Didaktikon

Zájemce o filosofii srdečně zveme k návštěvě exponátu „Automat na filosofické divadlo“, který je od 6. 9. přístupný v nově vznikajícím vzdělávacím centru Didaktikon v Kampusu Hybernská. Návštěvou exponátu se studenty (s třídou v rámci povinného úvodu do filosofie, účastníky filosofického semináře apod.) lze podle našeho názoru vhodně doplnit středoškolskou výuku filosofie. Co vás na místě čeká?

Filosofické divadlo je projekt, který rozvíjí u středoškolských studentů schopnosti interpretace, argumentace a diskuse pomocí “interpretační improvizace”, při níž účastníci vystupují v rolích filosofů či vědců. Exponát zprostředkovává zkušenost filosofického divadla: umožňuje pouštět krátké (2-3 minuty) videozáznamy jednotlivých výstupů a dialogů. Zároveň filosofické divadlo zasazuje do kontextu problémově orientované výuky filosofie, což je pojetí výuky tohoto oboru, které se nám jeví smysluplné a které lze uplatňovat i nezávisle na filosofickém divadle.

Cílem problémově orientované výuky filosofie je rozvíjet myšlení studentů skrze tematizaci problémových filosofických otázek. Problémově orientovaná výuka filosofie optimálně zahrnuje (a) formulování těchto otázek, a to i samotnými studenty; (b) jejich samostatné zodpovídání studenty; (c) kritické zvažování základních variant možných odpovědí jiných autorů či tradic, a to v jejich nejpřesvědčivějším a nejsrozumitelnějším představení.

Na tvorbě exponátu se podíleli studenti Gymnázia Na Vítězné pláni a vysokoškolští studenti z Filozofické fakulty, Husitské teologické fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty UK. Všichni zapojení studenti měli zaprvé za úkol navrhnout tematizované problémové otázky. Mělo jít o otázky obzvláště důležité pro současnost či budoucnost světa; a zároveň o otázky, které jsou v určitém smyslu filosofické (otázky nezodpověditelné jednoznačně prostředky současné vědy; a/nebo zpochybňující koncepce, o nichž běžně nepřemýšlíme; a/nebo takové, že na ně existují přinejmenším 2 odpovědi, které lze hájit dobrými důvody). Z návrhů účastníci odhlasovali 10 nejdůležitějších otázek, na něž se následně soustředí exponát jako celek:

 • Na videozáznamech o nich v rolích filosofů a vědců diskutují studenti Gymnázia Na Vítězné pláni (vysokoškolští studenti poskytovali středoškolským studentům při přípravě tutorskou podporu, doporučovali literaturu, diskutovali o možných odpovědích na zvolené otázky apod.).
 • Pojednávají o nich pracovní listy, které by mj. měly umožnit zvolené otázky tematizovat ve středoškolské výuce (pracovní listy připravovali řešitelé projektu a spolupracovníci z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK).
 • Za sebe na ně odpovídali zapojení středoškolští a vysokoškolští studenti (z jejich odpovědí posléze účastníci odhlasovali čtyři nejreprezentativnější, které si mohou návštěvníci zobrazit po načtení QR kódů; následně také mohou vybrat odpověď, se kterou nejvíce souhlasí, a zjistit, jak hlasovali předchozí návštěvníci expozice).
 • Přímo v exponátu na ně mohou odpovídat jednotliví návštěvníci (na zdech jsou umístěné samolepicí fólie, na které lze psát pomocí popisovačů na bílé tabule).

Pokud byste se rozhodli navštívit exponát se studenty, doporučujeme např. následující program, který lze s celou třídou stihnout zhruba za 90 minut (postup lze samozřejmě proměňovat podle preferencí pedagoga či studentů): Automat na filosofické divadlo, workshop na 90 minut.

Pracovní listy jsou na místě k dispozici vytištěné (vždy v několika exemplářích ke každé otázce). Můžete si je ale také stáhnout a použít ve výuce (např. v návaznosti na návštěvu exponátu, ale i nezávisle na ní). Pracovní listy si také můžete stáhnout zde, případně je následně vytisknout či poskytnout studentům pro četbu na tabletu nebo PC a pracovat s nimi přímo ve výuce:

 1. Co je pravda? Existuje vůbec? Pokud ano, existuje jediná objektivní pravda, nebo má každý svou?
 2. Existuje Bůh? Přináší náboženství více výhod, nebo hrozeb?
 3. Co je dobro? Co je zlo? A je možné zlo zcela vymýtit?
 4. Spočívá smysl života v práci? A má život vůbec smysl?
 5. Co je to láska?
 6. Měly by mít ženy právo na interrupci?
 7. Co je dobrá smrt? Měla by být povolena eutanazie?
 8. Je důležitější dávat prostor svobodě jedince, nebo klást důraz na společnost jako celek?
 9. Je demokracie nejlepší způsob vlády?
 10. Jak bychom měli řešit změnu klimatu? Jak bychom se měli chovat k životnímu prostředí?

Stáhnout si můžete také pracovní listy popisující koncept filosofického divadla:

Vzdělávací centrum Didaktikon zároveň nabízí účast na komentovaných prohlídkách a workshopech. Nabídku naleznete na internetových stránkách vzdělávacího centra Didaktikon.

Autor fotografie Martin Pinkas

Úvod > Studium > Spolupráce se SŠ > Didaktikon