Religionistická Studentská vědecká konference

 

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE (SVK)

Pravidla aktivní účasti na konferenci:

Autor/ka: autorem/kou práce SVK může být student/ka prezenčního či kombinovaného bakalářského nebo magisterského studia religionistiky.

Předmět: předmětem práce SVK může být jakékoli téma, které se týká akademického studia náboženství.

Způsob zpracování: očekává se originální zpracování tématu, které bude splňovat nároky kladené na vědeckou práci. Odevzdané práce mohou být rozpracováním předchozích prací autorů (seminární, ročníkové, bakalářské), vyžaduje se však míra přepracování alespoň 50 %. Témata mohou být konzultována s odborníky v příslušných oborech, v práci je však nutné tuto skutečnost uvést.

Rozsah a forma: 15–25 stran formátu A4 psané v textovém editoru Word, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5 (27000–45000 znaků včetně mezer; závazný je počet znaků; počet stran, typ písma, jeho velikost a řádkování slouží pouze k přibližné orientaci). Práce musí mít úvodní stranu (nepočítá se do rozsahu), kde bude uveden titul a podtitul práce, pracoviště, kde práce vznikla, jméno a příjmení autora/ky a akademický rok. Práce musí být rovněž opatřena obsahem, poznámkovým aparátem (viz níže) a seznamem použité literatury (počítají se do rozsahu).

Poznámkový aparát: práce SVK musí být opatřena průběžným poznámkovým aparátem, který odpovídá citačním pravidlům v religionistických časopisech Religio, Pantheon, Hieron nebo Sacra. Citační aparát musí být navíc doplněn o závěrečný seznam použité literatury.

Resumé: práce musí obsahovat anglické resumé v rozsahu 10–15 řádků (cca 600–900 znaků).

Přílohy: všechny obrazové přílohy by měly být umístěny za textem. Vyžaduje se rovněž jejich očíslování, opatření popisky a proklíčování s textem. V odůvodněných případech, pokud si to vyžaduje povaha práce, mohou být umístěny v textu. Textové přílohy musí být rovněž umístěny za textem a započítávají se do celkového rozsahu práce.

Průběh a hodnocení SVK na ÚFaR FFUK: Představení práce autorem/autorkou (trvání max. 10 minut), přečtení oponentského posudku (délka max. 1 strana), reakce autora na posudek a rozprava nad předloženou prací (max. 5 minut). Po prezentaci všech prací zasedne porota, která určí pořadí na prvních třech místech (rozprava a následné tajné hlasování). Porota se skládá z pedagogů, doktorandů a z jednoho zástupce z řad studentů a studentek a má lichý počet členů.

SVK 2016/2017

Ve dnech 29.–31. 5. 2017 se v Ostrožské nové vsi konala religionistická Studentská vědecká konference, tentokrát organizována brněnským Ústavem religionistiky.

Příspěvky:

Jakub Adámek (Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK) - Nie len mlieko pi! Aj chlebík papaj!“ Rozbor verzií príbehov ATU 285 a ATU 672.

Roman Galovič (ÚFAR FF UK) - Svety Navažského kraja

Kateřina Hlaváčová (Religionistika HTF UK) - Sabat čarodějnic: Středověká koncepce sabatu a čarodějnického mýtu

Petra Chrienová (Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK) - Faktory ovplyvňujúce dospievanie muslimských dievčat na Slovensku

Václav Ketman (Ústav religionistiky FF MU) - Filosofie dějin ve valdenském spise Liber Electorum a v Sieti viery Petra Chelčického

Anton Korenči (Katedra porovnavacej religionistiky FiF UK) - Mizanscéna ako prostriedok k interpretácii mayskej rituálnej drámy Rabinal Achi

Václav Peltan (Katedra filozofie a religionistiky TF JČU) - Buddhistická etika: základní vymezení a komparace se západními systémy

Michal Puchovský  (Ústav religionistiky FF MU) - Ja nie som New Age: Hranice medzi moderným pohanstvom a New Age na príklade osoby Mira Žiarislava Švického

František Válek (ÚFAR FF UK) - Božská pitka ve starověkém Ugaritu: KTU 1.114 jako projev antistruktury

SVK 2015/2016

Ve dnech 19.–21. 5. 2016 se v Trenčíně konala religionistická Studentská vědecká konference, tentokrát organizována bratislavským KaPoRem.

