víry a vědce.

 

2011

MERLEAU-PONTY, Maurice. Založení a podstata. Vyd. 1. Překlad Josef Fulka, Alena Tesková. Praha: OIKOYMENH, 2011, 223 s. Filosofické interpretace. ISBN 978-80-7298-458-9.

Anotace: Myšlení Maurice Merleau-Pontyho prošlo od jeho raných prací o vnímání složitým vývojem, vedoucím až k nezavršenému pokusu o vybudování ontologie smyslově vnímatelného. Předkládaná kniha, sestavená z větší části ze sekundárních textů předních merleau-pontyovských specialistů a doplněná ukázkami Merleau-Pontyho poznámek k přednáškám věnovaným pojmu založení, nabízí různé pohledy na problematiku vymezenou dvěma pojmy, které jsou pro pozdní Merleau-Pontyho myšlení určující: pojmy podstaty a založení.

 

 

RICOEUR, Paul. Filosofie vůle. Vyd. 1. Překlad Milan Lyčka. Praha: Oikoymenh, 2011, 469 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, sv. 60. ISBN 978-807-2982-851.

Anotace: Druhý díl nedokončeného projektu. Obsahuje dvě knihy: 1. Člověk omylný – doplnění abstraktního popisu fenomenologie lidské svobody, rozpracování empiriky vůle, která se zabývá konkrétními projevy viny. 2. Symbolika zla – studium podob zla a viny v mýtech různých kultur, pokus převést je pomocí hermeneutiky do filosofické rozpravy.

 

 

ELIADE, Mircea. Mýtus a skutečnost. 1. vyd. Překlad Milan Lyčka. Praha: OIKOYMENH, 2011, 157 s. Oikúmené (OIKOYMENH), sv. 167. ISBN 978-807-2984-626.

Anotace: Systematické pojednání o původu, struktuře a funkci mýtů v tradičních kulturách i v moderních společnostech.

 

 

BENJAMIN, Walter. Výbor z díla. Vyd. 1. Překlad Martin Ritter. Praha: Oikoymenh, 2011, 331 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, sv. 77. ISBN 978-807-2984-565.

Anotace: Druhý svazek Výboru z díla Waltera Benjamina se soustředí na texty tvořící teoretické podloží Benjaminova myšlení. Vybrané texty se týkají filosofie jazyka, teorie poznání, filosofie umění, filosofie dějin, teorie kritiky, pojmu pravdy a mnoha dalších klíčových pojmů Benjaminovy myšlení.

 

 

ARENDT, Hannah. O revoluci. Vyd. 1. Překlad Daniel Štech. Praha: Oikoymenh, 2011, 293 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, sv. 78. ISBN 978-807-2984-039.

Anotace: Hannah Arendtová ve své studii dvou nejslavnějších revolucí 18.století vyzdvihuje úsilí americké revoluce o založení politické svobody, soustředěné na ustanovení trvalých politických institucí a svobodného veřejného prostoru. To staví do protikladu ke snaze Francouzské revoluce o osvobození od sociální nerovnosti. Dále se autorka zamýšlí nad tím, proč se v Americe revoluční duch neudržel. Hlavní příčinu spatřuje ve ztrátě vztahu k veřejnému prostoru za podmínek zastupitelské demokracie. V závěru se na základě myšlenek Thomase Jeffersona a zkušenosti se systémem rad v průběhu revolucí 20. století věnuje možnostem obnovy a udržení přímé demokracie.

 

2010

DELEUZE, Gilles. Pusté ostrovy a jiné texty. Přeložili Miroslav Petříček a Miroslav Marcelli. Praha : Herrmann a synové, 2010. 332 s. Přel. z: Île déserte et autres textes. ISBN 978-80-87054-19-2.

Anotace: Soubor textů Gillese Deleuze z let 1953-1974, mapující formování jeho vlastní filosofie. Kniha zahrnuje texty k Bergsonově filosofii, k Nietzschově myšlení a současně i první podobu jeho velkých knih, zejména třísvazkového souboru Kapitalismus a schizofrenie. Soustředí se k pojmům multiplicity, filosofické intuice, individuace a „obrazu myšlení“. Zabývá se rovněž výtvarným uměním a literaturou z filosofického pohledu.

 

 

 

MAIMONIDES. Výběr z korespondence : Maimonides. Přeložili a úvodními studiemi opatřili Daniel Boušek a Dita Rukriglová. Praha : Academia, 2010. 387 s. Judaica, sv. 1. ISBN 978-80-200-1848-9.

