Písemná práce I-II

Pravidla pro plnění předmětu „Písemná práce“ v bakalářském studiu religionistiky

Charakter obou prací

 • Cílem Písemné práce I a II je osvojit si základní techniky psaní vědeckých prací. Máte prokázat, že jste zvládli formální stránku tohoto žánru, do níž náleží především logická struktura textu, formulační jasnost a jednoznačnost, korektní práce s prameny a náležité odkazování na ně, poznámkový aparát, syntax bibliografických odkazů, základní česká typografická pravidla a kultivovaná stylistika.
 • Nemá se tedy typicky jednat o práci myšlenkově originální či jakkoli interpretačně rafinovanou, nýbrž daleko spíše o práci kompilačního typu, která přehledně zpracovává fakta k nějakému jevu z konkrétní náboženské tradice (PP I), resp. shrnuje interpretační rámce vztažené k určitému tématu (PP II). PP I a II se tak doplňují a umožňují osvojení přístupů, jejichž propojení bude předpokladem kvalitní práce bakalářské. Ta by proto v ideálním případě měla kombinovat zpracování materiálu z konkrétní náboženské oblasti (PP I) a jeho zasazení do obecnějšího teoretického rámce (PP II).
 • Předepsaný rozsah každé z obou prací je 10 normostran (18 000 znaků, s rozptylem 10%).

Písemná práce I

 • PP I vzniká v letním semestru v rámci kurzu Úvod do religionistiky II, a to tak, že její téma vychází z rešerše vypracované na závěr zimního semestru Úvodu (výjimky jsou možné po domluvě s vyučujícím) a je ústně představeno v průběhu letního semestru.
 • Do určeného data si zvolíte vedoucího práce (na rozdíl od bakalářských a diplomových prací to musí být interní pedagog religionistiky), domluvíte se na přesném tématu, vypracujete seznam literatury, z níž budete vycházet, osnovu a následně práci samotnou.
 • Veškeré tyto kroky probíhají v určených termínech prostřednictvím SIS (sekce Studijní mezivýsledky).
 • Uznání práce je v kompetenci pouze hlavního vyučujícího Úvodu, nikoli tedy vedoucího práce.
 • Je třeba počítat s tím, že ke konečnému přijetí práce je obvykle třeba její několikanásobné opravování, takže je doporučeníhodné si na její dokončení ponechat dostatečnou časovou rezervu. PP I je totiž korekvizitou ke kurzu Úvod do religionistiky II, což znamená, že kredity z tohoto kurzu Vám budou započítány až po splnění PP I (a vice versa).

Písemná práce II

 • Zapište si na začátku třetího semestru PP II v SIS.
 • Vybíráte si z některého ze jedenácti témat zaměřených na obecně religionistické teoreticko-metodologické otázky. Práci je standardně možné psát pouze u Jana Kozáka nebo Martina Pehala. Musí být ovšem voleno tak, aby tematicky vyhovovalo profilaci PP II (viz výše “Charakter obou prací”), tj. musí se jednat o přehledové zpracování různých teoretických přístupů k určitému tématu, nikoliv o zpracování primárního materiálu z konkrétní náboženské tradice. V případě volby vlastního tématu (odlišného od oněch sedmnácti modelových) mohou vedoucími být též Milan Lyčka a Radek Chlup. V každém případě je nutná konzultace u některého z výše uvedených pedagogů.

Závazný harmonogram:

 • Do konce listopadu: zvolíte si téma práce a informujete o tom vedoucího (stačí e-mailem).
 • Do konce zimního zkouškového období: absolvujete s vedoucím práce první konzultaci nad osnovou.
 • Do konce LS: pošlete první verzi PP.
 • Do konce letního zkouškového období: práce je uznána. Stejně jako v případě PP I je třeba počítat s tím, že ke konečnému přijetí práce je obvykle třeba její několikanásobné opravování, takže je doporučeníhodné si na její dokončení ponechat dostatečnou časovou rezervu.

V případě nedodržení daného harmonogramu Vám nebude PP II uznána v SIS a o její opětovné zapsání nadcházející akademický rok budete muset požádat oficiální cestou děkanát.

Literatura uvedená u každého ze sedmnácti témat je povinná – očekává se tedy, že ji nějakým způsobem písemně zohledníte a vypořádáte se s ní (ať už souhlasně nebo nesouhlasně). Všechny uvedené texty jsou nejen dostupné v knihovních fondech UK anebo přes fakultou placené on-line časopisecké databáze, ale jsou i naskenované a přes odkaz v SIS dostupné na Moodlu (heslo: Religion). Můžete samozřejmě pracovat i s dalšími texty podle uvážení.

Překryv s jinými pracemi

 • Téma Písemné práce I ani II se nesmí krýt s tématem žádné seminární práce.
 • Téma Písemné práce I ani II by nemělo by být ani základem pozdější práce bakalářské. Vzhledem k tomu, že počínaje bakalářskou prací máte již možnost se ve všech dalších stupních svého studia zaměřovat na totéž téma, jsou Písemné práce I a II jedinou příležitostí, jak si vyzkoušet širší tematickou škálu.
 • Z téhož důvodu by i téma PP II mělo být pokud možno odlišné od tématu PP I.
Úvod > Studium > Religionistika > Písemná práce I-II