Státní závěrečná zkouška

Část SZZ1: Obhajoba diplomové práce

Část SZZ2: Didaktika vyučování filozofie

Zkouška se skládá z jednoho tematického okruhu: Didaktika vyučování filozofie se zřetelem ke kompetencím obecně učitelským a prakticky výukovým: Student z digitálního portfolia, vytvářeného v průběhu studia, vybere a předem předloží ke státní zkoušce videozáznamy 4 odučených výukových hodin, písemné reflexe jejich průběhu a vyhodnocení písemné zpětné vazby od žáků; popisy 2 výukových bloků (vždy v minimálním rozsahu 4 hodin) a tematický plán výuky filosofie, doplněný o vhodné zdroje pro výuku jednotlivých témat. Odučené výukové hodiny a výukové bloky musí být tematicky i metodicky odlišné. Jejich popisy musí být doplněny o všechny potřebné materiály. Předložené podklady musí prokazatelně využívat přinejmenším 6 oborově či obecně didaktických zdrojů. Předložené podklady podléhají schválení garantem zkoušky. Státní zkouška má podobu prezentace jedné odučené výukové hodiny, jednoho výukového bloku (v obou případech na základě výběru zkoušejícího) a tematického plánu a následné rozpravy (zkoušející může v rozpravě klást otázky i k dalším z předložených podkladů). V rámci zkoušky student prokazuje osvojení pedagogických dovedností a oborově-didaktických znalostí.

Část SZZ3: Filozofie z hlediska školy

Zkouška se skládá ze dvou tematických okruhů:

a) Zkouška obecných znalostí: Témata zkoušky se zčásti opírají o seznam přednášek a seminářů, které student během svého studia na Ústavu filozofie a religionistiky FF UK absolvoval, a písemných prací, které odevzdal. Student na základě tohoto seznamu formuluje 8 témat, a to systematickýchi historických. Žádné z vybraných témat se nesmí překrývat s tématem diplomové práce. Zvolená témata podléhají schválení garantem zkoušky.

b) Interpretace textu v originálním znění s překladem: Student si připravuje k interpretaci krátký filozofický text v rozsahu 1 až 2 strany, jehož výběr schvaluje garant zkoušky. Téma textu nesmí být shodné s tématem diplomové práce. Jazykem originálu může být i čeština. Základní požadavky k interpretaci textu jsou odůvodnění jeho volby a zařazení do širšího kontextu, vysvětlení základní myšlenky textu, struktury jeho argumentace, hlavních pojmů a jejich funkcí a historického a systematického významu tezí obsažených v textu. Diplomant může případně aktualizovat interpretované myšlenky vlastní filozofickou prací s textem.

Část SZZ4: Pedagogika a psychologie pro učitele

Zkouška se zaměřuje na základy způsobilosti vykonávat profesi učitele. Jejím jádrem je odborná rozprava nad portfoliem výukových a metodických materiálů připravených studentem během navazujícího magisterského studia. Student prokáže schopnost poučené reflexe svého portfolia, jejího propojení s širším kontextem integrovaného pedagogického a psychologického vzdělání, a to se zaměřením na několik okruhů: osobnost učitele a jeho profesi, vývoj, rozvíjení a podporu osobnosti žáka, učení a vyučování, edukační procesy a vztahy, pedagogickou a psychologickou diagnostiku a intervenci.

Úvod > Studium > Učitelství filosofie pro SŠ > Státní závěrečná zkouška