Státní závěrečná zkouška

SZZk pro NMgr. program Učitelství filosofie pro SŠ

Část SZZ1: Obhajoba diplomové práce

Část SZZ2: Didaktika vyučování filozofie

Zkouška se skládá z jednoho tematického okruhu: Didaktika vyučování filozofie se zřetelem ke kompetencím obecně učitelským a prakticky výukovým: Student z digitálního portfolia, vytvářeného v průběhu studia, vybere a předem předloží ke státní zkoušce videozáznamy 4 odučených výukových hodin, písemné reflexe jejich průběhu a vyhodnocení písemné zpětné vazby od žáků; popisy 2 výukových bloků (vždy v minimálním rozsahu 4 hodin) a tematický plán výuky filosofie, doplněný o vhodné zdroje pro výuku jednotlivých témat. Odučené výukové hodiny a výukové bloky musí být tematicky i metodicky odlišné. Jejich popisy musí být doplněny o všechny potřebné materiály. Předložené podklady musí prokazatelně využívat přinejmenším 6 oborově či obecně didaktických zdrojů. Předložené podklady podléhají schválení garantem zkoušky. Státní zkouška má podobu prezentace jedné odučené výukové hodiny, jednoho výukového bloku (v obou případech na základě výběru zkoušejícího) a tematického plánu a následné rozpravy (zkoušející může v rozpravě klást otázky i k dalším z předložených podkladů). V rámci zkoušky student prokazuje osvojení pedagogických dovedností a oborově-didaktických znalostí.

Část SZZ3: Filozofie z hlediska školy

Zkouška se skládá ze dvou tematických okruhů: 

a) Zkouška obecných znalostí:

Témata zkoušky se zčásti opírají o seznam přednášek a seminářů, které student během svého studia na Ústavu filozofie a religionistiky FF UK absolvoval, a písemných prací, které odevzdal. Student na základě tohoto seznamu formuluje 8 témat, a to problémově pojatých i historických. Zvolená témata podléhají schválení garantem zkoušky. 

Podrobnější specifikace: 

  • Aspoň 4 témata vycházejí z každého povinného a povinně volitelného kurzu absolvovaného na Úfaru (oborová didaktika I a II, magisterský kurz 2x), ze stejného kurzu však může vycházet i více témat; pokud je téma zvoleno nezávisle na absolvovaném kurzu, konzultuje ho student/ka s některým z vyučujících Úfaru. Maximálně 1 téma se může krýt s tématem diplomové práce. 
  • Po předběžném schválení výběru témat garantem SZZK si student/ka ke každému z nich připraví vysvětlení daného tématu, které by mělo splňovat náležitosti dobrého vysvětlení (srozumitelnost a smysluplnost pro studenty, logická struktura, zasazení do kontextu, vysvětlení odborných termínů, využití konkrétních příkladů, analogií či schémat, přiměřené zjednodušení apod.). Připravené vysvětlení jednoho tématu nesmí překročit 15 minut. 
  • Tématem pro vysvětlení může být např. obtížný filosofický pojem, filosofický problém a možné způsoby jeho řešení (včetně analýzy argumentace různých pozic), vybraná filosofická teorie apod. 
  • Nejpozději 14 dní před konáním SZZK uchazeč/ka zašle elektronicky garantovi SZZK seznam schválených zvolených témat doplněný jejich stručnou charakteristikou. Tato charakteristika může být formulována v bodech a nesmí přesáhnout rozsah jedné normostrany pro jedno téma. Při nesplnění této podmínky nemůže být uchazeč ke státní závěrečné zkoušce připuštěn. 
  • Během vlastní zkoušky komise vybere dvě z 8 témat, uchazeč/ka je vysvětlí a své vysvětlení obhájí před komisí. Komise může položit i dílčí doplňující otázky týkající se některého dalšího tematického okruhu z předloženého seznamu. 

 

b) Interpretace textu v originálním znění s překladem:

Student/ka si připravuje k interpretaci krátký filozofický text v rozsahu 1 až 2 strany, jehož výběr schvaluje garant zkoušky. Téma textu nesmí být shodné s tématem diplomové práce. Jazykem originálu může být i čeština. Základní požadavky k interpretaci textu jsou odůvodnění jeho volby a zařazení do širšího kontextu, vysvětlení základní myšlenky textu, struktury jeho argumentace, hlavních pojmů a jejich funkcí a historického a systematického významu tezí obsažených v textu. Diplomant/ka může případně aktualizovat interpretované myšlenky vlastní filozofickou prací s textem. 

Nejpozději 14 dní před konáním SZZK zašle elektronicky garantovi schválené texty a jejich překlady (převzaté či vlastní) do českého jazyka včetně seznamu sekundární literatury, kterou bude při interpretaci používat. Při nesplnění této podmínky nemůže být uchazeč/ka ke státní závěrečné zkoušce připuštěn/a. 

Část SZZ4: Pedagogika a psychologie pro učitele

Zkouška se zaměřuje na základy způsobilosti vykonávat profesi učitele. Jejím jádrem je odborná rozprava nad portfoliem výukových a metodických materiálů připravených studentem během navazujícího magisterského studia. Student/ka prokáže schopnost poučené reflexe svého portfolia, jejího propojení s širším kontextem integrovaného pedagogického a psychologického vzdělání, a to se zaměřením na několik okruhů: osobnost učitele a jeho profesi, vývoj, rozvíjení a podporu osobnosti žáka, učení a vyučování, edukační procesy a vztahy, pedagogickou a psychologickou diagnostiku a intervenci.

Úvod > Studium > Učitelství filosofie pro SŠ > Státní závěrečná zkouška