Bakalářská zkouška

Bakalářská zkouška (BZK) se skládá z následujících předmětů:

 1. Obhajoba bakalářské práce
 2. Metody a dějiny religionistiky
 3. Dějiny náboženství (dvouoboroví studenti od r. 2021 tento předmět nemají)
 4. Vybraný náboženský okruh (dvouoboroví studenti před r. 2021 tento předmět nemají)

Obecná pravidla (termíny, přihláška)

 • BZK probíhá ve třech termínech: v lednu/únoru, květnu/červnu a v září. Přesné rozmezí těchto termínů je vždy specifikováno aktuálním harmonogramem akademického roku.
 • Přihlášku je třeba podat elektronicky v SIS k datu stanoveném aktuálním harmonogramem akademického roku.
 • Všechny studijní povinnosti na oboru religionistika je třeba mít splněné k datu stanoveném aktuálním harmonogramem akademického roku. Pro jinou než poslední část BZK je třeba mít splněny pouze všechny povinné a povinně volitelné předměty, pro poslední část je třeba mít i 180 kreditů.
 • Obhajobu bakalářské práce není nutné absolvovat společně se zbytkem zkoušky, lze ji skládat i samostatně v pozdějším termínu.
 • BZK lze opakovat nejvýše dvakrát, a to nejdříve v nejbližším následujícím řádném termínu.
 • V rámci každého předmětu dostává student na výběr ze dvou otázek.

I. Obhajoba bakalářské práce

 • Při obhajobě nejprve student během 5-10 minut shrne svou práci.
 • Následně vedoucí a oponent shrnou své posudky (popř. to za ně některý z členů komise učiní v zastoupení, nemohou-li být přítomni).
 • Student má poté za úkol zareagovat na všechny připomínky, které byly proti jeho práci vzneseny, případně odpovědět na jakékoli dotazy.
 • Pokud se oba posudky shodují na hodnocení, bývá obhajoba krátká a spíše formální. Větší význam má jen v případech, kdy se vedoucí a oponent ve svém hodnocení rozcházejí.
 • Bližší informace k samotné bakalářské práci naleznete zde.

II. Metody a dějiny religionistiky

V rámci Metod a dějin religionistiky budou studenti zkoušeni z následujících religionistů:

F. Max Müller, Edward Tylor a James G. Frazer, William James, W. Robertson Smith,  Sigmund Freud, Lucien Lévy-Bruhl, Émile Durkheim, Max Weber, N. Söderblom, Rudolf Otto, Arnold van Gennep, Carl Gustav Jung, A. R. Radcliffe-Brown, Bronislaw Malinowski, Gerardus van der Leeuw, Joachim Wach, Edward E. Evans-Pritchard, Mircea Eliade

Prameny studia:

 1. Daniel L. Pals, Osm teorií náboženství (přel. Lucie Valentinová, ExOriene: Praha, 2015), pro následující autory: Tylor, Frazer, Freud, Durkheim, Eliade, Evans-Pritchard
 2. Texty ke všem ostatním autorům jsou shromážděny v naxeroxovaném souboru Metody a dějiny religionistiky, který je v dispozici v knihovně ÚFaR ve třech exemplářích [I4-Ant-1/1,a,b]

Literatura k Metodám a dějinám religionistiky je k dispozici též na Moodlu. Přístupové heslo Vám sdělí Radek Chlup.

Bližší informace k pramenům naleznete v souboru MDR – autoři a literatura.

III. Dějiny náboženství

 • Pravidla zkoušky, otázky a předepsanou literaturu naleznete v souboru Dějiny náboženství – otázky.
 • Veškerá literatura k Dějinám náboženství je k dispozici  v PDF na Moodlu. Přístupové heslo Vám sdělí Radek Chlup.