Reprezentativní výběr jedenácti Maimonidových dopisů přeložených z židovské arabštiny a hebrejštiny. Každému textu předchází obsáhlá studie.

 

 

MELITON, sardský biskup. O Pasše. Přeložila Monika Recinová. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. 190 s. Pro Oriente : dědictví křesťanského Východu, sv. 12.  Přel. z: Peri Pascha. ISBN 978-80-87378-56-4.

Anotace: Nový kritický překlad spisu Melitóna ze Sard O Pasše (Peri Pascha) v bilingvním vydání s úvodní studií a původním komentářem. Překlad a přetištěný řecký text vychází z nejnovější edice spisu od S. G. Halla. Úvodní studie přibližuje konsenzuální pohled na postavu Melitóna ze Sard a jeho poměrně nedávno objevený spis Peri Pascha. Komentář se vyjadřuje k obtížnějším místům textu a obsahuje odkazy na nedávnou a současnou sekundární literaturu.

 

 

SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von. Filosofické zkoumání svobody. Uspořádal a přeložil Miroslav Petříček. Praha : OIKOYMENH, 2010. 239 s. Přeloženo z němčiny. ISBN 978-80-7298-415-2.

Anotace: Výbor pozdních textů F.W.J. Schellinga soustředěných na problém vztahu mezi svobodou a místem stvořené bytosti ve světě. Kniha osvětluje přechod autora k pozitivní filosofii a jeho shrnutí dosavadních dějin filosofie.

 

2009

Anonymní komentář k Platónovu Parmenidovi: z turínského palimpsestu : řecko-česky. Přeložili Filip Karfík a Václav Němec. Úvodní studii a komentář pořídil Václav Němec.Praha : OIKOYMENH, 2009. 328 s. Knihovna antické tradice, sv. 10. Přel. z: Commentarium in Platonis „Parmenidem“. ISBN 978-80-7298-407-7.

Anotace: Publikace sestává ze tří částí. První část zahrnuje studii v rozsahu monografie s kapitolami o rukopisu a edicích, o otázce autorství komentáře a o jeho místě v kontextu pozdně antické filosofie (autor: V. Němec). Druhá část obsahuje řecký text a český překlad anonymního komentáře (autoři: F. Karfík, V. Němec). Třetí část tvoří detailní komentář k textu (autor: V. Němec). Kniha zejména v úvodní studii i komentáři prezentuje výsledky několikaleté vědecké práce o anonymním komentáři, jež v řadě ohledů doplňují a korigují výsledky dosavadního bádání.

 

 

BENJAMIN, Walter. Výbor z díla I : Literárněvědné studie. Uspořádal a přeložil Martin Ritter. Praha : OIKOYMENH, 2009.  335 s. Přeloženo z němčiny. Knihovna novověké tradice a současnosti, sv. 76.ISBN 978-80-7298-278-3.

Anotace: První svazek reprezentativního výboru z díla Waltera Benjamina. Prezentuje texty o literatuře a umění, umožňuje sledovat kontinuitu i myšlenkové posuny Benjaminova přístupu k umění, počítaje texty věnovanými německé romantice až po stať o statutu uměleckého díla v epoše jeho reprodukovatelnosti.

 

 

BERKELEY, George. Tři dialogy mezi Hyladem a Filonoem : O pohybu [On Motion]. Přeložili Marek Tomeček a Jan Palkoska. Praha : OIKOYMENH, 2007. 121 s. Knihovna novověké tradice a současnosti,sv. 56. Přeloženo z angličtiny a latiny. ISBN 978-80-7298-176-2.

Anotace: Berkeley ve svém textu předkládá své názory na princip, povahu a druhy pohybu.

 

 

BERNHARD, Thomas.Moje ceny : Thomas Bernhard [My Prices]. Přel. Miroslav Petříček. Praha : Prostor, 2009. 141 s. Přeloženo z: Meine Preise. ISBN 978-80-7260-208-7.

Anotace: Poslední publikované dílo velkého rakouského spisovatele ironicky popisující provoz kulturního průmyslu.

 

 

THURNHER, Rainer, RÖD, Wolfgang, SCHMIEDINGER, Heinrich. Dějiny filosofie. Filosofie konce 19. století a 20. Století. Přel. Miroslav Petříček. Praha : OIKOYMENH, 200. 430 s. Přel z:  Geschichte der Philosophie, XIII: die Philosophie des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts, 3. ISBN 978-80-7298-177-9.

Anotace: Dějiny filosofie života a filosofie zaměřené k existenci v 19. a 20. století. (History of philosophy of life and existential philosophy in the 19th and 20th century.)

