Doktorské studium

Na Filozofické fakultě je realizováno čtyřleté  doktorské studium oboru Filozofie v prezenční (denní) nebo kombinované formě. Podmínkou dokončení studia a získání titulu PhD je složení Státní doktorské zkoušky (SDZK) a obhájení disertační práce. Během studia postupuje doktorand podle individuálního studijního plánu, který doktorand sestaví ve spolupráci se svým školitelem a předloží ke schválení oborové radě.

Pro studenty přijaté v akademickém roce 2021/2022 a později viz Základní struktura studijních povinností doktoranda (2021).

Pro studenty přijaté před akademickým rokem 2021/2022 viz Základní struktura studijních povinností doktoranda.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné zakončení magisterského studia na vysoké škole; přijímací komise přihlíží zejména k průběhu a konkrétním výsledkům magisterského studia. Uchazeč o studium v doktorském studijním programu předkládá podrobný projekt disertační práce ve zvoleném jazyce (čeština, angličtina, němčina, francouzština). Uchazeči z jiných oborů musí během přijímacího pohovoru prokázat odpovídající znalosti a součástí jejich individuálního studijního plánu může být doplnění oborových zkoušek z filosofie.

Projekt disertační práce je nutné předem konzultovat s případným školitelem z ÚFaRu, jehož kladné vyjádření je podmínkou studia. Součástí přijímací zkoušky je odborný rozhovor nad předloženým projektem. Část pohovoru je vedena v anglickém, francouzském nebo německém jazyce podle volby uchazeče. (Obecné informace pro uchazeče o PhD studium na FF UK)

Studijní program umožňuje individuální profilaci studenta v rámci filosofických a religionistických specializací akreditovaných na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Doktorský program je uskutečňován ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR.

U všech doktorandů jsou požadovány pravidelné konzultace s vedoucím práce, případně spolupráce na výzkumech realizovaných pracovníky katedry a grantových projektech. U denních doktorandů se předpokládají zahraniční kontakty, případně stáže. Průběh studia je každoročně hodnocen oborovou radou, která schvaluje pokračování studia. V případě neplnění individuálního studijního plánu doporučuje oborová rada nápravu, případně ukončení studia.

 • Poznámka ke kurzům vedených doktorandy (např. plnění Povinně volitelná odborná aktivita I–II): kurz navrhuje školitel řediteli ústavu a předsedovi oborové rady. Školitel je garantem kurzu, doktorand/ka vyučujícím.

Státní doktorská zkouška

 

Pro informace a pomoc při sestavování a hodnocení individuálního studijního plánu viz ISP a roční hodnocení.

Rada doktorského studijního oboru Filozofie

 • Doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
 • Prof. James Hill, Ph.D. (předseda)
 • Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.
 • Doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
 • Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
 • Prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
 • Doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
 • Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
 • Prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
 • Doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
 • Mgr. Petr Urban, Ph.D.
Úvod > Studium > Filosofie > Doktorské studium