Stanislav Synek, „Aristotelés o studu a ctnosti“ (4. dubna od 17:40)

Všichni zájemci jsou srdečně zváni na přednášku Stanislava Synka „Aristotelés o studu a ctnosti“, která se v rámci kolokvia k antické filosofii „work in progress“ koná 4. dubna od 17:40 v zasedací místnosti Filosofického ústavu.

 

Abstrakt: Příspěvek se bude zabývat problematickými aspekty Aristotelova pojetí studu (aidós) a jeho vztahem ke ctnosti. Stud je Aristotelem na jedné straně představen jako specifická emoce (pathé), na straně druhé však zároveň jako „střednost“ (mesotés), která je sice za určitých okolností chvályhodná, nelze ji však zvát ctností (areté). Příspěvek se nejprve zaměří na vztah mezi studem a záměrnou volbou (prohairesis) a v návaznosti na to pak odliší „pozitivní“ touhu po cti (timé), jejíž nejlepší podobou jsou velkomyslnost (megalopsychia) a ctižádost (filotimia), od „negativního“ strachu z hanby (adoxia), jenž se projevuje právě jako stud. Střednost ve studu pak bude představena jako smíšená afektivní dispozice (hexis pathétiké) nezávislá na záměrné volbě v kontrastu k uměřenosti jako smíšené dispozici prohairetické, kterou od volby oddělit nelze.

 

Plakát

 

Úvod > Aktuality > Stanislav Synek, „Aristotelés o studu a ctnosti“ (4. dubna od 17:40)