Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.

english


jindrich.karasek@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Po dohodě e-mailem.
Kurzy vyučované v tomto semestru

  CV:

  • nar. 30. 1. 1963
  • 1990-1996 studium filosofie FF UK 
  • 1994-1997 studium filosofie Georg-August Universität Göttingen
  • 1996-1998 postgraduální studium FF UK (dis. práce: Denken und Erkennen bei Kant)
  • 1998-2009 odb. asistent FF UK
  • 2003-2006 - wiss. Mitarbeiter (Prof. J. Stolzenberg) Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg
  • 2009 ukončení habilitačního řízení Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg (hab. práce: Sprache und Anerkennung)
  • 2009 - docent FF UK

  Odborné zaměření:

  • německá klasická filosofie, subjektivita, poznání, metafyzika, dialektika

  Seznam publikací: 

   

  Monografie

  • Denken und Erkennen in der Kritik der reinen Vernunft. Versuch einer argumentativen Rekonstruktion der Kantischen Erkenntnistheorie, Praha: UK (disertace) 1998, 168 str.
  • Kantova analogie estetické zkušenosti. Systematická a argumentačně analytická studie ke Kantově estetice, Praha (Filosofia) 2004, 89 str.
  • Sprache und Anerkennung. Philosophische Unterschungen zum Zusammenhang von Selbstbewusstsein, Intersubjektivität und Personalität, Neue Studien zur Philosophie Bd. 26, Göttingen (Vandenhoeck/Ruprecht) 2011, 288 str.

