Ondřej Švec

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.

Address

Department of Philosophy and Religious Studies
Místnost č. 222

Courses Taught This Semester

Office Hours

See our office hours web page.

Professional Experience and Education

 • from 2012: Assistant professor at the Department of Philosophy of the Faculty of Arts at Charles University
 • from 2022: President of the Academic Senate of the Faculty of Arts of Charles University
 • 2016: the curator of the First Night of Philosophy in Prague (with Clara Royer)
 • 2015 (Sping semester): Visiting Assistant Professor at Hosei University, Tokyo – course “Le tournant pragmatique en phénoménologie”
 • 2011 (Spring semester):  Visiting Assistant Professor at the University of Memphis – course “Jan Patočka and Maurice Merleau-Ponty: Situated Embodiment and the Problem of History”
 • 2009-2015: Director of Interdisciplinary Center for the Study of Language, Mind and Society (LMS center) at University of Hradec Králové
 • 2008-2015: Assistant professor at the Department of Philosophy and Social Sciences of the Faculty of Arts at the University of Hradec Králové
 • 2008-2015: Researcher and member of editorial team at the Jan Patočka Archive (Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic)
 • 2006: defended Ph.D. thesis in Philosophy at Ecole Normale Supérieure, Lyon (France) and at Faculty of Arts, Charles University in Prague (Czech Republic)
 • 2001-2006: Ph.D. studies (doctorat en co-tutelle) at ENS-LSH in Lyon and FF UK in Prague
 • 2001: Master degree in Philosophy and French Literature & Philology at the FF UK in Prague
 • 2001: research stay at Paris IV-Sorbonne
 • 2000: 6 months Erasmus scholarship at Università degli Studi in Milano, Italy
 • 1991-1995: Lycée Carnot, Dijon, France

Professional Memberships

Publications

Monograph

Edited volumes

 • Jakub Čapek & Ondřej Švec (eds.), Pragmatic Perspectives in Phenomenology, Routledge, London/New York 2017
 • Jan Frei, Ondřej Švec et al., Překonání subjektivismu ve fenomenologii. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015
 • Jakub Čapek & Ondřej Švec, editing of section Merleau-Ponty – Patočka: un rendez-vous manqué, in Chiasmi International 15/2013.
 • Jan Patočka, Fenomenologické spisy II, ed. by O. Švec and P. Kouba, Oikoymenh, Praha 2009
 • Ondřej Švec (ed.), Filosofie jednání, Praha, Oikoymenh, Praha 2006
 • Ondřej Švec & Ciprian Mihali (eds.), Philosophie de l’Action (Actes de l’Université européenne d’été de Prague 2004), Idea Design & Print Editura, Cluj 2005

