Diplomová práce

Formální náležitosti prací k BZK a SZZK z oboru religionistika

Závěrečná práce musí splňovat obecné požadavky uvedené ve Studijním a zkušebním řádu UK (čl. 12) a v Pravidlech pro organizaci studia na FF UK. Dále uvádíme bližší specifikaci pro obor religionistika.

I. Volba vedoucího práce

 • Vedoucího práce si student volí samostatně a domluví se s ním na tématu své práce. Typicky by vedoucím měl být některý ze zaměstnanců ÚFaR.
 • Ve zvláštních případech může být vedoucím i někdo, kdo není zaměstnanec ÚFaR:
  • Výjimečně se může jednat o doktoranda ÚFaR nebo o zaměstnance některé jiné katedry FF UK (v ještě výjimečnějším případě může jít i o zaměstnance jiné fakulty UK). V těchto případech musí nicméně student předem o schválení požádat vedení religionistické sekce ústavu, přičemž zvláště v případě zaměstnanců jiných fakult je schválení velmi nesamozřejmé.
  • V případě diplomové práce může výjimečně být vedoucím i úplný externista (v případě bakalářské práce toto možné není). Opět musí v takovém případě student předem o schválení požádat vedení religionistické sekce ústavu. Vzhledem k tomu, že externistům je za vedení prací vyplácena odměna, jsou možnosti externího vedení omezeny rozpočtem daného roku..
 • Obecně v případě odborníků z jiných fakult UK, nebo dokonce úplně mimo UK preferujeme spíše jejich roli konzultantů, kteří poskytují feedback pouze ke specializovaným aspektům práce, zatímco základní vedení má na starosti někdo z interních pedagogů ÚFaR.
  • I možnost mít externího konzultanta je nicméně třeba si od vedení religionistické sekce ústavu nechat schválit. I konzultanti jsou za svou činnost placeni (byť míně než vedoucí), a proto je jejich schválení opět nesamozřejmé.
  • Konzultantství má zároveň přísná pravidla: student má možnost s konzultantem absolvovat dvě rozsáhlejší konzultace, typicky jednu při plánování výzkumu, druhou v průběhu vlastního psaní práce. Nad rámec toho lze konzultanty zatěžovat pouze drobnými dotazy, na něž lze snadno a rychle odpovědět a které od konzultanta nevyžadují přípravu.
  • Konzultant nemůže být oponentem práce.

II. Zadání práce

 • Bakalářskou práci je třeba si oficiálně zadat, a to ideálně do konce 5. semestru, diplomovou práci do konce 2. semestru. Zároveň platí, že práci je nutné mít zadanou nejpozději půl roku před konáním obhajoby, jinak není možné obhajobu konat. Zadání bakalářské/diplomové práce se podává elektronicky následujícím způsobem:
  • Student navrhne český a anglický název, napíše stručnou anotaci plánované práce, sestaví předběžný seznam literatury a obojí konzultuje s vedoucím práce.
  • Jakmile vedoucí schválí název, anotaci i literaturu, dodá student Mgr. Evě Mokrejšové tyto údaje: jméno vedoucího práce, jazyk práce, název práce v češtině a angličtině, anotaci v češtině a seznam literatury.
  • Po formální kontrole a schválení zadání administrátorem prací a po schválení zadání v SIS zástupcem vedoucího ústavu pro religionistiku je práce zadána a od toho okamžiku se počítá půlroční minimální lhůta k přistoupení k obhajobě práce.
 • Změnu názvu bakalářské/diplomové práce může provést vedoucí práce po dohodě se studentem, a to v případě, že se jedná o změnu dílčí, např. specifikující, nikoli takovou, kterou by se název odchýlil od tématu. Téma bakalářské/diplomové práce je oproti názvu závazné, jeho změnu schvaluje děkan na základě písemné žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti.

II. Odevzdání práce

 • Práci je nutné odevzdat nejpozději 1 měsíc před konáním BZK či SZZK, a to v elektronické podobě v PDF prostřednictvím SIS (viz manuál). Tištěný výtisk není potřeba. Přesné datum nejpozdějšího odevzdání je vždy včas zveřejněno na webu ÚFaR (pokud tomu tak není, kontaktujte Radka Chlupa).
 • Doporučujeme zkusit si nahrát texty závěrečných prací do SIS (ale neodevzdat je) ke kontrole ještě v době, kdy se práce dopisuje (viz níže #Doporučení).
 • Před odevzdáním práce je student povinen v SISu doplnit klíčová slova v češtině a v angličtině (viz manuál).
 • Oponenta stanoví vedení ústavu po odevzdání práce.
 • Posudek vedoucího práce a oponenta bude k dispozici v SIS nejpozději 5 dnů před termínem SZK (SIS Vás na vložení posudku upozorní e-mailem).
 • Pokud oba posudky nedoporučují práci k obhajobě, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.
 • Pokud se student nedostaví k obhajobě, aniž by od ní z důvodu nedoporučujících posudků odstoupil, nemá možnost práci přepracovat a musí ji při příštím termínu obhajoby obhajovat v identické podobě.