  Články

  • Rozmanitost názoru a předměty zkušenosti, in: Reflexe 20/4 (1999), str. 1-33.
  • Původní apercepce. Kritické poznámky k interpretaci věty 'já myslím', in: Filosofický časopis 50/1 (2002), str. 71-85.
  • Předmluva ke Kantovu spisu 'Co znamená orientovat se v myšlení', in: Filosofický časopis 50/1 (2002), str.168-173.
  • 'Prameny rozdvojení'. Transcendentálně filosofické úvahy k Hegelovu pojmu náboženského vztahu, in: Filosofický časopis 51/2 (2003), str. 191-207.
  • 'Keime der Entzweiung'. Bewußtseinstheoretische Überlegungen zu Hegels Begriff der religiösen Beziehung, in: Hegel-Jahrbuch 2003, Glauben und Wissen, Berlin (Akademie Verlag), str. 199-204.
  • Jednota rozumu a filosofie. Předmluva k Hegelovu spisu o podstatě filosofické kritiky, in: Filosofický časopis 51/2 (2003), str. 293-298.
  • Věci o sobě a jevy. Zrod německého idealismu v dopisech Kantových žáků, in: M. Znoj (vyd.), Hegelovskou stopou. K poctě Milana Sobotky, Praha (Karolinum) 2003, str. 17-37.
  • Formy redukce u Descarta. K Heideggerovì kritice Descartova redukcionismu, in: Filosofický časopis 51/5 (2003).
  • Předmluva ke sborníku "Dedukce, kategorie, sebevědomí. O hlavním důkazu Kritiky čistého rozumu, edice Pomfil, Praha, Oikoumenh 2002, str. 7-10. (Spolu s J. Chotašem).
  • Sebevědomí a syntéza. Systematické úvahy k problému struktury a konstituce sebevědomí u Kanta, in: Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa, vyd. B. Horyna, Brno 2004, str. 34-48.
  • Předmluva ke sborníku Kantùv kategorický imperativ, in: J. Chotaš, J. Karásek (vyd.), Kantův kategorický imperativ, edice Pomfil, Praha, Oikoumenh 2005, str. 7-8. (Spolu s J. Chotašem).
  • Filosofie jako přísná věda I. K zdůvodnění metafyziky jako systému u Wolffa, in: Reflexe 27/5-24, Praha 2005.
  • Filosofie jako přísná věda II. Kantův program sebepoznání čistého rozumu jako systém metafyziky, in: Reflexe 28/31-46, Praha 2005.
  • Produkt a akt. Reinhold - Schulze - Maimon - Fichte. Dva kroky na cestě k idealismu, in: Filosofický časopis 53 (2005), č. 6, str. 847-863.
  • Produkt und Akt. Reinhold - Schulze - Maimon - Fichte. Zwei Schritte auf dem Weg zum Idealismus, in: Archivio di filosofia, LXXIII (2005), N. 1-3, K. L: Reinhold. Alle soglie dell´idealismo, vyd. P. Valenza, str. 255-269.
  • Bewußtsein als Subjekt. Zu Hegels Auseinandersetzung mit der neuzeitlichen Bewußtseinsphilosophie in der "Einleitung" zur Phänomenologie des Geistes, in: Hegels Einleitung in die Phänomenologie des Geistes, vyd. J. Karásek/J. Kuneš/I. Landa, Würzburg: Königshausen & Neumann 2006, str. 141-154.
  • Einleitung, in: Hegels Einleitung in die Phänomenologie des Geistes, vyd. J. Karásek/J. Kuneš/I. Landa, Würzburg: Königshausen & Neumann 2006, str. 9-17. (Spolu s J. Kunešem a I. Landou).
  • Philosophie als strenge Wissenschaft. Zur systematischen Begründung des Systems der Metaphysik bei Wolff und Kant, in: Akten der 1. internationalen Wolff-Konferenz Halle 2004, vyd. J. Stolzenberg a O.-P. Rudolph, Hildesheim: Olms Verlag 2007, str. 71-98.
  • Kategorie substance a kategorická forma soudu.Úvahy k pojmu substance v perspektivě Kantova vyrovnání s Aristotelem, in: Filosofický časopis, 53 (2007), č. 1, str. 5-38.
  • Předmluva ke sborníku: Fichtova teorie subjektivity, spolu s J. Chotašem, Praha: Oikoumenh 2007, str. 7-10.
  • Pohyb uznání. K Hegelově koncepci uznání ve Fenomenologii ducha, in: Místo fenomenologie ducha v současném myšlení, vyd. J. Kuneš/M. Vrabec, Praha: Argo 2007, str. 91-109. 
