Věda a výzkum

Výzkumné aktivity odborných pracovníků na Ústavu filosofie a religionistiky se vyznačují širokým tematickým záběrem, vysokou kvalitou, osvědčovanou i v uznávaných mezinárodních hodnoceních, a orientovaností na mezinárodní kontext. Z hlediska vědeckého výkonu je naše pracoviště pravidelně hodnoceno jako jedno z nejlepších humanitních pracovišť a jako nejlepší oborové pracoviště v České republice.

Těžištěm badatelských výstupů jsou odborné monografie, ovšem velkou důležitost mají rovněž odborné články v prestižních mezinárodních časopisech, a také překlady základních děl evropského myšlení v oblasti filosofie, náboženství a teoretické reflexe náboženství. Pracovníci ÚFaR jsou dále pravidelně hlavními řešiteli nebo spoluřešiteli významných individuálních výzkumných projektů (zejm. GA ČR), které nezanedbatelnou měrou přispívají k excelentnímu vědeckému profilu pracoviště. Dalším zásadním pilířem realizace vědecké a výzkumné činnosti – který stále více nabývá na důležitosti – je významný podíl ÚFaR na mezioborových týmových projektech s mezinárodním přesahem. Od září 2023 do r. 2027 ÚFaR zaštiťuje nový projekt PRIMUS s názvem „Role-Ethics in Ancient and Contemporary Philosophy“, který kombinuje výzkum současné etiky se studiem starověkých filozofických textů dvou různých tradic: řecko-římské a čínské. Nedílnou součástí akademické činnosti je pravidelné pořádání mezinárodních konferencí s účastí významných zahraničních odborníků.

Úvod > Věda a výzkum