Magisterské studium učitelství pro střední školy

Každý uchazeč doručí nejpozději do 30. dubna prostřednictvím informačního systému v elektronické podobě následující materiály:

 • bakalářskou práci (není-li dokončena, pak její co nejrozsáhlejší část); případně další rozsáhlejší seminární práce z předchozího vysokoškolského studia dle vlastního výběru (o maximálním celkovém rozsahu 30 normostran),
 • podrobný výpis předmětů absolvovaných během bakalářského či jiného vysokoškolského studia,
 • seznam prostudované primární odborné filosofické literatury (seznam musí sestávat z 8 až 10 položek dle volby uchazeče).

Vizitku navazujícího magisterského programu „Učitelství filozofie pro střední školy“ na celofakultních stránkách naleznete zde.

 

Ústní jednokolová zkouška má čtyři části:

 1. ověření orientace v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe vycházející ze znalostí a dovedností bakalářského studijního programu zaměřeného na vzdělávání pokud uchazeč neabsolvoval učitelsky zaměřený bakalářský program (max. 10 bodů)
  V první části zkoušky půjde o strukturovaný rozhovor zaměřený na orientovanost uchazeče v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe. Uchazeči, který přijímací komisi odevzdá ověřenou kopii diplomu nebo doklad (vystavený studijním oddělením příslušné vysoké školy) potvrzující absolvování libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část zkoušky prominuta a získá za ni plný počet bodů (10).
 2. motivace ke studiu a zájem o obor (výhodou, nikoliv podmínkou je zkušenost s vedením kroužků pro děti a mládež, zkušenost s doučováním, lektorská činnost apod.) (max. 20 bodů)
 3. posouzení argumentačních, formulačních a interpretačních dovedností na základě předem dodaných písemných materiálů (bakalářské či rozsáhlejší seminární práce) a rozpravy nad nimi (max. 30 bodů)
 4. rozhovor nad seznamem prostudované primární filozofické literatury (seznam musí sestávat z 8 až 10 položek dle volby uchazeče) (max. 40 bodů)

Doporučená literatura k prvnímu okruhu zkoušky:

pedagogika:
Kalhous, Z.; Obst, O. (2003). Didaktika sekundární školy. Olomouc: UP.
Kasíková, H.; Vališová, A. a kol. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing.
Petty, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál.

psychologie:
Čáp, J.; Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha, Portál (1. část).
Krejčová, L. (2013). Žáci potřebují přemýšlet. Co pro to mohou udělat jejich učitelé. Praha: Portál.
Říčan, P. (2016). Psychologie osobnosti (obor v pohybu). Praha: Grada Publishing.

Další požadavky ke zkoušce:

Každý uchazeč doručí nejpozději do 30. dubna prostřednictvím informačního systému v elektronické podobě následující materiály:

 • bakalářskou práci (není-li dokončena, pak její co nejrozsáhlejší část); případně další rozsáhlejší seminární práce z předchozího vysokoškolského studia dle vlastního výběru (o maximálním celkovém rozsahu 30 normostran),
 • podrobný výpis předmětů absolvovaných během bakalářského či jiného vysokoškolského studia,
 • seznam prostudované primární odborné filosofické literatury (seznam musí sestávat z 8 až 10 položek dle volby uchazeče).

Ke studiu jsou srdečně zváni také uchazeči s vážným zájmem o filosofii, i když ji nestudovali v bakalářském studiu. Zvláště tito uchazeči se mohou při sestavování seznamu prostudované primární odborné filosofické literatury inspirovat tituly požadovanými k přijímacím zkouškám k bakalářskému studiu (zde) či ke komisionálním zkouškám v průběhu bakalářského studia (zde). Také pro tyto uchazeče však platí, že si 8-10 titulů primární odborné filosofické literatury volí na základě svého vlastního vlastního uvážení.

Návod, jak nahrát přílohu k přihlášce, najdete ZDE
Vybírejte typ přílohy: 1) Bakalářská práce; 2) Přehled studijních výsledků; 3) Seznam prostudované literatury

 

Úvod > Pro uchazeče > Filosofie > Přijímací řízení > Magisterské studium učitelství pro střední školy