  • “Fichtova prolegomena”, doslov k vydání tří Fichtových spisů: O pojmu vědosloví. Druhý úvod do vědosloví. Pokus o nové podání vědosloví, přel. J. Karásek, Praha: Filosofia 2008, str. 121-127.
  • Substanzkategorie und kategorische Urteilsform. Substanztheoretische Überlegungen in der Perspektive des Kantischen Anschlusses an den Aristotelischen Kategorienbegriff, in: Substantia – sic et non. Eine Geschichte des Substanzbegriffs von der Antike bis zur Gegenwart in Einzelnbeiträgen, vyd. H. Gutschmidt/A. Lang-Ballestra/G. Sagalerba, Frankfurt/Paris/Lancaster/New Brunswick: Ontos Verlag 2008, str. 395-419.
  • Das Andere seiner selbst. Zur Logik der Anerkennungstheorie in der Phänomenologie des Geistes, in: Hegels Phänomenologie des Geistes. Ein kooperativer Kommentar zu einem Schlüsselwerk der Moderne, vyd. K. Viewegh/W. Welsch, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2008, str. 253-269.
  • Fichte čte Kanta. K Fichtově interpretaci Kantova ‚Já myslím’ v Druhém úvodu do vědosloví, in: Fichtova teorie sebevědomí, vyd. M. Vrabec, edice: vita intellectiva, Praha: Togga 2008, str. 17-69.
  • Já a Ne-Já. K problematice světa ve Fichtově vědosloví, v: Člověk a jeho svět. Filosofický pojem světa od novověku po dnešek, vyd. J. Kuneš, M. Vrabec et al., Praha: Filosofia 2008, str. 73-99.
  • Mysl a druhý. Poznámky k problému intersubjektivity u Berkeleyho, v: Filosofický časopis 1, 57 (2009), str. 61-68.
  • Mysl a věc. Poznámky k Berkeleyho idealismu, in: George Berkeley. Průvodce jeho filosofií, vyd. P. Glombíček, J. Hill et al., Praha: Filosofia 2009, str. 259-285.
  • Staat, Religion und Kirche bei Hegel. Zur vermeintlichen Doppeldeutigkeit der Hegelschen Bestimmung des Verhältnisses von Religion und Kirche, v: Staat und Religion in Hegels Rechtsphilosophie, vyd. A. Arndt, Chr. Iber und G. Kruck, Berlin: Akademie Verlag 2009, str. 65-82.
  • Fichte čte Kanta II. K Fichtovu výkladu kategorického imperativu ve Druhém úvodu do vědosloví, in: Fichtova teorie sebevědomí II, vyd. R. Zika a kol., Praha: Togga 2009, str. 37-65.
  • Selbstbezug der Vernunft. Zur Logik der Kantischen Ideendeduktion, in: Metaphysik und Kritik. Interpretationen zur „Transzendentalen Dialektik“ der Kritik der reinen Vernunft, vyd. J. Chotaš, J. Karásek, J. Stolzenberg, Würzburg: Königshausen & Neumann 2010, str. 59-71.
  • Einleitung, in: Metaphysik und Kritik. Interpretationen zur „Transzendentalen Dialektik“ der Kritik der reinen Vernunft, vyd. J. Chotaš, J. Karásek, J. Stolzenberg, Würzburg: Königshausen & Neumann 2010, str. 7-16. (Spolu s J. Chotašem a J. Stolzenbergem).  
  • Krásno a vznešeno, konečno a nekonečno. Poznámky k Schellingově koncepci filosofické estetiky, V. Filosofické reflexe umění, vyd. M. Vrabec et al., Praha: Togga 2010, str. 75-90.
  • Berner und Frankfurter Ansätze zum Systemgedanken Hegels, v: System und Systemkritik um 1800, vyd. Chr. Danz/J. Stolzenberg, System der Vernunft. Kant und der deutsche Idealismus Bd. 3, Kant-Forschungen Bd. 19, Hamburg 2011 (Meiner), str. 277-285.
  • Sebevztah rozumu. Poznámky k logice Kantovy dedukce idejí, in: Sborník z mezinárodní kantovské konference konané v Praze v září 1998 (v tisku; Oikoumenh).
  • Následující články v kantovském lexikonu, vyd. G. Mohr/J. Stolzenberg/M. Willaschek et al., Berlin/New York (W. de Gruyter), v tisku:
  1. Aggregat
  2. Hypostasieren
  3. Idee
  4. Idee, immanente
  5. Idee, intellektuelle
  6. Idee, kosmologische
  7. Idee, mathematische/dynamische
  8. Idee, transzendentale
  9. Idee, transzendente
  10. Idee, regulative
  11. Idee, metaphysische
  12. Idee, Platonische
  13. Idee theoretische
  14. Vernunftbegriff
  15. Vernunfteinheit

