Magisterské studium

I. Obecná charakteristika

Program obsahuje dvě specializace:

 1. Specializace Historicko-filologická religionistika si klade za cíl vychovávat kvalitní odborníky na rozličná náboženství. Student si v ní volí dva náboženské okruhy, na něž se zaměří (jeden hlavní, druhý vedlejší), přičemž součástí studia je i nějaký pramenný jazyk, který se k některému z těchto okruhů váže.
 2. Specializace Symbolické fenomény současnosti je zaměřena na studium náboženských či kvasi-náboženských jevů z naší evropské současnosti či nedávné minulosti. I tato specializace z části vychází z historického studia, jež se na našem ústavu tradičně provozuje, pracuje s ním odlišně: student předměty k dílčím náboženstvím absolvuje s cílem lépe si osvojit obecné principy náboženských jevů a symbolického myšlení, které jsou na těchto náboženstvích předváděny, a díky tomu pak lépe porozumět jejich obdobám v našem současném světě.

II. Specializace Historicko-filologická religionistika:

Studijní plán (doc) této specializace je koncipován tak, aby studenty připravoval ke státní závěrečné zkoušce, při níž se předpokládá:

 1. Velmi dobrá znalost primárního náboženského okruhu. Typicky volí studenti z následujících možných: judaismus, křesťanství, islám, náboženství Germánů, řecké náboženství, římské náboženství, indická náboženství, buddhismus, náboženství Syropalestiny a Mezopotámie, egyptské náboženství, čínská náboženství; výjimečně lze individuálně dohodnout i jiné specializace.
 2. Slušná znalost druhého náboženského okruhu z následujících možných: judaismus, křesťanství, islám, náboženství Keltů+Germánů+Slovanů, řecké náboženství, římské náboženství, indická náboženství, buddhismus, náboženství Syropalestiny a Mezopotámie, náboženství Dálného východu.
 3. Znalost jednoho pramenného jazyka s jedním nebo oběma těmito okruhy spojeným. V případě velmi obtížných jazyků (klasická řečtina, klasická latina, sanskrt) bude mít student k danému textu u SZK k dispozici i překlad, jazyky o něco snazší (hebrejština, staroseverština, koránská arabština, novozákonní řečtina, latina novozákonní nebo středověká teologicko-filosofická) musí ovládnout tak, aby mohl text v nich u SZK překládat bez pomoci překladu. Bude-li student mít jiný jazyk než některý z výše uvedených, budeme otázku překladu řešit vždy ad hoc (z části i po dohodě s vyučujícím daného jazyka).
 4. Dobrá orientace v religionistických teoriích a metodách.

III. Specializace Symbolické fenomény současnosti

Studijní plán (doc) je v případě této specializace mnohem volnější než u historicko-filologické specializace a umožňuje kombinování rozličných předmětů k dějinám náboženství i k religionistickým teoriím a metodám. Specifikem této specializace je její částečné empiricko-experimentální zaměření, ať už realizované formou empirických výzkumných projektů, nebo formou projektů experimentálně-kreativních.

