UNCE 2024-2029

JAZYK, OBRAZ, GESTO: PODOBY DISKURZIVITY

(Univerzitní centrum excelence)

 

Centrum je společným projektem filosofů, filologů, uměnovědců, lingvistů a matematiků, pro něž je jazyk nejen médiem, ale i specifickým předmětem výzkumu. Ve spolupráci tří fakult, FF UK, MFF UK a FHS UK, se tento výzkum systematicky zaměřuje na srovnání a interakce rozličných přístupů k diskurzivitě, od chápání jazyka jako empirického fenoménu po jeho hermeneutické uchopení jako média smyslu a interpretace. Za spojující rys těchto pojetí a současně jejich předpoklad jsou považovány aspekty gestické (vtělené a interaktivní podoby jazyka) a obrazové (materiální podoby jazyka).

Doba řešení je 6 let. Centrum sdružuje ća 17 juniorských badatelů pod vedením týmu 5 seniorů.

Vedení projektu

Prof. Miroslav Petříček, Dr. (hlavní řešitel, FF UK)

Prof. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D. (FF UK)

Prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (FF UK)

Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (MFF UK)

Doc. Mgr. Josef Fulka, PhD. (FHS UK)

Cíle projektu

Odborným cílem projektu je výzkum rozličných podob diskurzivity, tedy i různých odpovědí na otázku „co je jazyk?“, a jejich interakcí mezi filosofickými, filologickými, uměnovědnými, lingvistickými a matematickými obory. Tento výzkum bude koordinován skrze dva základní problémové okruhy, které tvoří tematickou platformu, k níž se mohou zapojení junioři přes odlišná oborová zaměření vztahovat a stimulovat tak dále svůj vlastní odborný výzkum. Tyto okruhy jsou dány otázkami:

(1) V jakém smyslu je jazyk třeba chápat jako žitý a užitý fenomén, tedy v jeho performativní, vtělené a sociální podobě oproti podobám teoretickým, pojmovým a abstraktním?

(2) V jakém smyslu lze fenomén jazykovosti rozšířit mimo „verbální“ systémy, tedy proč lze hovořit o jazyce v případech jiných forem „reprezentace“, jako jsou obrazy, gesta, notové záznamy apod.?

Na tomto pozadí se jako klíčové téma projektu vynořuje okruh třetí, totiž (3) vyjasnění vztahu jazyka a myšlení. Náš návrh je, po vyjasnění otázek (1) a (2), vidět myšlení jako otevřený proces, v němž nositelem významu může být nejen jazykový výraz, ale i gesto, diagram, kresba či obraz – a podle kontextu cokoli, co bude uchopeno jako „znak“. Odkaz na materiální zacházení se znaky (malování, psaní, mluvení) můžeme pak snadno nahradit obraty jako myslet na papíře, myslet nahlas, myslet v obrazech apod. Tyto otázky a celá problematika jsou aktuální také v kontextu vývoje technologií a umělé inteligence zvláště.

Praktickým cílem projektu je (a) podpořit odborný růst talentovaných juniorů jejich efektivním začleněním do mezinárodní komunity, včetně publikační a projektové činnosti, a (b) stimulovat způsoby jejich interdisciplinární spolupráce. Zvolené téma a složení týmu má předpoklady tohoto cíle dosáhnout, protože juniory ve zvolené různorodosti neomezuje, ale naopak motivuje k tomu, aby se dívali na svůj výzkum jinou perspektivou. Ta nejenže zajistí širší dopad konkrétního výzkumu, ale zvýší jeho konkurenceschopnost na dnes již přesyceném „trhu myšlenek“. Podpůrnou funkcí projektu je (c) podpora talentovaných doktorandů, kteří se po obhajobě mohou stát juniory, stejně jako diseminace výsledků projektu ve výuce na SŠ a VŠ.

Stručný popis spolupráce fakult

Spolupráce s MFF UK v odborné rovině umožňuje tematizovat roli jazyka v „abstraktních“ disciplínách a souhru jeho symbolické a ikonické funkce. Kromě specifického přístupu k jazyku tak přináší velmi cenné a podnětné mezioborové stimuly. V rovině praktické má spolupráce za cíl přenos dobré praxe v oblasti publikační a projektové (prof. Nešetřil je tohoto času mj. řešitelem ERC Synergy Grantu, zapojení junioři spolupracují na řešení vysoce kompetitivních projektů jako ERC, ANR apod.). Zapojení MFF UK dále navazuje na již ustanovenou spolupráci s FF UK v rámci programu
PROGRES, podprogram Q14 Krize racionality. Významná je i konkrétní spolupráce prof. Nešetřila s prof. Petříčkem v oblasti vztahů matematiky, filosofie a výtvarného umění.

Spolupráce s FHS UK se v odborné rovině orientuje na prohloubení estetické a uměnovědné stránky jazykovosti, se zvláštním důrazem na otázku gestické komunikace (viz práce doc. Fulky k tématu gesta a jeho meziooborová spolupráce s některými juniory z FF UK). Současně centrum rozvíjí stávající zapojení obou fakult v projektu COOPERATIO, podprogramu Filosofie. Jak potvrdilo mezinárodní hodnocení vědy na UK, v oboru filosofie představují FHS UK a FF UK dvě excelentní výzkumné instituce, zejména s ohledem na špičkovou mezinárodní publikační činnost zapojených pracovišť. Totéž dlouhodobě potvrzuje QS World University Rankings, kde se filosofie na UK umisťuje v první 150, nebo v první 100, před většinou dalších oborů na UK.

Složení juniorského týmu

Bude průběžně doplňováno.

Úvod > Věda a výzkum > Velké projekty > UNCE 2024-2029