Doktorské studium

Zaměření a rozsah požadovaných znalostí ve studijním programu

Doktorské studijní programy se na FFUK realizují formou individuálního studijního plánu, který je zaměřen na prohloubení obecně teoretických znalostí z oboru studia a odborných znalostí potřebných k napsání doktorské disertační práce. Individuální studijní plán sestavuje doktorand na základě Rámcového studijního plánu ve spolupráci se svým školitelem a je schvalován oborovou radou (její složení naleznete zde).

O plnění studijního plánu podává doktorand vždy v září zprávu v rámci ročního hodnocení, které následně posuzuje oborová rada.

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška probíhá formou obhajoby tří doktorandem vypracovaných tezí. Bližší informace naleznete zde.

Další povinnosti, které musí student plnit v průběhu studia

U všech doktorandů jsou požadovány pravidelné konzultace s vedoucím práce. Povinné jsou konzultace na konci zimního semestru (leden/únor) a před začátkem letních prázdnin. Samozřejmostí je zářijová konzultace v souvislosti s přípravou ročního hodnocení.

Vítána spolupráce na výzkumech realizovaných pracovníky katedry, případně na grantových úkolech či organizační práci pro katedru. Všechny tyto formy spolupráce jsou ale jen dobrovolné.

Obecné studijní předpisy

Základní předpisy pro doktorské studium stanovuje Studijní a zkušební řád UK (Část III). Další podrobnosti specifické pro FF UK stanovují Pravidla pro organizaci studia na FF UK (opět Část III).

Výuka doktorandů

Výuka pro doktorandy není povinná a odehrává se čistě na dobrovolné bázi nad rámec studijního plánu. (Výjimkou jsou řídké případy, kdy školitel výuku nějakého předmětu stanoví namísto zkoušky či písemné práce jako jednu z individuálních povinností prohlubujících znalosti v některé z oblastí související s tématem disertace.)

Výuka doktorandů je nicméně vítána, neboť představuje způsob, jak své odborné schopnosti rozvíjet ještě trochu jiným způsobem, než jaký umožňují jiné formy akademické práce.

Učící doktorand dostává vždy přiděleného mentora z řad pedagogů, s nímž konzultuje koncepci svého kurzu. Mentor následně minimálně třikrát kurz navštíví na hospitaci a následně doktorandovi poskytne zpětnou vazbu k výuce.

V typickém případě učí doktorand maximálně jeden kurz za semestr, přičemž celkem by v jednom semestru neměli učit více jak tři doktorandi. Výjimkou jsou případy, kdy se doktorand podílí na výuce povinných předmětů bakalářského studijního plánu nebo přednášek k náboženským tradicím. Každý kurz musí vždy schválit školitel a předseda oborové rady, a stvrdit tím, že výuka doktoranda neodvádí od psaní disertace.

Naší snahou je doktorandy za výuku finančně odměňovat. Závisí to ovšem na aktuálních finančních možnostech katedry a může to vést i k nepovolení výuky v daném semestru v případě, že bychom nebyli schopni ji zaplatit. Výjimkou jsou případy, kdy doktorand učí vysoce speciální seminář přímo k tématu své disertace pro malý počet studentů, v takovém případě zpravidla výuku neproplácíme.

Úvod > Studium > Religionistika > Doktorské studium