  Překlady

  a) knihy

  • W. Weischedel, Skeptická etika, Praha (Oikoumenh) 1999, 165 str.
  • E. Ennenová, Ženy ve středověku, přel. J. Karásek a P. Rychterová, Praha (Argo) 2001, 338 str.
  • W. Röd, Novověká filosofie I, edice Dějiny filosofie sv. VIII, Praha (Oikoumenh) 2001, 383 str.
  • W. Röd, Novověká filosofie II, edice Dějiny filosofie sv. IX, Praha (Oikoumenh) 2004, 579 str.
  • J. G. Fichte, O pojmu vědosloví. Druhý úvod do vědosloví. Pokus o nové podání vědosloví, Praha: Filosofia 2008, 132 str.
  • I. Kant, Úvod ke Kritice soudnosti. První verze, Praha (Oikoumenh) 2011, 87 str. 

  b) prameny v periodicích

  • I. Kant, Co znamená orientovat se v myšlení?, in: Filosofický časopis 50/1 (2002), str. 157-168.
  • G. W. F. Hegel, Úvod. O podstatě filosofické kritiky vůbec a o jejím vztahu k současnému stavu filosofie zvláště, in: Filosofický časopis 51/2 (2003), str. 299-308.

  c) sekundární texty v periodicích a sbornících

  • D. Henrich, Pojem mravního nahlédnutí a Kantova nauka o faktu rozumu, in: Reflexe 20/4 (1999), str. 1-34.
  • D. Henrich, Struktura důkazu Kantovy transcendentální dedukce, in: Dedukce, kategorie, sebevědomí. O hlavním důkazuKritiky čistého rozumu, edice Pomfil, Praha 2002, str. 11-27.
  • V. Nowotny, Struktura dedukce u Kanta, in: Dedukce, kategorie, sebevědomí. O hlavním důkazu Kritiky čistého rozumu, edice Pomfil, Praha 2002, str. 28-38.
  • B. Thöle, Struktura důkazu transcendentální dedukce ve druhém vydání Kritiky čistého rozumu, in: Dedukce, kategorie, sebevìdomí. O hlavním dùkazu Kritiky čistého rozumu, edice Pomfil, Praha 2002, str. 39-49.
  • H. Robinson, Názor a rozmanitost v transcendentální dedukci, in: Dedukce, kategorie, sebevědomí. O hlavním důkazu Kritiky čistého rozumu, edice Pomfil, Praha 2002, str. 50-61.
  • K. Cramer, Rozdíl mezi oběma kroky transcendentální dedukce a indiferentnost logického obsahu kategorií vůči smyslovosti, in: Dedukce, kategorie, sebevědomí. O hlavním důkazu Kritiky čistého rozumu, edice Pomfil, Praha 2002, str. 74-102.
  • H.-F. Fulda, Hegelovské bádání na konci 20. století, in: Filosofický časopis 51/2 (2003), str. 327-337.
  • D. Henrich, Etika autonomie, in: J. Chotaš, J. Karásek (vyd.), Kantův kategorický imperativ, edice Pomfil, Praha 2005, str. 43-70.
  • D. Henrich, Fichtův původní náhled, in: J. Chotaš/J. Karásek (vyd.), Fichtova teorie subjektivity, Praha: Oikoumenh 2007, str. 11-27.
  • U. Pothast, Fichtovo paradoxní řešení sebevztahu Já, in: J. Chotaš/J. Karásek (vyd.), Fichtova teorie subjektivity, Praha: Oikoumenh 2007, str. 60-66.
  • H. F. Fulda, Hegelova dialektika jako pohyb pojmu a způsob podání, in: Hegelova dialektika, vyd. J. Chotaš/J. Karásek, Praha: Oikoumenh 2007, str. 13-58.
  • D. Henrich, Formy negace v Hegelově logice, in:Hegelova dialektika, vyd. J. Chotaš/J. Karásek, Praha: Oikoumenh 2007, str. 59-73.
  • J. Stolzenberg, Identita, individualita a intersubjektivita. Robert B. Brandom a Fichte, in: Fichtova teorie sebevědomí, vyd. M. Vrabec, ed. vita intellectiva, Praha: Togga 2008, str. 145-158.
  • J. Stolzenberg, Fichtovo založení etiky a problém altruismu, in: Fichtova teorie sebevědomí II, vyd. R. Zika a kol., Praha: Togga 2009, str. 67-87.

  Edice

  • Reflexe 20, 1999, vyd. J. Chotaš/J. Karásek, 169 str. - Monotematické číslo věnované Kantově filosofii.
  • Lektorská činnost v rámci nového překladu Kritiky čistého rozumu, přel. J. Loužil, Praha (Oikoumenh) 2001.
  • Filosofický časopis 1, 50, 2002, vyd.. J. Chotaš/J. Karásek, 176 str. - Monotematické číslo věnované Kantově filosofii.
  • Dedukce, kategorie, sebevědomí. O hlavním důkazu Kritiky čistého rozumu, vyd. J. Chotaš/J. Karásek, edice Pomfil, Praha 2002.
  • Filosofický časopis 5, 51, 2003, str. 721-896, vyd. J. Chotaš/J. Karásek. - Monotematické číslo věnované Hegelově filosofii.
  • Kantův kategorický imperativ, vyd. J. Chotaš/ J. Karásek, edice Pomfil, Praha 2005.
  • Hegels Einleitung in die Phänomenologie des Geistes, vyd. J. Karásek/J. Kuneš/I. Landa, Würzburg: Königshausen & Neumann 2006.
  • Fichtova teorie subjektivity, vyd. J. Chotaš/J. Karásek, Praha: Oikoumenh 2007.
  • Hegelova dialektika, vyd. J. Chotaš/J. Karásek, Praha: Oikoumenh 2007.
  • J. G. Fichte, O pojmu vědosloví. Druhý úvod do vědosloví. Pokus o nové podání vědosloví, přel. J. Karásek, Praha: Filosofia 2008.
  • Metaphysik und Kritik. Interpretationen zur „Transzendentalen Dialektik“ der Kritik der reinen Vernunft, vyd. J. Chotaš, J. Karásek, J. Stolzenberg, Würzburg: Königshausen & Neumann 2010.