Soutěžní příspěvky:

Stanislav Čuchran (Katedra porovnavacej religionistiky FiF UK) - Cesta do podsvetia: Interpretácia mayských hieroglyfov smrti.

Dominik Čisárik (Katedra porovnavacej religionistiky FiF UK) - Ako objektivizovať dielo Brevísima relación de la destrucción de las Indias.

Lukáš Senft (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) - Henoch – prorok řádu: interpretace Knihy strážců z 1. knihy Henochovy.

Michaela Žáková (Ústav religionistiky FF MU) - Proč se ženy uchylují k formám spiritualit? Vztah mezi inklinací k ženským kruhům – krizí [identity] – a genderovou identitou.

Helena Exnerová (Religionistika HTF UK): Něco končí, něco začíná: Mileniální "zklamání" optikou rituálu.

Výsledky hlasování poroty:

1. místo Helena Exnerová, 2. místo Stanislav Čuchran, 3. místo Lukáš Senft

SVK 2014/2015

Ve dnech 7.–9. 5. 2015 se v Želivu konala religionistická Studentská vědecká konference, tentokrát organizována pražským ÚFaRem za pomoci Pražského religionistického spolku.

Soutěžní příspěvky:

Markéta Svobodová (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) - Obrazy panenství v Aischylově Agamemnonovi

Jiří Dynda (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) - Indoevropské kořeny slovanské hippomancie

Ancrej Kapcár (Katedra porovnavacej religionistiky FiF UK) - Evolúcia vnímania smrti, funerálnych predstáv a praktík v dobe kamennej

Nikol Quardová (Katedra porovnavacej religionistiky FiF UK) - Glyf ISIG: Tajomstvo patróna mayského kalendárneho cyklu

František Novotný (Ústav religionistiky FF MU) - Bestie a zrádci: Francouzská královská propaganda o templářích, fámy a jejich vztahy, 1307-1312

Výsledky hlasování poroty:

1. místo Nikol Quardová, 2. místo Jiří Dynda, 3. místo František Novotný a Markéta Svobodová

SVK 2013/2014

Ve dnech 29.–31. 5. 2014 se v Telči konala religionistická Studentská vědecká konference, tentokrát organizována brněnským Ústavem religionistiky.

Soutěžní příspěvky:

Lenka Brichtová (Ústav religionistiky FF MU) –Panna Marie, pod plášť leccos ukryje: Jak se snoubí symetrický přístup a kognitivní teoretizování?

Jiří Dynda (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) - Homiliář opatovický: Loci communes a „pohanské přežitky“ ve středověké lidové kultuře

Anna Korbášová (Katedra porovnavacej religionistiky FiF UK) - Golemiáda: Bratislavské demonštrácie proti filmu Golem v roku 1936

Evelyne Koubková (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) – Nosí orel děti? Příspěvek k porozumění mezopotámskému Mýtu o Etanovi

František Novotný (Ústav religionistiky FF MU) – Když hrabě jezdil na rakovi Uctívač ďábla jako téma perzekuce a propagandy; studie k pramenům z let 1231-1233

Michaela Šimonová (Katedra porovnavacej religionistiky FiF UK) - Prvky androgýnie v staronórskej mytológii

Výsledky hlasování poroty:

1. místo Evelyne Koubková, 2. místo Jiří Dynda, 3. místo František Novotný

Výsledky hlasování publika:

1. místo Jiří Dynda, 2. místo Evelyne Koubková, 3. místo František Novotný

SVK 2012/2013

Ve dnech 24.–26. 5. 2013 se ve Štúrovu konala religionistická Studentská vědecká konference, tentokrát organizována bratislavským KaPoRem.

Soutěžní příspěvky:

Lenka Brichtová (Ústav religionistiky FF MU) – Požehnané víno se dá pít i z kbelíku: Ukázka rituálních intuicí českých pohanů

Alexandra Grand (Katedra porovnavacej religionistiky FiF UK) - Marabutizmus: Kult islamských svätcov, alebo relikvia "fundamentálnej viery" Berberov?