Doporučení při přípravě a vkládání textů

 • Dle Opatření rektora 13/2017 je nyní možné do SIS vkládat soubory týkající se závěrečné práce pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u (výjimkou mohou být přílohy práce), což zaručí čitelnost těchto elektronických dokumentů i v dlouhém časovém horizontu. Údaje o povoleném formátu souboru s prací i o formátu příloh najdete v článku 5 zmíněného předpisu. Nově již SIS nedovolí odevzdání dokumentů, které nesplňují standardy těchto formátů.
 • Návod na uložení textů v povolených formátech z nejpoužívanějších textových editorů naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-7987.html .
 • Problémy při vkládání textů řešte primárně s Poradnou zřízenou k tomuto účelu ÚVT.
 • Všechna písma v dokumentu použitá musejí mít licenci umožňující jejich export do PDF (ve Windows lze ověřit v Průzkumníku ve složce C:\Windows\Fonts, v podrobném zobrazení ve sloupci Možnost vložení písma nesmí být uvedeno „Omezená licence“). Tento problém se týká především neobvyklých řezů písma, historických písem, písem pro nelatinkové abecedy včetně písem fonetických.
 • Doporučujeme nepoužívat průhlednost či stínování grafických prvků.
 • Doporučujeme nepoužívat méně obvyklé odrážky typu čtverečku.
 • Pokud si přejete zkontrolovat validitu souborů, aniž byste je museli nahrávat do SIS, a zároveň vás zajímají konkrétní chyby, které SIS při kontrole nezobrazuje, můžete pro menší soubory využít online validátor Národního archivu, pro větší soubory si můžete stáhnout a nainstalovat validační software VeraPdf (zip) (zip).
 • Pokud se vám problém nepodaří vyřešit ani s Poradnou ÚVT, obraťte se na koordinátora odevzdávání závěrečných prací za FF (ondrej.tichy@ff.cuni.cz).

III. Jazyk

 • Bakalářské a diplomové práce mohou být psány v jazyce českém, slovenském či anglickém. Psaní prací v angličtině ÚFaR srdečně doporučuje.

IV. Rozsah

 • U bakalářské práce je minimální rozsah stanoven na 40 normostran (jedna normostrana = 30 řádků po 60 znacích), tj. celkem 72 000 znaků v počítačové sazbě, u diplomové práce je stanoven na 60 normostran, tj. 108 000 znaků.
 • Maximální rozsah je u bakalářské práce je 60 normostran, tj. 108 000 znaků, u diplomové práce na 80 normostran, tj. 144 000 znaků.

V. Grafická úprava

 • Doporučená velikost písma je 12 bodů pro základní text a 10–11 bodů pro poznámkový aparát.
 • Doporučené okraje stránky (horní, dolní, pravý, levý) jsou 2 cm.
 • Doporučené řádkování je 1–1,1. Obsahuje-li práce ve větší míře transliterované výrazy se složitější diakritikou, je vhodné použít řádkování 1,1–1,2. Větší řádkování nikdy nepoužívejte, práce se pak špatně čte.
 • Stránky musí být číslovány, a to včetně příloh. Ty je vhodné číslovat průběžně jako pokračování textu samotné práce.

VI. Členění práce

 • Titulní list obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu; označení Bakalářská/Diplomová práce; plný název práce; jméno autora; jméno vedoucího práce; obor studia; rok odevzdání.
 • Na samostatném listě za titulním listem musí být vlastnoručně podepsané prohlášení autora o původnosti práce potvrzující, že: a) student vypracoval práci samostatně; b) všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány; c) práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.
 • Práce musí obsahovat český a anglický abstrakt, který představuje stručnou anotaci předkládané práce (max. 250 slov). Jeho cílem je (a) začlenit tematiku práce do širšího kontextu, který je srozumitelný i nespecialistovi, (b) vymezuje cíl a metodiku práce, (c) shrnout dosažené výsledky a závěry.
 • Obsah stojí na počátku práce, je přehledně strukturován v souladu s členěním samotné práce. Stránky obsahu nejsou číslovány a nepočítají se do celkového rozsahu práce.
 • Úvod obsahuje podrobné vymezení cíle práce, význam zvolené tematiky, důvod její volby a popis metodiky. Může obsahovat též stručnou anotaci jednotlivých kapitol práce.
 • Součástí práce by měla být rešerše, která přináší komentovaný přehled zásadní sekundární (a v případě potřeby i primární) literatury k zpracovávanému tématu. Rešerše nemusí tvořit samostatnou kapitolu a může být začleněna do samotné práce či do úvodu.
 • Samotnou práci je vhodné přehledně členit do kapitol, oddílů a pododdílů.
 • Závěr shrnuje dosažené poznatky a odpovídá na otázku, zda byly splněny cíle práce vytčené v jejím úvodu. Může též navrhovat postupy a směry dalšího bádání.
 • Bibliografie by měla obsahovat všechny primárně citované materiály. Je-li opodstatněné zařadit do bibliografie i přehled sekundárně citovaných prací (tzv. „citace z druhé ruky“), je nutné tyto položky výrazně označit. Syntax bibliografických údajů doporučujeme vytvářet dle našeho manuálu).
 • Jsou-li v práci používány zkratky (časopisů, textů apod.), je nutné připojit jejich seznam.

VII. Poznámkový aparát

 • Poznámky umisťujeme pod čáru na příslušné stránce, nikoli dozadu za text.
 • Při odkazování doporučujeme používat metodu prvního úplného a dalších zkrácených odkazů (opět v souladu s bibliografickým manuálem). Pouze v případech, kdy to bude vzhledem k charakteru práce výrazně výhodnější, lze používat též metodu autora a roku vydání (Freud 1905: 13).
Úvod > Studium > Religionistika > Diplomová práce