2008

ARGENS, Jean-Baptiste de Boyer d´, LACLOS, Choderlos de,  DENON, Vivant. Vášeň a rozum : láska v době libertinů. Přeložili Miroslav Petříček a Martin Pokorný. Praha: Prostor, 2008. 247 s. ISBN 978-80-7260-193-6.

Anotace: Libertinské romány zabývající se filosofií v duchu osvícenství. (Romans libertins traitant la philosophie dans l´esprit du siecle des Lumieres.) (French philosophical novels dealing with philosophy in the spirit of Enlightment epoch.)

 

 

 

BERNHARD,  Thomas. Na výšinách : pokus o záchranu, nesmysl. Přel. Miroslav Petříček. Praha : Prostor, 2009. 144 s. Přel. z: In der Höhe. ISBN 978-80-7260-215-5.

Anotace: První, dosud nepublikovaná Bernhardova próza, jež líčí cestu ke sebevraždě. (Die erste, bisher unveröffentlichte Prosa von Thomas Bernhard, die Weg ins Selbstmord schildert.) (First prosaic Bernhad´s work dealing with the way into a self-destruction.)

 

 

FICHTE, Johann Gottlieb. O pojmu vědosloví. Druhý úvod do vědosloví. Pokus o nové podání vědosloví.Přel. Jindřich Karásek. Praha : Filosofia, 2008. 132 s. Přel. z: Johann Gottlieb Fichtes Sämmtliche Werke, Zur theoretischen Philosophie, Bd. 1. Über den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie. ISBN 978-80-7007-280-6.

Anotace: Kniha je překladem tří kratších Fichtových spisů, v nichž je vyložen program vědosloví. (The book is a translation of the three short essays of Fichte in which the programm of Wissenschaftslehre is explained.)

 

 

KLÉMÉNS Z ALEXANDREIE.  Který boháč bude spasen? : Klement Alexandrijský. Přel. Monika Recinová. Olomouc : Refugium Velehrad – Roma, 2008. 69 s. Prameny spirituality ISBN 978-80-7412-001-5.

Anotace: V češtině dosud nepublikovaný spis řecky píšícího církevního otce má významné postavení v tradici.

 

2007

BURTON, Robert. Anatomie melancholie [The Anatomy of Melancholy]. Přel. Miroslav Petříček. Praha : Prostor, 2007. 329 s. Přel. z: The Anatomy of Melancholy. Úvodní verše přeložil Martin Pokorný. Doslov Karel Thein. ISBN 80-7260-123-7.

Anotace: Philosophical account of melancholy as human situation. (Filosofický výklad melancholie jako lidské situace)

 

 

Corpus Hermeticum. Přel. Radek Chlup. Praha : Herrmann a synové, 2007. 439 s. ISBN 978-80-87054-09-3.

Anotace: Překlad a řecký text Corpus Hermeticum doplňený rozsáhlou úvodní studií a podrobnými komentáři. (A Czech translation and Greek text of Corpus Hermeticum with an introductory study and detailed commentaries.)

 

 

Džátaky : příběhy z minulých Buddhových životů [Jatakas : the stories from the last lives of the Buddha]. Přel. Dušan Zbavitel. Praha : DharmaGaia, 2007. 405 s. Prameny buddhismu, sv. 2.  Přel. z: Jātaka. Studii Legendární životopisy Gautamy Buddhy napsal Jiří Holba. ISBN 978-80-86685-75-5. Anotace: Příběhy o minulých životech Gautamy buddhy. (The stories about last lives of the Gautama Buddha.)

 

 

RICOEUR, Paul. Čas a vyprávění III. Přel. Miroslav Petříček. Praha : OIKOYMENH, 2007. 413 s. Přel. z: Temps et récit. Le temps raconté. ISBN 978-80-7298-105-2.

Anotace: Refigurace času vyprávěním a hermeneutika časové zkušenosti. (The refiguration of Time through the narration and the hermeneutics of time’s experience.)

 

 

VICTORINUS, Marius. O soupodstatnosti Trojice. Přel. Václav Němec. Praha : OIKOYMENH, 2007. 487 s. Knihovna raně křesťanské tradice. ISBN 80-7298-154-4.

Anotace: Publikace sestává ze dvou částí: První část zahrnuje studii v rozsahu monografie o pěti kapitolách věnovaných Victorinovu životu, dílu jeho pohanské periody, dějinám a významu ariánského sporu, Victorinovu theologickému dílu a problému Victorinových filosofických zdrojů. Druhou část tvoří latinský text a český překlad Victorinova spisu „Proti Ariovi Ib“ („O soupodstatnosti Trojice“) s detailním komentářem a výkladem obsahu spisu. Kniha zejména v úvodní studii i komentáři prezentuje výsledky několikaleté vědecké práce o Victorinově theologickém díle, jež v řadě ohledů doplňují a korigují výsledky dosavadního bádání.

