Informace o programu a studijní plán

Možnosti získání kvalifikace pro výuku na středních školách

Kontaktní osobou pro studium učitelství a spolupráci se středními školami je na ÚFaRu Petra Šebešová.

Studenti ÚFaRu, kteří mají zájem učit filosofii na středních školách, mají dvě možnosti, jak získat učitelskou kvalifikaci:

1. Primární možnost představuje nově akreditovaný program navazujícího magisterského studia „Učitelství filosofie pro střední školy“. Studium je otevřeno od akademického roku 2022/2023. Program je povinně dvouoborový. Informace o přijímacím řízení na tento program naleznete zde (stránky našeho ústavu) a zde (celofakultní stránky). Studijní plán je ke stažení zde.

Podrobnější představení programu nabízíme v podobě odpovědí na následující otázky:

1) Na co přesně se bude program zaměřovat?

Program spojuje rozvoj znalostí filosofie s osvojováním filosofických a pedagogických schopností. Pokud jde o znalosti filosofie, studenti je získávají v rámci historicky i tematicky zaměřených kurzů volených z bohaté nabídky Ústavu filosofie a religionistiky. Tyto kurzy i kurzy oborově didaktické zároveň kladou důraz na prohlubování filosofických schopností, konkrétně zejména schopnosti interpretace (porozumění rozmanitým myšlenkám a textům, vstřícná i kritická analýza), argumentace (formulace vlastních argumentů, porozumění argumentům druhých a posouzení jejich platnosti) a komunikace (strukturované ústní a písemné představení vlastního myšlení). Oborově didakticky i obecně pedagogicky orientované kurzy programu rozvíjejí kompetence, které umožňují znalost filosofie a uvedené filosofické schopnosti pěstovat u žáků středních škol. Studium programu rovněž zahrnuje kurzy orientované na osvojení či prohlubování základních znalostí disciplín řazených spolu s filosofií do vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ (politologie, právo, psychologie, sociologie, religionistika). Studenti programu jsou také vedeni k tomu, aby nacházeli možné vztahy filosofického poznání se společenskými vědami, nebo i jinými obory (přírodní vědy, umění…). V této souvislosti lze dodat, že program vhodně navazuje nejen na bakalářské studium filosofie, ale také na jiné programy, které svým charakterem rovněž odpovídají obsahu Občanského a společenskovědního základu (programy uvedených společenskovědních disciplín, nebo např. syntetické programy typu Studia humanitní vzdělanosti či Philosophy, Politics, and Economics nebo program učitelství základů společenských věd).

2) Proč by si uchazeči měli zvolit zrovna tento program a co by jim studium mělo dát?

Program je v českém prostředí výjimečný systematickým provazováním hluboké filosofické reflexe, prakticky orientované přípravy pro výkon učitelské profese a zapojování studentů do filosofického oborově didaktického výzkumu a do přípravy výukových materiálů využitelných na středních školách. Nabídka kurzů Ústavu filosofie a religionistiky studentům umožňuje seznámení s filosofií na mimořádně vysoké úrovni (podle hodnocení QS World University Rankings se obor filosofie na UK opakovaně umístil nejvýše z humanitních oborů v ČR a zaujímá 51-151 místo – podle roku hodnocení – před mnoha respektovanými univerzitami v zahraničí). Oborově didaktické kurzy programu se zaměřují na praktické osvojení dovedností a znalostí potřebných pro kvalitní učitelské působení: studenti se seznamují s relevantními didaktickými teoriemi či nástroji a na jejich základě si budují vhodné pedagogické návyky pomocí prakticky orientovaných metod (modelové hodiny, videotrénink, sebereflexe a vzájemná reflexe). Podporována je rovněž účast studentů na oborově didaktickém výzkumu a tvorbě materiálů využitelných v rámci středoškolské výuky filosofie (učebnicové texty, metodické plány, výuková videa, internetové stránky…). Při tvorbě těchto materiálů je vítána aktivní spolupráce studentů programu se středoškolskými učiteli i žáky.

Podrobněji si o naší koncepci středoškolské výuky filosofie můžete přečíst zde: Koncepce výuky filosofie

3) Je toto studium perspektivní z hlediska uplatnění?

Absolventi oboru se uplatní především jako středoškolští učitelé filosofie a jiných předmětů svým charakterem odpovídajícím oboru filosofie či se s ním překrývajícím, v závislosti na školním vzdělávacím programu dané střední školy a dalším vzdělání daného absolventa. Pro výuku Občanského a společenskovědního základu jako celku je vhodné při studiu navštěvovat kurzy úvodů do jednotlivých společenskovědních disciplín, které Ústav filosofie a religionistiky nabízí přímo pro studenty tohoto programu. Uplatnění na střední škole je významně usnadněno tím, že je program povinně dvouoborový, absolventi tedy budou moci kromě filosofie či Občanského a společenskovědního základu učit také další předmět (český jazyk a literaturu, cizí jazyk, nebo dějepis). Absolvování programu také – zejména díky osvojení filosofických schopností a pedagogických postupů pro jejich předávání – umožňuje následně u žáků středních škol systematicky rozvíjet některé klíčové kompetence definované v rámcových vzdělávacích programech (zejména to platí o kompetenci k řešení problémů, zahrnující mj. kritické myšlení či argumentační dovednosti, nebo kompetenci komunikativní).

Absolventi oboru se nemusí uplatnit pouze jako pedagogové na střední škole. Mají také odborné kompetence rozvinuté na takové úrovni, aby se mohli ucházet o pokračování v doktorském studiu, primárně v oborech Filozofie, Pedagogika a oborech blízkých. V případě absolvování navazujícího doktorského studia mohou pedagogické schopnosti získané při studiu programu využít při vysokoškolské výuce.

Absolventi všech programů nabízených Ústavem filosofie a religionistiky se také úspěšně uplatňují mimo oblast školství či akademickou sféru, např. v žurnalistice, státní správě či kdekoliv jinde, kde se osvědčuje schopnost analytického a kritického myšlení.

 

2. Další možností, jak získat kvalifikaci pro výuku na středních školách, je vzdělávací program v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Do programu je možné se přihlásit až po ukončení studia oboru, ke kterému se učitelství váže.

Nově akreditovaný program Učitelství pro střední školy v rámci CŽV byl v srpnu 2023 schválen MŠMT a v průběhu září 2023 bude možné se do něj zapsat. Sledujte informace na webu Katedry pedagogiky.

 

Úvod > Studium > Učitelství filosofie pro SŠ > Informace o programu a studijní plán