  Účast na konferencích

  • Pořádání mezinárodní kantovské konference "Metafyzika a kritika" (spolu s J. Chotašem) v Praze 1998 a vystoupení s příspěvkem "Selbestbezug der Vernunft. Zur Logik der Kantischen Ideendeduktion".
  • Účast na XXIV mezinárodním hegelovském kongresu "Glauben und Wissen" v Jeně v r. 2002 s příspěvkem "'Keime der Entzweiung'. Bewußtseinstheoretische Überlegungen zum Hegels Begriff der religiösen Beziehung"
  • Účast na descartovském kolokviu "Ego sum, ego existo" v Praze 2003 s příspěvkem "Heidegger a vosk. K Heideggerově kritice Descartova redukcionismu".
  • Přednáška "Selbstbezug der Vernunft. Zur Logik der Kantischen Ideendeduktion" na Friedrich-Schiller-Universität v Jenì. v r. 2001.
  • Účast na 1. mezinárodní Wolffovské konferenci pořádané Martin-Luther-Universität v Halle (2004) s příspěvkem "Philosophie als strenge Wissenschaft. Zur systematischen Begründung des Systems der Metaphysik bei Wolff und Kant".
  • Účast na mezinárodní konferenci věnované Úvodu k Hegelově "Fenomenologii ducha" konané v Praze ve dnech 29.9. - 2.10. 2004 s příspěvkem "Bewußtsein als Subjekt. Zu Hegels Auseinandersetzung mit der neuzeitlichen Bewußtseinsphilosophie".
  • Účast na III. Mezinárodní reinholdovské konferenci konané v Římě ve dnech 6.10 - 9.10 2004 s příspěvkem "Produkt und Akt. Reinhold - Schulze - Maimon - Fichte. Zwei Schritte auf dem Weg zum Idealismus".
  • Účast na konferenci: 200. Jahre Phänomenologie des Geistes. Internationale Tagung in Jena 23. - 28. Oktober 2006 s příspěvkem: Das Andere seiner selbst. Zur Logik der Anerkennungstheorie in der Phänomenologie des Geistes.
  • Účast na konferenci o G. Berkeleym, s názvem George Berkeley: vědění, duše, hmota, konané v Praze FÚ AV ve dnech 21. - 22. září 2006, s příspěvekm: Mysl a věc. Poznámky k Berkeleyho idealismu.
  • Účast na konferenci k Hegelově Fenomenologii ducha, pořádané FHS UK v Praze (duben 2007), s příspěvkem: Pohyb uznání.
  • Účast na konferenci: Staat und Religion in Hegels Rechtsphilosophie. Fachtagung mit der Kooperation der Internationalen Hegel-Gesellschaft, konané ve Frankfurtu nad Mohanem 30.11-1.12. 2007, s příspěvkem: Staat, Religion und Kirche. Zur vermeintlichen Doppeldeutigkeit der Hegelschen Bestimmung des Verhältnisses von Staat und Religion.
  • Účast na konferenci „Světskost světa“, pořádané FHS UK v Praze v (květen 2008), s příspěvkem: Já a svět. K pojetí světa ve Fichtově vědosloví.
  • Účast na konferenci: Bild, Bildung, Einbildung, pořádané FÚ AV (únor 2009), s příspěvkem: Ich und Nicht-Ich. Zur reinen Struktur der Welt als Bild bei Fichte.
  • Účast na konferenci: System und Systemkritik um 1800, konané ve Vídni 3.4. – 4.4. 2009, s koreferátem k referátu prof. W. Jaeschkeho.
  • Účast na konferenci: Filosofická reflexe umění, pořádané FHS (květen 2009) s příspěvkem: Krásno a vznešeno, konečno a nekonečno. Poznámky k Schellingově koncepci filosofické estetiky.
  • Účast na XI. Mezinárodním kantovském kongresu, konaném ve dnech 22.-26. 5. 2010 v Pise s příspěvkem: Synthetische Einheit des Mannigfaltigen.
  • Konference „Freiheit und Bildung bei Hegel“. Internationale Tagung in Prag. 5.-7. 10. 2011, s příspěvkem: Reine Einsicht und Entfremdung. Zu Hegels Kritik der Aufklärung in der Phänomenologie des Geistes.
  • Konference „Svoboda od antiky po současnost“. 23.-24. 11. 2011, FF Ústí n. Labem, s příspěvkem: Svoboda, výzva, uznání. K Fichtově koncepci intersubjektivity.
  • Konference “Hegel. System und Methode”, 1.-2. 3. 2012, University of Tchaichung (Tchaiwan), s příspěvekm Methode als selbstbezogener Begriff. Bemerkungen zu Hegels Methodenauffassung.

  Jiná činnost

  • Spoluřešitel grantu Grantové agentury ČR (grantový úkol č. 401/00/0066).
  • Splouřešitel grantu GAČR (grantový úkol č. 401/07/0489).
    

  Vedení studentských prací

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny