Novověká filosofie II

Garanti / zkoušející:

doc. Jindřich Karásek, dr. James Hill, dr. Jan Palkoska

Student si dle vlastní volby vybere z každého ze tří okruhů dvě položky (tj. dohromady šest položek) a přečte vždy všechny pasáže uvedené u každé z nich. Otázky budou vycházet výhradně z příslušných textů. Z každého ze tří okruhů bude položena nejméně jedna otázka. Potenciální témata, ze kterých budou otázky vycházet, budou uvedena v PDF přiložených k jednotlivým okruhům. Zkouška má za cíl prověřit znalost připravených textů a schopnost pracovat s danou problematikou v širším myšlenkovém kontextu novověké filosofie.

Texty ke skeletové zkoušce v Moodle (heslo na vyžádání u doc. Hilla).

Racionalismus

(i) Descartes, Meditace o první filosofii (přel. Glombíček a Marvan, 2001 nebo 2003)

(ii) Malebranche, Hledání pravdy (kniha III, část 2): text přístupný buď ve francouzštině (edice Rodis-Lewis) nebo v angličtině (přel. Lennon a Olscamp, 1997) nebo v češtině (přel. Martin Vrabec, TOGGA 2017)

(iii) Spinoza, Etika (přel. Hubka, 1977 nebo 2001): celá I . část a II. část, tvrzení i-xii

(iv) Leibniz, Monadologie a jiné práce, (přel. J. Husák, 1982): Metafyzické pojednání (str. 54-99) a Monadologie (str. 156-176)

Empirismus

(i) Hobbes, Leviathan (přel. K. Berka, 2010), kap. xii-xxiv.

(ii) Locke, Esej o lidském chápání, (přel. M. Dokulil, 2012): Úvodní slovo  (str. 14-24), kniha II.i-ix (str. 95-145), xxiii (str. 298-320) a xxvii (str. 334-355)

(iii) Locke, Druhé pojednání o vládě, (přel. Josef Král, 1992; anebo přel. Jiřina Poplelová, 1965)

(iv) Berkeley, Pojednání o principech lidského poznání (přel. M. Hubová a M. Tomeček, 2004) (str. 87-174)

(v) Hume, Zkoumání o lidském rozumu (přel. J. Moural, 1996)

Německá klasická filosofie*

(i) Kant, Kritika čistého rozumu (přel. J. Loužil, 2001), str. 33-127, (B1-B169); str. 357-394 (B599-670)

(ii) Hegel, Fenomenologie ducha (přel. J. Patočka, 1960), (a) Úvod, str. 95-104, (b) Smyslová jistota, str. 105-112 (Vněm, str. 113-123 – od LS 2011 zrušeno), (c) Panství a rabství, str. 154-161

(iii) Fichte, (a) O pojmu vědosloví, (b) 2. úvod do vědosloví, (c) Pokus o nové podání vědosloví, Praha 2008.

(iv) Schelling, Výbor z díla. Rané spisy, Praha 1990, Oddíl čtvrtý a šestý, str. 215-296.

* Z okruhu Německé klasické filosofie byl odebrán text Základy metafyziky mravů. Texty v ostatních okruzích zůstávají beze změny. Došlo též ke změně způsobu výběru dvou položek z okruhu Německé klasické filosofie – četba předepsaných pasáží Kritiky čistého rozumu je obligátní, druhou položku vybere student na základě vlastní volby, tj. vždy bude mít připravené náležité pasáže Kantovy Kritiky čistého rozumu a z ostatních autorů (Hegel, Fichte, Schelling) si zvolí libovolně.

Úvod > Studium > Filosofie > Komisionální zkoušky > Novověká filosofie II