Vojtěch Kaše (Ústav religionistiky FF MU) – Rituál, Kognice, Imitace: Historická religionistika v evoluční perspektivě

Anna Korbašová (Katedra porovnavacej religionistiky FiF UK) – Interpretácia mory na Slovensku: Hypotéza zážitkových zdrojov

František Novotný (Ústav religionistiky FF MU) – Durkheim před inkvizicí: Vznik vyprávění o herezi při vyšetřování templářů

Barbara Oudová Holcátová (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) – Jezábel a ti druzí: Interpretace 1 Král. 11,1 - 2 Král. 10,28

Složení komise:

Milan Fujda, PhD. (ÚR FF MU), doc. Attila Kovács, PhD. (KaPoR FiF UK), doc. Radek Chlup, PhD. (ÚFAR FF UK).

Výsledky hlasování poroty:

1. místo František Novotný, 2. místo Vojtěch Kaše, 3. místo Barbara Oudová Holcátová

Výsledky hlasování publika:

1. místo Vojtěch kaše, 2. místo Barbara Oudová Holcátová, 3. místo František Novotný

 

SVK 2011/2012

Ve dnech 4.–6. 5. 2012 se v Kutné Hoře konala religionistická Studentská vědecká konference, tentokrát organizována ÚFARem za pomoci Pražského religionistického spolku.

Sborník:

Sborník prací z tohoto ročníku konference, vydaný v červnu 2014, ke stažení na stránkách Nakladatelství Karolinum (zde). 

Soutěžní příspěvky:

Vojtěch Kaše (Ústav religionistiky FF MU) – Létající Šimon, mluvící pes a apoštol Petr: Kontraintuitivní reprezentace ve Skutcích Petrových a literární imaginace pozdní antiky

Zdenko Vozár (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) – Modality posedlostného fenoménu

Ondrej Pelikan (Katedra porovnavacej religionistiky FiF UK) - Mystický význam cedaky v Chabad chasidizme

Barbara Oudová Holcátová (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) – Moc královny ze Sáby: Proměny obrazu královny ze Sáby od Bible po lidové vyprávěnky 19. století.

Monika Belovičová (Katedra porovnavacej religionistiky FiF UK) – Sajjid Hossein Nasr a pereniálna filozofia

František Novotný (Ústav religionistiky FF MU) – Ďáblovy agentky: Případová studie dílčího motivu v obrazu templářského antirituálu

Složení komise:

doc. PhDr. David Václavík, PhD. (ÚR FF MU), Beáta Čierniková, PhD. (KaPoR FiF UK), PhDr. Milan Lyčka, PhD. (ÚFAR FF UK).

Hlasování poroty i publika dopadlo shodně, s následujícími výsledky:

1. místo Barbara Oudová Holcátová, 2. místo František Novotný, 3. místo Vojtěch Kaše

Na tomto ročníku se také poprvé konala učená disputace mezi zástupci jendotlivých pracovišť. Kandidátka KaPoR FiF UK z klání odstoupila, takže se událo mezi Michalem Čermákem za ÚFAR FF UK a Vojtěchem Kašem za ÚR FF MU. Disputovalo se na téma “Distinkce mezi posvátným a profánním je konstitutivní pro religionistiku  akademický obor”, a disputace nebyla hodnocena.

Studentská disputace doplňuje oficiální program SVK. Pracoviště (tj. ústav anebo katedra) nominuje jednoho studenta a jeho náhradníka ve výběrovým řízení ukončeném fakultním kolem SVK. Účast v disputaci není podmíněna podáním psaného příspěvku. Na konferenci se následně zúčastníte disputace na předem známé religionistické téma, které bude zveřejněné po nominacích. Student má při něm prokázat svou schopnost pojmout téma v zásadních faktických aspektech, jasnou prezentaci komplexní problematiky a schopnost kultivované reflexe odlišných stanovisek. Druhá část, bez domácí přípravy, prokazuje šíři religionistického rozhledu a disputační odvahu kandidátů. Je to příležitost nejenom pro nominanované, ale i pro všechny zúčastněné, hledat cesty porozumění mezi odlišnými interpretačními tradicemi.