IV. Vybraný náboženský okruh

Judaismus

 1.  Klein, Guide to Jewish Religious Practice [L7-Kle-1, a-c]
 2.  Finkelstein, Jews: Their History [L1-Fin-1/1,2]
 3.  Kugel, Bible as it Was [L2-Kug-1,a-d]
 4.  Bokser, The Talmud: Selected writing [L3-Bok-1,a-c]
 5.  Pirkej avot [L3-Nos-1]

Křesťanství

 1. Linda Woodhead, An Introduction to Christianity, Cambridge: Cambridge University Press, 2004

Islám

 1. Kropáček, Duchovní cesty islámu [N1-Kro-1,a]
 2. Kropáček, Islámský fundamentalismus [N5-Kro-1]
 3. Křikavová et al., Islám: ideál a skutečnost [N1-Kři-1,a,b]
 4. Cook, Muhammad [N1-Muh.C-1,a]
 5. Korán (Hrbkův úvod a vybrané súry) [N2-Hrb-1,a]

Súry pro zkoušku z islámu – v závorce pořadové číslo (podle Vulgáty); celkem 17 súr (cca 151 stran):

(2) Kráva, (4) Ženy, (17) Noční cesta, (18) Jeskyně, (19) Marie, (20) Tá há, (22) Pouť, (24) Světlo, (30) Byzantinci, (36) Já sín, (37) Stojící v řadách, (40) Odpouštějící, (53) Hvězda, (55) Milosrdný, (76) Člověk, (84) Rozštěpení, (90) Město.

Buddhismus

 1. Williams, Buddhist Thought: A Complete Introduction to the Indian Tradition [Q1-Wil-1]
 2. Williams, Mahayana Buddhism [Q5-Wil-1a]
 3. Lopez, Příběh buddhismu [Q1-Lop-2a]
 4. Fišer, Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu [Q4-Fiš-1]
 5. Carrithers, Buddha [Q2-Car-1]

Indická náboženství

 1. Flood, Introduction to Hinduism [P3-Flo-1]
 2. Fuller, Camphor Flame [P15-Ful-1]
 3. Zbavitel et al., Bohové s lotosovýma očima [P3-Zba-2]
 4. Fišer, Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu [Q4-Fiš-1]
 5. Carrithers, Buddha [Q2-Car-1]
 6. Gaur-Singh, Sikhismus [P12-Nik-1]

Náboženství Řecka

BS: Louise Bruit-Zaidman – Pauline Schmitt-Pantel, Religion in the Ancient Greek City, Cambridge: Cambridge University Press, 1992 (dva výtisky v knihovně ÚFaR [C2.10-Bru-1a-c], jeden z nich prezenčně ve studovně, jeden výtisk v KJP [CS 315.1 Bru]).
Francouzský originál La religion grecque (Paris: Armand Colin Editeur, 1989) je v knihovně k dispozici v jednom výtisku. [C2.10-Bru-1]

WB: Walter Burkert, Greek Religion, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985 (dva výtisky v knihovně ÚFaR [F – C2.10-Bur-1], z toho jeden prezenčně ve studovně; dva výtisky v KJP [CS 315.1 Bur]). Německý originál téže knihy Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1977, není na ÚFaRu k dispozici. Hvězdičkou jsou označeny kapitoly z W. Burkerta, které daná témata probírají pro naše potřeby příliš podrobně, a u nichž se tudíž neočekává znalost obsahu do posledních detailů.

Okruhy:

 1. Mínójsko-mykénské náboženství (WB I 3-4*)
 2. Oběť, úlitba, modlitba (BS 27-45, WB II 1-3*)
 3. Očista, hlavní typy znečištění, farmakos, rituální čistota, smrt, nemoc šílenství (WB II 4)
 4. Svatyně, chrám, posvátný okrsek, kněží (BS 46-62, WB II 5-6)
 5. Slavnosti, typy obřadů, základní náboženské svátky (BS 102-111, WB II 7 a V 2)
 6. Věštění (BS 121-128, WB II 8)
 7. Rity přechodu (BS 63-79, WB V 3.4, V 2.2 [část o Arrhéforiích])
 8. Kult mrtvých, héróové, chthonická božstva (WB IV*)
 9. Mystéria, orfismus (WB VI*).
 10. Filosofické náboženství (WB VII*).