 

 

ŽIŽEK, Slavoj. Mluvil tu někdo o totalitarismu? Přel. Martin Ritter. Praha : Tranzit, 2007. 274 s. Přel. z:  Did somebody say totalitarianism? ISBN 978-80-903452-8-7.

Anotace: Kniha si neklade za cíl podat další systematický výklad dějin pojmu totalitarismus, spíše se pokouší filosoficky sledovat pohyb jeho významu. V několika oddílech autor zkoumá mýtus a jeho proměny, moc bezmocných, melancholii a čin…. (A philosophical treatment concerning the essence of totalitarianism.)

 

2006

ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. Přel. Filip Karfík. 2. vyd. Praha : OIKOYMENH, 2006. 147 s. Edice Oikúmené, sv. 15. Přel. z: Sacré et le profane. ISBN 80-7298-175-7.

Anotace: Úvod do fenomenologie náboženství, jehož osu tvoří polarita posvátného a profánního. (Introdution into the phaenomenology of religion based on an interpretation of the polarity between secred and profane.)

 

HUSSERL, Edmund. Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II. Přel. Erazim Kohák, Matěj Novák, Alena Rettová, Petr Urban a Hynek Janoušek. Praha : OIKOYMENH, 2006. 380 s. Knihovna novověké tradice a současnosti. Přel. z: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. ISBN 80-7298-129-3.

Anotace: Překlad základního díla fenomenologické filosofie. (A translation of Husserls principal phenomenological work.)

 

PLÚTARCHOS.  Proč už Pýthie nevěští ve verších. Přel. Radek Chlup. Praha : OIKOYMENH, 2006. 78 s. Malá řada. Přel z: Peri tú mé chrán emmetra nýn tén Pýthián.  ISBN 80-7298-187-0.

Anotace: Řecký filosof, historik a esejista Plútarchos se zamýšlí nad tím, proč jsou v jeho době věštby takřka výhradně prozaické, zatímco za starých časů byly vydávány v hexametrech. Vymezuje vztah mezi lidským a božským faktorem při inspirovaném věštění a hájí názor, že zmizení veršovaných věšteb je důsledkem proměny ducha doby, nikoli známkou ochabnutí věštebné síly Delf. (Plutarch (50-120 A. D.) discusses the problem of why the oracles at Delphi are no longer given in verse, reaching the conclusion that the disappearance of versified oracular responses does not mean a decline of the Delphic Oracle but is rather is due to the changing spirit of the epoch.)

 

2005

BORRADORI, Giovanna. Filosofie v době teroru [Philosophy In A Time of Terror]. Přel. Miroslav Petříček. Praha : Karolinum, 2005. 190 s. Přel. z: Philosophy in a time of terror. ISBN 80-246-0907-X.

Anotace: Rozhovory s J. Derridou a J. Habermasem, které se týkají chápání terorismu po útocích z 11. září. (Dialogues with J. Derrida and J. Habermas concernig the understanding of terrorism after attacks on 9/11.)

 

2004

KIRK, G. S.;RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. Předsókratovší filosofové [The Precocratic Philosophers]. Přel. Filip Karfík, Petr Kolev a Tomáš Vítek. Praha : OIKOYMENH, 2004. 663 s. Dějiny filosofie. Přel. z: The Precocratic Philosophers. ISBN 80-7298-110-2.

Anotace: Kritické dějiny předsokratovské filosofie s vybranými texty. (Critical history of presocratic philosophy with selection of texts.)

 

 

TUGENDHAT, Ernst. Přednášky o etice. Přel. Josef Moural. Praha : OIKOYMENH, 2004. 311 s. Přel. z: Vorlesungen über Ethik. ISBN 80-7298-086-6.

Anotace: Systematický výklad nového řešení základní otázky etiky, spojený s kritickým rozborem děl významných etiků minulosti i současnosti, jako jsou Aristotelés, Adam Smith, Kant, Rawls, Habermas a MacIntyre. (A systematic exposition of a new solution of the basic problem of ethics, and a critical examination of the work of eminent ethicists of the past and present: Aristotle, Adam Smith, Kant, Rawls, Habermas, and MacIntyre.)

