Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení závěrečných prací (postupových, bakalářských a diplomových) z oboru religionistika

 

1)    Struktura argumentace.

Je výklad srozumitelný? Je na každém místě zřejmé, co chce autor říci a proč to říká právě nyní? Je práce přehledně členěna a splňuje cíl, který si autor vytknul?

2)    Formální úroveň.

Pracuje autor koherentně se zkratkami, syntaxí bibliografických odkazů, přepisy cizích slov apod.? Užívá správně poznámek pod čarou? Nedopouští se pravopisných chyb a jazykových neobratností?

3)    Práce s prameny.

Pracuje autor průhledným způsobem se sekundárními prameny? Využívá primární prameny a pracuje s pramennými jazyky všude tam, kde je to na místě? Pracuje s prameny metodicky správně?

4)    Vlastní přínos.

Je práce pouze mechanickým kompilátem, nebo autor své primární i sekundární prameny přetavuje v nějaký nový, organický celek a vnáší do tématu nějaký vlastní pohled?

5)    Obecný přesah práce.

Je práce způsobem zpracování tématu zajímavá i pro toho, kdo se sám danou problematikou nezabývá?

Bodový systém:

Každé z těchto hledisek je hodnoceno v rozsahu 0–8 bodů, známky se pak počítají po deseti: 0–10 neprospěl, 11–20 dobře, 21–30 velmi dobře, 31–40 výborně.

Úvod > Studium > Religionistika > Diplomová práce > Kritéria hodnocení