Další vzdělávání pro pedagogy

Problémově zaměřená výuka filosofie

 

2. 6. 2023 proběhne jednodenní 8 hodinový kurz DVPP pro středoškolské učitele, který bude zaměřený na problémově pojatou výuku filosofie. Kurz bude probíhat ve vzdělávacím centru Didaktikon, součástí kurzu bude práce s exponátem Automat na filosofické divadlo.

Cena kurzu: 800 Kč

Vyplněnou přihlášku (Přihláška CŽV 2022) posílejte do 15. 5. 2023 na email matej.kral@ff.cuni.cz.

Kurz svou formou navazuje na předchozí akreditované vzdělávací kurzy pro učitele filosofie/společenských věd, pořádané Ústavem filosofie a religionistiky FF UK. Vychází z předpokladu, že cílem výuky filosofie je především vést studenty k samostatnému kritickému myšlení a tříbit dovednosti jasně formulovat myšlenky, věcně argumentovat, diskutovat a číst s porozuměním i obtížnější texty.

Cílem problémově orientované výuky filosofie je rozvíjet myšlení studentů skrze tematizaci problémových filosofických otázek. Jednodenní kurz pořádaný ve vzdělávacím centru Didaktikon ukazuje, jak lze problémově orientovanou výuku filosofie realizovat v prostředí českých středních škol. Účastníci nejprve navštíví exponát „Automat na filosofické divadlo“ a vyzkouší si některé interaktivní metody, s jejichž pomocí lze tematizovat věcně důležité filosofické otázky a zároveň rozvíjet myšlení žáků, konkrétně jejich schopnost rozumět sobě samému i druhým lidem, argumentovat a komunikovat. Následující části kurzu zaprvé podrobněji vysvětlí a zdůvodní podstatu problémově orientované výuky filosofie a zadruhé na příkladech demonstrují, jak lze její principy uplatnit při výuce otázek, na které se soustředí exponát:

  1. Co je pravda? Existuje vůbec? Pokud ano, existuje jediná objektivní pravda, nebo má každý svou?
  2. Existuje Bůh? Přináší náboženství více výhod, nebo hrozeb?
  3. Co je dobro? Co je zlo? A je možné zlo zcela vymýtit?
  4. Spočívá smysl života v práci? A má život vůbec smysl?
  5. Co je to láska?
  6. Měly by mít ženy právo na interrupci?
  7. Co je dobrá smrt? Měla by být povolena eutanazie?
  8. Je důležitější dávat prostor svobodě jedince, nebo klást důraz na společnost jako celek?
  9. Je demokracie nejlepší způsob vlády?
  10. Jak bychom měli řešit změnu klimatu? Jak bychom se měli chovat k životnímu prostředí?

Podrobný program:

9:00 – 9:45 – Automat na filosofické divadlo a rozvoj interpretačních a argumentačních dovedností studentů (Mgr. Matěj Král, Ph.D.)

10:00 – 11:00 – Problémově orientovaná výuka filosofie v didaktické teorii a pedagogické praxi (Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.)

11:15 – 12:30 – Smysluplné využití nové kapitoly „Filosofie“ ve Cvičebnici ZSV společnosti Scio – morální teorie a etika pravdomluvnosti (Mgr. Matěj Král, Ph.D.)

12:30 – 13:30 – Pauza na oběd

13:30 – 14:30 – Václav Havel a politika pravdy (přednáška doc. Mgr. Jakuba Čapka, Ph.D.)

14:45 – 16:00 – Eutanazie a interrupce, aneb aplikovaná etika v úvodu do filosofie na SŠ (Mgr. Matěj Král, Ph.D.)

16:00 – 16:30 – Reflexe a závěr kurzu

Úvod > Studium > Spolupráce se SŠ > Další vzdělávání pro pedagogy