IV. Tutorský systém

 • Studium je individuální a má formu tutorského systému. Jedinými povinnými předměty společnými pro všechny studenty jsou dva Diplomní semináře a dva Semináře vědecké práce, ostatní předměty studijního plánu jsou vymezeny jen velmi obecnými skupinami povinně volitelných předmětů, jejichž konkrétní náplň má každý student jinou v závislosti na svém zaměření.
 • Každý student je po nástupu do studia povinen se před začátkem prvního semestru sejít s Radkem Chlupem, který funguje jako obecný (meta)tutor pro všechny studenty. Student specializace Historicko-filologická religionistika si ve spolupráci s ním vybere všechny své specializace (viz bod II.1–4), přičemž pro každou dílčí specializační oblast bude mít poté dílčího tutora, s nímž bude domlouvat konkrétní studijní náplň.
  • Tutorem musí být interní zaměstnanec ÚFaRu. Dílčími tutory jsou typicky Milan Lyčka pro judaismus a islám, Tereza Matějčková pro křesťanství, Dalibor Antalík pro starověký Přední východ a pro Kelty/Germány/Slovany, Jan Kozák pro Germány, Lubomír Ondračka pro indická náboženství, Martin Pehal pro Egypt a Marek Zemánek pro buddhismus a Dálný východ. Individuálně lze dohodnout i jiné přiřazení, popř. lze kromě oficiálního tutora mít též konzultanta externistu (např. Jiří Starý pro Germány).
 • Student specializace Symbolické fenomény současnosti dílčího tutora nepotřebuje a své předměty si domlouvá pouze s obecným tutorem.
 • Úkolem tutora je zjistit, jaké znalosti a dovednosti studentovi ve zvolených specializacích schází, a na základě toho mu pomoci vymyslet, jak přesně studijní plán naplnit, ať už absolvováním některých ze standardně vypisovaných kursů na ÚFaRu či jiných ústavech nebo plněním individuálních studijních úkolů (např. písemných prací) šitých studentovi na míru.
 • Na začátku každého semestru je student povinen se se svými tutory sejít, podat jim zprávu o činnosti za minulý semestr a naplánovat si práci na semestr nadcházející. V případě potřeby lze pochopitelně s tutorem dohodnout i jinou periodicitu schůzek.

V. Individuální studijní plány

 • Přehled všech individuálních studijních plánů je k dispozici online, je ovšem chráněn heslem, které všem přijatým studentům sdělí Radek Chlup.

VI. SIS

 • Studijní povinnosti lze plnit dvěma způsoby:
 1. Absolvováním reálně vyučovaných kurzů (ať už na ÚFaRu, nebo na jiných ústavech), které si student v SIS zapisuje pod jejich standardními kódy. Je-li nějaký kurz vypisován pod vícero kódy, zapisujte si jej ve variantě, která se kreditově a atestačně co nejvíce blíží obecnému předmětu, jejž tímto kurzem máte plnit.
 2. Plněním individuálních povinností, které si student domluví s tutorem – např. písemné práce či individuální zkoušky ze zadané literatury. Tyto individuální atestace si student v SIS zapisuje pomocí virtuálních předmětů s kódem ARL5 (Písemná práce z řeckého náboženství apod.).
 • Výsledky zapisuje do SIS u typu (1) příslušný vyučující, u typu (2) obecný tutor.
 • U typu (1) musíte s Radkem Chlupem dohodnout, aby kód daného kurzu přidal do příslušné skupině PVP, do níž má daný kurz patřit. U typu (2) s ním pak musíte dohodnout, aby daný předmět vypsal.
 • Vzhledem k tomu, že SIS není schopen zachytit individuální odlišnosti při plnění všech skupin PVP, bude pro Vás základní evidenci plnění plánu představovat naše online tabulka. Na závěr každého semestru si proto do ní nechte od Radka Chlupa všechny udělené atestace zapsat.

VII. Hodnocení kurzů jiných ústavů

Tento bod je tu spíše z historických důvodů, momentálně už recenzní databázi nikdo nespravuje.

 • Pokud student některou ze svých studijních povinností plní absolvování kurzu na jiném ústavu či fakultě, je povinen po absolvování tento kurz hodnotit v recenzní databázi, kterou provozuje Pražský religionistický spolek a která má za cíl studentům usnadnit výběr při hledání potenciálně zajímavých religionistických kurzů mimo rámec ÚFaRu.
 • Své recenzní hodnocení zasílejte emailem správkyni databáze Kláře Popovové a svému tutorovi, který Vám teprve na jeho základě zapíše atest do SIS.
 • Databáze je určena  pouze pro potřebu studentů religionistiky, nikomu jinému heslo být sděleno nemůže.
Úvod > Studium > Religionistika > Magisterské studium