Václav Němec

doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.

Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 221

Rozvrh

Konzultace

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Odborné zaměření:

 • Pozdně antická a středověká filosofie, filosofie 20. stol. (filosofie existence, filosofická antropologie) a filosofie práva

Curriculum vitae:

 • 1987-1988: zaměstnán jako kulturní referent v Domě kultury v Ostrově n. O., jako poštovní doručovatel na Poště K. Vary a jako prodavač v Jednotě Toužim
 • 1988-1990: základní vojenská služba
 • 1990-1991: zaměstnán jako expedient tisku v PNS Praha
 • 1991-1997: studium filosofie na FF UK v Praze (v LS 1996 na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově)
 • 1997-1998: stipendijní pobyt na Freie-Universität v Berlíně
 • 1998-2006: doktorandské studium v oboru dějin filosofie na FF UK v Praze (1998-2001 na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově)
 • 2000-2002: odborný asistent na Vysoké škole K. Vary
 • od roku 2001: vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu AV ČR v Praze
 • 2002-2011: vědecký pracovník v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Universitě Palackého v Olomouci
 • 2005-2007: odborný asistent na Filosofické fakultě Západočeské university v Plzni
 • 2007-2018: odborný asistent na ÚFaR
 • 2019: habilitace v oboru filosofie na FF UK v Praze

Publikace

Monografie a komentované překlady

 • Anonymní komentář k Platónovu „Parmenidovi“, přeložili F. Karfík a V. Němec, úvodní studii a komentář pořídil V. Němec, Praha: OIKOYMENH, 2009, 330 str.
 • Marius Victorinus, O soupodstatnosti Trojice, úvodní studii, překlad a komentář pořídil V. Němec, Praha: OIKOYMENH, 2006, 487 str.

Jiné knihy

 • Hradní pan Brouček a jiná monstra, Praha: 65. Pole, 2017, 192 str.
 • Apoštol svobody a dotěrná monstra. Filosofické glosy k české politice, Praha: Hermann & synové, 2007, 79 str.

Edice

 • Nejeschleba, V. Němec, M. Recinová (vyd.), Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie a teologie, 2 sv., Brno: CDK, 2011.
 • F. Karfík, V. Němec, F. Vilím (vyd.), Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice, Praha: Křesťanská akademie, 1994.

