CŽV

Pravidelně připravujeme akreditované kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Jakékoli informace poskytne Petra Šebešová.

NOVÝ KURZ PRO VYUČUJÍCÍ FILOSOFIE ČI OBČANSKÉHO A SPOLEČENSKOVĚDNÍHO ZÁKLADU

Kurz Metody diskuse a reflexe na příkladu nových technologií, vedený německým didaktikem filosofie českého původu Petrem Frantikem z Univerzity v Kolíně nad Rýnem, proběhne v pátek a sobotu 4. a 5. 11. 2022. Účastníci se seznámí s výukovým modelem vhodným pro diskuse na aktuální témata, sami si tento model v průběhu obou dnů vyzkouší na následujících tématech:

  1. Technologie sloužící k prodloužení života a smysl nesmrtelnosti

– Příklady tematizovaných otázek: Máme chtít žít co nejdéle, případně věčně? Co utváří „dobrý život“? Co pro člověka znamená smrt a smrtelnost? Jaká osobní a společenská rizika obnáší možnost významného prodloužení života, případně nesmrtelnosti? Mají budoucí (ještě nenarození) lidé právo na (dobrý) život?

 

  1. Svoboda mínění a cenzura v nových médiích

– Příklady tematizovaných otázek: Mají být stanoveny hranice svobody slova?  Jaké (individuální i společenské) výhody a rizika spočívají v neomezené svobodě slova a naopak v přísné cenzuře? Jak a kdo může rozhodovat o tom, co se smí říkat a co ne?

Celý kurz bude simultánně tlumočen do češtiny, všechny materiály pro účastníky budou taktéž přeloženy.

Cena kurzu: 2000 Kč, kurz bude akreditován v rámci DVPP

 

Kurz je primárně určen pro vyučující filosofii či občanský a společenskovědní základ na středních školách, přihlásit se ale mohou i další zájemci o níže uvedená témata.

Cíle kurzu:

Účastníci

– si vyzkouší a zhodnotí didaktický model vhodný pro diskuse na aktuální témata

– seznámí se s filosofickými a oborově didaktickými teoriemi, na kterých je tento model založen

– v rámci zkoušení modelu budou pracovat s filosofickými texty a teoriemi relevantními pro dané téma (např. od autorů jako H. Jonas, H. Arendtová atd.)

 

Nabízený model rozvíjí u studentů následující kompetence:

Studenti

– rozvíjejí porozumění aktuálním technologickým novinkám a s nimi souvisejícím filosofickým a etickým otázkám

– zformulují vlastní postoj k danému tématu a hájí ho pomocí argumentů v diskusi s dalšími spolužáky

– kriticky zkoumají vlastní i odlišné názory a postoje

– reflektují globální společenskou odpovědnost vůči rychle se rozvíjejícímu světu

– zpracují relevantní filosofické teorie a sociologické/technologické poznatky k tématu

 

Představovaný diskusní model v sobě zahrnuje rozmanité metody vhodné pro výuku (nejen) filosofie: diskusi nad dilematem, myšlenkové experimenty, debatu pro/kontra, argumentační esej, skládankové učení apod.

 

Účastníci si během obou dnů kurzu vyzkouší diskusní model na příkladu dvou aktuálních témat.

 

Úvod > Studium > CŽV