Articles in peer-reviewed journals

Articles in edited volumes

 • Pour un universalisme latéral et transculturel, in Alessandro Benucci, Silvia Contarini et al., L’Europe transculturelle dans le monde global, Presses universitaires de Paris Nanterre, Paris 2023, pp. 59-69.
 • En nombre del autor: la unidad artificial de las obras dispersas de Jan Patočka in Eliška Krausová & Germán Vargas Guillén, Patočka lector de Comenio. De la filosofía de la educación, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá 2023, pp. 131-148. [španělský překlad článku: In the name of the Author: The artificial unity of Jan Patočka’s scattered works]
 • Moods and Emotions, in D. De Santis, B. C. Hopkins, C. Majolino, The Routledge Handbook of Phenomenology and Phenomenological Philosophy, Routledge, London/New York 2021, pp. 304-315
 • Zrození subjektivity v nitru života in Š. Grimmich, J. Lockenbauer, L. Šarkadyová (eds.), Georges Canguilhem a myšlení živého, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2020, str. 71-94 [czech version of L’émergence de la subjectivité au sein de la vie – see above]
 • Vidět, či vyslyšet druhého: Sartre a Lévinas tváří v tvář radikální jinakosti. in J. Sirovátka – O. Sikora, Lévinas v konfrontaci, Oikoymenh, Praha 2019, pp. 136-152.
 • The primacy of practice and the pervasiveness of discourse, in O. Švec, J. Čapek (eds.), Pragmatic Perspectives in Phenomenology, Routledge, London/New York 2017, pp. 205-226.
 • L’épistémologie française et le problème de l’objectivité scientifique in I. Vukovic, A. François (eds.), L’épistémologie française, Beograd 2014, pp. 233-248.
 • Cesta k sobě vede přes cestu do světa a k druhým. Existenciální rozměr sebereflexe u M. Heideggera a J. Patočky, in J. Frei, O. Švec et al., Překonání subjektivismu ve fenomenologii. Pavel Mervart,  Červený Kostelec 2015, pp. 31-46.
 • Baruch Spinoza a etické důsledky determinismu, in J. Čapek (ed.), Přístupy k etice II, Filosofia, Praha 2015, pp. 11-34.
 • Proměny objektivity v dějinách vědy, in T. Dvořák,  Současné přístupy k historické epistemologii, Filosofia, Praha 2013, pp. 73-99.
 • Zdravý-nemocný. Epitemologie lékařství v díle G. Canguilhema [Healthy/Sick. Epistemology of Medicine in G. Canguilhem’s Work], in S. Fischerová, A. Baran, Medicína mezi jedinečným a univerzálním, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013, pp. 225-240.
 • La fragilité de la démocratie face au défi de la technique in F. Worms, Annales bergsoniennes: Bergson et la politique. De Jaurès à aujourd’hui, PUF, Paris 2012, pp. 297-310.
 • L’autorité de la loi dans son rapport avec la force et la justice (with Persida Aslani), in: A. François (ed.), Nouvelles figures de l’Etat : Violences, droit et société, IDEA, Cluj 2011, pp. 207-221.
 • Role Žitého světa ve fenomenologické teorii vědy [The Role of the Life-world in the Phenomenological theory of Science], in: P. Kouba, K. Trlifajová, Spor o přirozený svět, Filosofia, Praha 2010, pp. 85-105.
 • Mundus est fabula: Descartovo pojednání ‘O světě’ a imaginární založení novověké přírodovědy [Mundus est fabula: Descartes’ Treatise Le Monde and fictional foundations of Modern Science], in: J. Kuneš, M. Vrabec et al.: Člověk a jeho svět. Filosofický pojem světa od novověku po dnešek, Filosofia, Praha 2009, pp. 21-49.
 • Fenomenologická teorie emocí jako most mezi kognitivní vědou a neurobiologií [Phenomenological Theory of Emotions: Bridging the Gap between Cognitive Science and Neurobiology], in: Kognice 2009, Gaudeamus, Hradec Králové 2009, pp. 176-185.
 • Afektivní transcendence druhého u Lévinase, in Lévinas – filozofie a výchova, FHS UHK, Praha 2006, pp. 112-127
 • Emoce jakožto specifické formy jednání, in Filosofie jednání, Oikoymenh, Praha 2006, pp. 221–239 [czech translation of “Les émotions sont-elles des actions sui generis?” bellow]
 • Les émotions sont-elles des actions sui generis?, in Philosophie de l’Action – Actes de l’Université européenne d’été de Prague 2004, Idea Design & Print Editura, Cluj 2005, pp. 259–275
 • Bergsonův nekarteziánský dualismus, in Filosofie Henriho Bergsona – základní aspekty a problémy, Vyšehrad, Praha 2003, pp. 47–65
 • Descartova teorie vášní, introduction to the Czech translation of R. Descartes, Les Passions de l’âme, Mladá fronta, Praha 2002, pp. 9 – 30