Odborné články

 • „Existence a intersubjektivita u Karla Jasperse“, in: Filosofický časopis 1 (2021), str. 5–23.
 • „Dialektik der negativen und affirmativen Theologie im anonymen Parmenides-Kommentar und bei Marius Victorinus,“ in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 67/1 (2020), str. 67–85.
 • „Onto-teologické pojetí metafyziky a ‚posvátná vědaʻ podle Tomáše Akvinského“, in: Filosofický časopis 6 (2019), str. 895–915.
 • „Sókratovská otázka a idea“, in: J. Jirsa, J. Jinek (vyd.), Platónův dialog Euthyfrón, Praha: OIKOYMENH, 2019, str. 80–98.
 • „Česká cesta od ‚uchvácení státuʻ k vládě populistů a oligarchů“, in: P. Hlaváček (vyd.), Nesamozřejmý národ? Reflexe českého třicetiletí 1989–2019, Praha: Academia, 2019, str. 265–274.
 • „Jaspersova otázka viny ve světle Ricoeurovy kritiky“, in: Reflexe 54 (2018), str. 127–139.
 • „Nacionalistické a autoritářské tendence v meziválečném období a dnes: Co by k tomu řekla Hannah Arendtová“, in: V. Karfík, I. Lukeš, P. Pithart et alii, Dějinné paralely 1938-2018. Sborník příspěvků z mezinárodní konference k 80. výročí Světového kongresu PEN klubu v Praze, Praha: České centrum Mezinárodního PEN klubu, 2018, str. 95–104.
 • „Zum Problem der Gattung des Seienden bei Marius Victorinus und im antiken Neuplatonismus“, in: Rheinisches Museum 160/2 (2017), str. 161–193.
 • „Sókratova moudrost“, in: J. Jinek (vyd.), Platónova Obrana Sókrata, Praha: OIKOYMENH, 2016, str. 37–54.
 • „Prolegomena ke každé příští ontologii, která bude chtít zdůvodnit lidská práva“, in: A. Havlíček, J. Chotaš et alii, Lidská práva. Jejich zdůvodnění a závaznost, Ústí n. Labem: Acta Universitatis Purkynianae, 2016, str. 106–123.
 • „Lidská práva: smysl na chůdách“, in: J. Přibáň, V. Bělohradský et alii, Lidská práva. (Ne)smysl české politiky?, Praha: Sociologické nakladatelství, 2015, str. 238–250.
 • „Problém ontologické diference jsoucna a bytí u Boëthia“, in: Reflexe 48 (2015), str. 3–30.
 • „Etika Tomáše Akvinského“, in: Š. Špinka et alii, Přístupy k etice, I, Praha: Filosofia, 2014, str. 169–209.
 • „Existují přirozená práva?“, in: Reflexe 47 (2014), str. 139–149.
 • „Spor právního pozitivismu a přirozenoprávní teorie ve 20. stol.: problém vztahu bytí a ‚mětí‘“, in: A. Havlíček (vyd.), Lidská a přirozená práva v dějinách, Ústí n. Labem: Acta Universitatis Purkynianae, 2014, str. 154–200.
 • „Úloha hodnot ve společnosti“, in: A. Havlíček, L. Krbec (vyd.), Hodnoty, stát a společnost, Ústí n. Labem: Acta Universitatis Purkynianae, 2014, str. 17–45.
 • „Demokracie a kapitalismus a jejich instituce“, in: A. Havlíček, L. Krbec (vyd.), Hodnoty, stát a společnost, Ústí n. Labem: Acta Universitatis Purkynianae, 2014, str. 17–45.
 • „Hodnoty a nepředmětnost“, in: M. Šimsa (vyd.), Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí n. Labem: Acta Universitatis Purkynianae, 2014, str. 23–46.
 • „Die augustinischen Begriffe ‚lex aeterna‘ und ‚lex naturalis‘ bei Thomas von Aquin“, in: R. Berndt, M. Fédou (vyd.), Les Réceptions des Pères de l’Église au Moyen Âge. Le devenir de la tradition ecclésiale, II, Münster: Aschendorff Verlag, 2013, str. 743–754.
 • „Ladislav Hejdánek: Filosofie nepředmětnosti“, in: M. Bendová, J. Borovanská, D. Vejvodová (vyd.), Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí. Podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci, Praha: FF UK, Nomáda, 2013, str. 168–187.
 • „Esence ‚uvažovaná absolutně‘ u Avicenny, Tomáše Akvinského a Jindřicha z Gentu“, in: D. Heider, D. Svoboda (vyd.), Studia Neoaristotelica – Supplementum I: Univerzálie ve scholastice, 2012, str. 72–98.
 • „Die Theorie des göttlichen Selbstbewusstseins im anonymen Parmenides-Kommentar“, in: Rheinisches Museum 154/2 (2011), str. 185–205.
