Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se uplatní především jako středoškolští učitelé filosofie a jiných předmětů svým charakterem odpovídajícím oboru filosofie či se s ním překrývajícím, v závislosti na školním vzdělávacím programu dané střední školy a dalším vzdělání daného absolventa. Pro výuku Občanského a společenskovědního základu jako celku je vhodné při studiu navštěvovat kurzy úvodů do jednotlivých společenskovědních disciplín, které Ústav filosofie a religionistiky nabízí přímo pro studenty tohoto programu. Uplatnění na střední škole je významně usnadněno tím, že je program povinně dvouoborový, absolventi tedy budou moci kromě filosofie či Občanského a společenskovědního základu učit také další předmět (český jazyk a literaturu, cizí jazyk, nebo dějepis). Absolvování programu také – zejména díky osvojení filosofických schopností a pedagogických postupů pro jejich předávání – umožňuje následně u žáků středních škol systematicky rozvíjet některé klíčové kompetence definované v rámcových vzdělávacích programech (zejména to platí o kompetenci k řešení problémů, zahrnující mj. kritické myšlení či argumentační dovednosti, nebo kompetenci komunikativní).

Absolventi oboru se nemusí uplatnit pouze jako pedagogové na střední škole. Mají také odborné kompetence rozvinuté na takové úrovni, aby se mohli ucházet o pokračování v doktorském studiu, primárně v oborech Filozofie, Pedagogika a oborech blízkých. V případě absolvování navazujícího doktorského studia mohou pedagogické schopnosti získané při studiu programu využít při vysokoškolské výuce.

Absolventi všech programů nabízených Ústavem filosofie a religionistiky se také úspěšně uplatňují mimo oblast školství či akademickou sféru, např. v žurnalistice, státní správě či kdekoliv jinde, kde se osvědčuje schopnost analytického a kritického myšlení.

Úvod > Pro uchazeče > Učitelství filosofie pro SŠ > Uplatnění absolventů