Review articles, Polemic Essays

Translations

 • I. Ortega Rodríguez, Jan Patočka a Michel Henry: dvě cesty fenomenologie na základě sdílených problémů, in Jan Frei, Ondřej Švec et al., Překonání subjektivismu ve fenomenologii, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015, pp. 137-152
 • M. Henry, Neintencionální fenomenologie: úkol pro příští fenomenologii [“Phénoménologie non-intentionnelle : une tâche de la phénoméno-logie a venir”,], in: Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Oikymenh, Praha 2010, pp. 111-126
 • D. Jervolino, Hledání filosofie překladu inspirované četbou Jana Patočky [À la recherche d’une philosophie de la traduction, en lisant Patočka], in I. Chvatík (ed.), Myšlení Jana Patočky očima současné fenomenologie, Filosofia, Praha 2010, pp. 101-115
 • J.-F. Courtine, Nejvlastnější možnost fenomenologie [La phénoménologie envisagée dans sa possibilité la plus propre], in I. Chvatík (ed.), Myšlení Jana Patočky očima současné fenomenologie, Filosofia, Praha 2010, pp. 225-246
 • J. Patočka, Husserlova nauka o eidetickém názoru a její současní kritikové [La doctrine husserlienne de l’intuition eidétique et ses critiques récentes], in: Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 7, (Fenomenologické spisy II), Oikoymenh, Praha 2009, pp. 175-191
 • Jan Patočka, Filosofie Edmunda Husserla [La philosophie d’Edmund Husserl], in: Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 6 (Fenomenologické spisy I), Oikoymenh, Praha 2008, pp. 407-419
 • Stelios Virvidakis, Emoce a normativní důvody k jednání, in Filosofie jednání, Oikoymenh, Praha 2006 (with D. Štech)
 • Wioletta Miskiewicz Pohyb jako jednání. Teorie mozku coby aktéra v kritickém světle teorie racionality. in Filosofie jednání, Oikoymenh,  Praha 2006 (with A. Teskova)
 • Bertrand Badie, Raymond Aron jako teoretik mezinárodních vztahů. Otázka francouzského stylu jeho myšlení, Filosofický časopis, 2006, č. 2
 • Denis Kambouchner, Analýza Cogita a rozdělení filosofieFilosofický časopis, 2005, n° 3
 • Henri Bergson, Duše a tělo, in H Bergson, Duševní energie, Vyšehrad, Praha 2002
 • R. Descartes, Vášně duše [Les passions de l’âme], Mladá Fronta, Praha 2002

Invited Lectures

 • 2024: Université de Lille
 • 2023: Univerità di Padova
 • 2022: Université Paris Nanterre
 • 2019: Fordham University, New York;  Sapienza Università di Roma; Université de Lille; Higher School of Economics – St. Petersburg
 • 2018: Penn State University; Université Paris Nanterre; Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
 • 2015: Hosei University, Tokyo
 • 2014: Université Libre de Bruxelles; Warsaw, Polish Academy of Sciences
 • 2013: Università di Palermo; Université Lille 3
 • 2012: University of Iasi
 • 2011: University of Memphis; University of Oslo; University of Skopje
 • 2010: University of Belgrade
 • 2009: University of Toulouse; University of Sofia

Grant projects

 • 2023 – 2025: Member of the research team in the grant project „Falibilismus a jeho imanentní struktura“ (GA ČR 23-05448S), hlavní řešitel prof. Vojtěch Kolman (2023 – 2025).
 • 2018-2020: Member of the research team in the grant project “Personal Identity at the Crossroads” (GAČR 18-16622S)
 • 2014-2016: Director of the grant project “The Pragmatic Turn in Phenomenology” (GAČR GA14-07043S)
 • 2011-2015: Member of the research team in the grant project “Overcoming Subjectivism in Phenomenology” (GAČR 401/11/1747)
 • 2009-2013: Director of the ESF grant “Center for the Study of Language, Mind and Society
 • 2009-2012: Co-director of the grant project “Phenomenology of Perception and Ontology of the World according to Merleau-Ponty” (GAAV IAA901010907)

Teaching

Theses SupervisionA History of Courses Taught

 

Úvod > Staff > Ondřej Švec