 • „Übernahme und Umdeutung der neuplatonischen Metaphysik der ,gestuften Transzendenz‘ bei Dionysios“, in: L. Karfíková, M. Havrda (vyd.), Nomina divina. Colloquium Dionysiacum Pragense (Prag, den 30.-31. Oktober 2009), Fribourg: Academic Press Fribourg, 2011, str. 28–41.
 • „Tomášovo pojetí esence v De ente et essentia a jeho zdroje“, in: Studia neoaristotelica 7/1 (2011), str. 38–71.
 • „Pojetí člověka u Maxe Schelera a vznik moderní filosofické antropologie“, in: T. Nejeschleba, V. Němec, M. Recinová (vyd.), Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie a teologie, II, Brno: CDK, 2011, str. 19–32.
 • „Konec metafyziky? Možnosti a perspektivy metafyziky v současné filosofii“, in: Aither 5 (2011), str. 273–302.
 • „Krize české demokracie jakožto krize institucí“, in: Z. Jurechová, P. Bargár (vyd.), Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce 1989, Praha: Středoevropské centrum misijních studií, 2011.
 • „Filosof jako zoon antipolitikon. Vztah filosofie a politiky v antice podle H. Arendtové“, in: Aither 3 (2010), str. 164–180.
 • „Intencionalita, budoucnost a nejsoucno“, in: Reflexe 39 (2010), str. 3–17.
 • „Filosofie, víra a reflexe víry“, in: Salve – Supplementum II: Křesťanství a filozofie II, 2010, str. 31–42.
 • „Bezejmenná – mnohojmenná thearchie. Theologie božských jmen a její metafyzické předpoklady podle Dionysia Areopagity“, in: Reflexe 37 (2009), str. 3–29.
 • „Porphyrianische Exegese des Timaios 35a und Neuplatonische Lehre von Relationsmodalitäten der Identität und der Andersheit“, in: Études platoniciennes 6 (2009), str. 181–200.
 • „Dějiny filosofie jako předpoklad systematického filosofického bádání“, in: Aither 1 (2009), str. 80–89.
 • „Totožnost a různost v novoplatónských metafysických systémech“, in: M. Jabůrek (vyd.), Jednota a mnohost, Brno: CDK, 2008, str. 48–71.
 • „Přirozený zákon podle Tomáše Akvinského“, in: L. Chvátal, V. Hušek (vyd.), Přirozenost ve filosofii minulosti a současnosti, Brno: CDK, 2008, str. 135–155.
 • „Metafysické systémy v theologickém díle Maria Victorina“, in: V. Hušek, L. Chvátal, J. Plátová (vyd.), Miscellanea patristica, Brno: CDK, 2007, str. 37–71.
 • „Počátky středověkého konceptu analogie jsoucna u novoplatónských komentátorů Aristotela“, in: P. Dvořák (vyd.), Analogie ve filosofii a theologii, Brno: CDK, 2007, str. 35–57.
 • „Dvojí pojem totožnosti a různosti u Platóna: Poznámka k Timaiovi 35a a jeho novoplatónské interpretaci“, in: Filosofický časopis 5 (2005), str. 717–740.
 • „Novoplatónská reditio in se ipsum a konverze vůle podle Augustina“, in: Reflexe 27 (2005), str. 25–49.
 • „Problém nepředmětnosti v myšlení“, in: Reflexe 28 (2005), str. 112–122.
 • „Filosofická theogonie a alegorická interpretace Hésioda v Plótinových Enneadách“, in: J. Nechutová (vyd.), Druhý život antického mýtu, Brno: CDK, 2005, str. 64–79.
 • „Problém rodu substance v kontextu novoplatónské interpretace Aristotelových Kategorií,“ in: Filosofický časopis 6 (2004), str. 1033–1060.
 • „Duch svatý v trojičním konceptu Maria Victorina“, in: L. Karfíková, Š. Špinka (vyd.), Pán a dárce života. Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici, Brno: CDK, 1999, str. 26–55.
 • „Marius Victorinus a dogmatické spory jeho doby“, in: Orthodox revue 1 (1997), str. 57–73. 

Překlady

 • K. Jaspers, Plótinos, přel. V. Němec a J. Frei, Praha: OIKOYMENH, 2020, 155 str.
 • K. Jaspers, Mezní situace, Praha: OIKOYMENH, 2016, 103 str.
 • H. Arendtová, Vita activa neboli O činném životě, Praha: OIKOYMENH, 2007, 431 str.
 • E. von Ivánka, Plato Christianus, Praha: OIKOYMENH, 2003, 543 str.
 • F. Regen , „Beztvaré formy“, in: Idea a třetí muž, Praha: OIKOYMENH, 1993, str. 74–99.

Výuka

Vedení závěrečných pracíHistorie vyučovaných předmětů

 

Úvod > ÚFAR > Vyučující > Václav Němec