 

2003

IVÁNKA, Endre von. Plato christianus. Přel. Václav Němec. Praha : OIKOYMENH, 2003. 543 s. ISBN 80-7298-070-X.

Anotace: Übernahme und Umgestaltung der platonischen Philosophie in der Theologie der Kirchenväter und des westlichen und östlichen Mittelalters. (Adoption and transformation of platonism in the church fathers and middle age theology.)

 

2002

LUHMANN, Niklas. Láska jako vášeň [Love as a passion]. Přel. Miroslav Petříček. Praha : Prostor, 2002. 279 s. Přel. z: Paradigm lost. ISBN 80-7260-068-0.

Anotace: Český překlad knihy Niklase Luhmanna Paradigm lost. (Czech translation of the Niklas Luhmann’s book Paradigm lost.)

 

2001

DELEUZE,Gilles;GUATTARI, Félix. Co je filosofie?. Přel. Miroslav Petříček. Praha : OIKOYMENH, 2001. 191 s. Přel. z: Qu‘ est-ce que la philosophie? ISBN 80-7298-030-0.

Anotace: Nastínění základních problémů filosofie. (An outline to the fundamental problems of philosophy.

 

 

GUETTA, A.; KRIEGEL, M. Variace na téma židovská středověká filosofie. Přel. Dita Rukriglová. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2001. 103 s. Přel. z: De la théorie de révélation a la theorie d’esthetique ; L’ultra-orthodoxie. ISBN 80-223-1583-4.

Anotace: Náhled do myšlenkového světa Židů ve středověku a ultraortodoxních komunit v novověku. (Outline of the Jewish medieval world of philosophy and of the ultra-ortodox communities in modern times.)

 

 

HUSSERL, Edmund. Idea fenomenologie. Přel. Miroslav Petříček a Tomáš Dimter. Praha : OIKOYMENH, 2001. 103 s. Přel. z: Die Idee der Phänomenologie.  ISBN 80-7298-023-8.

Anotace: Nástin metody fenomenologické redukce jako cesta k „první filosofii“ (The exposition of the phenomenological reductionism like a way to „first philosophy“ which should be the fundament of the all other sciences.)

 

 

LYOTARD, Jean-François. Putování a jiné eseje. Přel. Miroslav Petříček. Praha : Herrmann & synové, 2001. 149 s.Přel. z: Pérérination : loi, forme événement L’inhumain: causeries sur le temps. ISBN 80-238-7472-1.

Anotace: Úvahy o čase, smyslovém pociťování či o pocitu vznešeného jako pokus o spojení etiky s estetikou a filosofie s logikou. (Essays on time, sensual perception and sensation of the noble as an attempt of connecting ethics with esthetique and philosophy with logic.)

 

 

RICOEUR, Paul. Filosofie vůle 1 : Fenomenologie svobody. Přel. Jakub Čapek. Praha : OIKOYMENH, 2001. 527 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, sv. 34. Přel. z: La philosophie de la volonté. 1, Le volontaire et l’involontaire. ISBN 80-7298-033-5 .

Anotace: Pokus o fenomenologický popis základních struktur lidské vůle. (An atempt at phenomenological description of the essential features of the human will structure.)

 

 

RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie 1. Přel. Jindřich Karásek. Praha : OIKOYMENH, 2001. 383 s. Dějiny filosofie. Sv. 8. Přel. z: Die Philosophie der Neuzeit 1, Von Franzis Bacon bis Spinoza. ISBN 80-7298-039-4.

Anotace: Přehled dějin novověké filozofie od F. Bacona po B. Spinozu. (History of the philosophy of modern age from F. Bacon to B. Spinoza).

 

2000

HOLBA, Jiří (ed). Šántidéva : Uvedení na cestu k probuzení [A Guide to the Way to the Buddhahood]. Praha: DharmaGaia, 2000. 295 s. Prameny buddhismu. ISBN 80-85905-15-9.

Anotace: Překlad a komentář Šántidevova Uvedení na cestu k probuzení. (The Traslation and Commentary to Santideva´s Guide to the Way to the Buddhahood.)

 

 

POPPER, Karl. Bída historicismu [The Poverty of Historicism]. Přel. Josef Moural 2. vyd. Praha : OIKOYMENH. 2000. 134 s. Přel. z: The Poverty of Historicism. ISBN 80-86005-80-1.

Anotace: kritika historicismu (víry v předpovídatelný historický vývoj) a předložení vlastní koncepce dílčího sociálního inženýrství. (A polemics with historicism (the belief in a predictable historical development) and an exposition of a positive concept of piecemeal social engineering).

Úvod > Věda a výzkum > Překlady