Státní doktorská zkouška

SDZK má dvě části: (1) prezentace ucelené části disertační práce a (2) obhajoba doktorandské teze.

(1) Prezentace ucelené části disertační práce:

Požadavky na text: nejde o projekt práce, ale o relativně dokončenou část disertační práce, tedy o souvislý text, který splňuje požadavky kladené na odborné pojednání. Mělo by jít o více kapitol, u nichž si lze představit, že se mohou po úpravách stát částí finálního textu disertace.

Je vhodné vypracovat stručný úvod (formulaci problému, představení tématu) a nastínit možné závěry disertace.

Student předloží strukturovaný seznam přečtené literatury.

Průběh této části zkoušky: prezentace uceleného úseku disertace o rozsahu 70 ns spolu s vyjádřením školitele a s jedním oponentským posudkem, který bude obsahovat rozbor silných a slabých stránek předloženého textu.

(2) Obhajoba teze:

Student si ke zkoušce v dohodě se svým školitelem zvolí dvě témata, která se nesmějí krýt s tématem jeho disertace. Tato témata musí být zvolena z různých období dějin filosofie a z různých systematických oblastí filosofie. Školitel určí ke každému z témat garanta. Školitel nemůže být garantem tezí svých vlastních doktorandů. Ve spolupráci s jednotlivými garanty student zpracuje konkrétní téma tak, že zformuluje problém, o nějž mu jde, zdůvodní jeho význam a zaujme k němu na základě argumentace vlastní stanovisko. Je důležité, aby šlo o stručnou a výstižnou formulaci, která se bude moci stát východiskem diskuse, nikoli o obecný či referující výklad, nebo o technický rozbor detailů některé dílčí teorie. Celek teze by měl daný problém představit formou srozumitelnou filosoficky vzdělanému čtenáři, který nemusí být odborníkem na dané téma. Garant má dbát na dostatečnou odbornou obeznámenost kandidáta se zvoleným tématem a základní literaturou k němu, zároveň však i na vhodnost tématu pro diskusi během SDZK. Stránkový rozsah je stanoven na dvě strany (velikost písma 12, běžné řádkování, bibliografie se nezapočítává do předpokládaného rozsahu, ale musí být součástí teze, tj. očekáváme dvě stránky textu plus bibliografie).

Zpracovaná témata předloží doktorand ke schválení oborové radě.

Komise vybere jednu z odevzdaných tezí. Student ji nejprve prezentuje a po jeho výkladu následuje diskuse, v níž kandidát reaguje na otázky členů komise. V diskusi má prokázat nejen orientaci ve zvoleném tématu, ale také schopnost promýšlet otázky s ním spojené a reagovat na jiné přístupy. V případě potřeby může komise studenta vyzvat ještě k prezentaci druhé teze.

Komise a termín SDZK se stanoví individuálně na základě odevzdaného textu části disertační práce a tezí. Tyto podklady je třeba odevzdat nejpozději do konce června 3. roku studia, případně dříve, ovšem nejpozději dva měsíce před termínem, v němž by student chtěl složit SDZK.

Úvod > Studium > Filosofie > Státní závěrečné zkoušky > Státní doktorská zkouška