Náboženství Říma

 1. Beard et al., Religions of Rome, 2 vols. [C2.11-Bea-1]
 2. Dumézil, Archaic Roman Religion, 2 vols. [C2.11-Dum-1/1,2]

Náboženství Keltů, Germánů a Slovanů

 1. Edda (přel. L. Heger) [K1.3-Heg-1]
 2. Sturlusson, Edda – Sága o Ynglinzích, s. 7-133 [K1.3-Sno-1,a-c]
 3. Váňa, Svět slovanských bohů a démonů [K1.4-Vaň-1]

i)  Anglická varianta

4. Gantz, Early Irish Myths and Sagas [K1.2-Gan-1] 5. Mac Cana, Celtic Mythology [K1.2-Mac-1] 6. Green, Exploring the World of the Druids [K1.2-Gre-3] 7. Turville-Petre, Myths and Religion of the North [K1.3-Tur-1]

ii)  Francouzská varianta

4. Guyonvarc’h, Textes mythologiques irlandais [K1.2-Guy-1/1] 5. Vries, La religion des Celtes [ÚFaR nevlastní] 6. Derolez, Les dieux et la religion des Germains [K1.3-Der-1]

iii)  Německá varianta

4. Vries, Keltische Religion [ÚFaR nevlastní]] 5. Derolez, Götter und Mythen der Germanen [K1.3-Der-1a] 6. antologie irských mytologických textů překladu do NJ [bude upřesněno]

Náboženství Syropalestiny a Mezopotámie

 1. Mýty staré Mezopotámie [K2.2-Hru-1]
 2. Epos o Gilgamešovi [K2.2-Mat-1]
 3. Ringgren, Religions of the Ancient Near East [K2.0-Rin-1]
 4. Bottéro, Religion in Ancient Mesopotamia [K2.2-Bot-1]
 5. Ugaritic Narrative Poetry [K2.3-Par-1]
 6. Popko, Religions of Asia Minor [K2.4-Pop-1]
 7. Pět statí ze sborníků, k dispozici bude zkompletovaný xerox

Náboženství starého Egypta

EB: Hornung, Erik. The Ancient Egyptian Books of the Afterlife. Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 1999.
GM: Dunand, Françoise. Gods and Men in Egypt: 3000 BCE to 395 CE. Ithaca: Cornell University Press, 2004.
King: Frankfort, Henri. Kingship and the Gods. Chicago: University of Chicago Press, 1948.
Ox.: Bonhême, Marie-Ange. “Kingship.” In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. Vol. 2, edited by Donald B. Redford, 238–245. Oxford: Oxford University Press, 2001.
Queen: Roth, Silke. “Queen.” UCLA Encyclopedia of Egyptology 1, no. 1 (July 3, 2009). http://escholarship.org/uc/item/3416c82m#page-1.
SN I: Janák, Jiří. Staroegyptské Náboženství I Bohové Na Zemi a v Nebesích. Vyd. 1. Oikúmené, sv. 151. Praha: OIKOYMENH, 2009.
SN II: Janák, Jiří. Staroegyptské Náboženství II Život a Úděl Člověka. 1. vyd. Oikúmené, sv. 171. Praha: OIKOYMENH, 2012.
Temple: Wilkinson, Richard H. The Complete Temples of Ancient Egypt. New York: Thames & Hudson, 2000.
Taylor: Taylor, John H. Death and the Afterlife in Ancient Egypt. Chicago: University of Chicago Press, 2001.

Okruhy:
1)    Kosmologie a kosmogonické tradice [SN I: s. 73–113]

2)    Egyptští bohové [SN I: s. 157–206]

3)    Král a královna [King: s. 36–88; Queen; Ox.]

4)    Chrámy a kněží [Temple: s. 16–100]

5)    Antropologie [SN II: s. 64–154]

6)    Zádušní architektura a hrobová výbava [Taylor: s. 64–66 (kanopy), 112–117 (vešebty), 136–141 (symbolika hrobky), 155–158 (nepravé dveře), 162–165 (sochy), 214–217 (sarkofágy); EB: s. 59–77]

7)    Smrt a představy o zásvětí [SN II: s. 171–234]

8)    Zádušní texty [EB: s. 1–53]

Úvod > Studium > Religionistika > Závěrečné zkoušky > Bakalářská zkouška