Bakalářské a diplomové práce

Závěrečná práce musí splňovat obecné požadavky uvedené ve Studijním a zkušebním řádu UK (čl. 12), v Opatření rektora č. 72/2017 (upraveno OR č.16/2019)  a v Pravidlech pro organizaci studia na FF UK.

Zadání práce

Postup

 • Student navrhne český a anglický název, napíše stručnou anotaci plánované práce, sestaví předběžný seznam literatury a vše konzultuje s vedoucím práce.
 • Jakmile vedoucí název, anotaci i literaturu schválí, dodá student prostřednictvím e-mailu Mgr. Evě Mokrejšové tyto údaje: jméno vedoucího práce, jazyk práce, název práce v češtině a angličtině, anotaci v češtině a seznam literatury (pokud možno abecedně řazený a formálně sjednocený, např. podle stručného přehledu citačních vzorů).
 • Po formální kontrole a schválení zadání administrátorem prací a po schválení zadání v SIS vedoucím ústavu je práce zadána a od toho okamžiku se počítá půlroční minimální lhůta k přistoupení k obhajobě práce.

Doplňující informace

 • Vedoucího práce si student volí samostatně a domluví se s ním na tématu své práce. Zvolí-li si student za vedoucího práce odborníka, který není interním zaměstnancem ÚFaRu, musí předem požádat o souhlas vedení ústavu. Souhlas může být vyjádřen např. prostřednictvím e-mailu, zaslaného na adresu Mgr. Evy Mokrejšové.
 • Téma diplomové práce se musí lišit od tématu bakalářské práce. Diplomová práce nesmí obsahovat bakalářskou práci ani žádnou její část.
 • Pokud se téma bakalářské nebo diplomové práce překrývá se staršími seminárními nebo klasifikovanými písemnými pracemi, musí to student v práci deklarovat a příslušné práce předložit posuzovatelům. Totéž platí v případě využití textu takové práce při psaní kvalifikační (bak. či diplomové práce). Přejímaný text nesmí tvořit výraznou část kvalifikační práce, nesmí být jen mechanicky převzat, nýbrž při zapracování je třeba jej domyslet a přepracovat z hlediska celku kvalifikační práce.
 • Zadání bakalářské/diplomové práce je třeba podat nejpozději půl roku před konáním obhajoby. Pokud student zadává práci, s níž má přistoupit k obhajobě v kratší lhůtě, musí současně podat odůvodněnou Žádost o zkrácení lhůty mezi zadáním a obhajobou práce.
 • Změnu názvu bakalářské/diplomové práce může provést vedoucí práce po dohodě se studentem, a to v případě, že se jedná o změnu dílčí, např. specifikující, nikoli takovou, kterou by se název odchýlil od tématu. Téma bakalářské/diplomové práce je oproti názvu závazné, jeho změnu schvaluje děkan na základě písemné žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti, stejně tak změnu vedoucího práce.

Odevzdání práce

 • Text práce i abstrakt česky a anglicky v samostatných souborech je nutné odevzdat nejpozději 1 měsíc před konáním obhajoby v rámci BZK či SZZK, a to v elektronické podobě v PDF prostřednictvím SISu (viz manuál) a ve dvou tištěných exemplářích v rychlovazbě. Oba exempláře Vám budou po obhajobě vráceny (pokud se tak nestane, vyžádejte si je).
 • Doporučujeme zkusit si nahrát texty závěrečných prací do SIS (ale neodevzdat je) ke kontrole ještě v době, kdy se práce dopisuje.
 • Před odevzdáním práce je student povinen v SISu doplnit klíčová slova v češtině a v angličtině (viz manuál).
 • Oponenta stanoví vedení ústavu po odevzdání práce.
 • Posudek vedoucího práce a oponenta bude k dispozici v SIS nejpozději 5 dnů před termínem SZK (SIS Vás na vložení posudku upozorní e-mailem).
 • Pokud oba posudky nedoporučují práci k obhajobě, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.
 • Pokud se student nedostaví k obhajobě, aniž by od ní z důvodu nedoporučujících posudků odstoupil, nemá možnost práci přepracovat a musí ji při příštím termínu obhajoby obhajovat v identické podobě.

Jazyk

 • Bakalářské a diplomové práce mohou být psány v jazyce českém, slovenském či anglickém.
 • V odůvodněných a schválených případech smí být práce napsána v některém z dalších světových jazyků.

Formální a grafická úprava, rozsah práce

 • Metodické pokyny  k doporučené formální úpravě závěrečných kvalifikačních prací zde.
 • Rozsah bakalářské práce je stanoven od 40 do 80 normovaných stran a diplomové práce od 60 do 120 normovaných stran.
 • Doporučená velikost písma je 12 pt pro základní text a 10–11 pt pro poznámkový aparát.
 • Stránky musí být číslovány, a to včetně případných příloh.
 • Doporučené okraje stránky jsou 2,0–2,5 cm.

Poznámkový aparát

 • Je-li to technicky možné a vyhovuje-li to charakteru práce, pak poznámky umisťujeme zásadně pod čáru na příslušné stránce. Nevyhovuje-li charakter poznámek umístění pod čarou (přílišná délka, obtížná sazba delších pasáží v neromanizovaném písmu apod.), je možné poznámky umístit na konec práce.
 • Při citování a vytváření poznámkového aparátu se držte citačních norem a vzorů uvedených zde, kde naleznete též pokyny pro závěrečnou, abecedně seřazenou bibliografii.

Cizojazyčné citace a termíny

 • Cizojazyčné citace a termíny píšeme kurzívou, právě tak jako termíny transkribované z jazyků, které nepoužívají latinku (např. z řečtiny).
Úvod > Studium > Filosofie > Pravidla pro psaní prací > Bakalářské a diplomové práce