Doktorské studium

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné zakončení magisterského studia na vysoké škole. Uchazeč o studium v doktorském studijním programu by měl prokázat jednak hluboké znalosti oboru, jednak jasnou představu o směru vlastní tvůrčí práce. Proto je dávána přednost absolventům oborového studia filozofie; pokud připravenost k vědecké práci v oboru prokáží i absolventi jiných typů studia, mohou být přijati s tím, že je ke specifice jejich předchozí přípravy přihlédnuto při sestavování individuálních plánů studia.

Uchazeč(ka) předkládá projekt disertační práce, který je třeba předem konzultovat s potenciálním školitelem z řad pracovníků ÚFaRu. ÚFaR doporučuje kandidátům, aby před přijímacím řízením doručili oborové radě vyjádření budoucího školitele. V rámci přijímacího řízení o doktorské studium seznámí uchazeč zkušební přijímací komisi se svým předchozím odborným vývojem, obory předchozího studia, odbornou praxí, event. se svojí dosavadní publikační činností v oboru, případně v oborech příbuzných. Nedílnou součástí přijímací zkoušky je odborný rozhovor nad předloženým projektem, jenž má prověřit jak znalosti obecně teoretických základů oboru, tak i orientaci v problematice vážící se k připravovanému tématu disertační práce. Součástí pohovoru je rovněž diskuse o vstupní bibliografii, kterou kandidát připojil ke svému projektu. Část pohovoru je vedena v anglickém, francouzském nebo německém jazyce podle volby uchazeče.(Obecné podmínky k přijímacím zkouškám na FFUK.)